Dr. sc. Ajana Löw

viša asistentica

 

Rođena je 1986. u Zagrebu, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu je 2009. diplomirala, a 2014. doktorirala u području socijalne psihologije. Iste godine izabrana je u zvanje višeg asistenta, a u lipnju 2015. u zvanje znanstvenog suradnika.

Od 2009. je zaposlena na Odsjeku za psihologiju, u okviru projekta Prilagodba pojedinca i zajednice u vrijeme društvene tranzicije, voditelja prof. Ajdukovića. Trenutno je suradnica na projektu Prevention of teen dating violence through education system (u suradnji sa Centrom MOVISIE, Utrecht, Nizozemska), koji je u završnoj fazi evaluacije učinkovitosti prevencijskog programa u školama. Također, suradnica je na projektu Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) - Građanska kompetencija, predrasude i diskriminacija kod učenika srednjih škola. Bila je suradnica na FP7 projektu Operationalising Psychosocial Support in Crisis, koji se bavio psihološkim i društvenim posljedicama kriznih događaja, na projektu u suradnji sa University of Notre Dame (SAD), koji se bavio odnosom socio-političkog nasilja i socio-emocionalnog razvoja djece i adolescenata, te nekoliko drugih međunarodnih i domaćih projekata.

Objavila je osam znanstvenih radova i podnijela preko dvadeset i pet priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. U koautorstvu je objavila znanstvenu knjigu i stručni priručnik. Suurednica je znanstvene knjige. Sudjelovala je u organizaciji nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija. Dobitnica je Rektorove nagrade (2009).

Educirala se iz naprednih statističkih analiza podataka - linearnog strukturalnog modeliranja, višerazinskog modeliranja, robusnih analiza podataka, meta-analize te obrade kvalitativnih podataka. Pohađala je ljetnu školu Europskog udruženja za socijalnu psihologiju. Članica je International Society of Political Psychology, European Society for Traumatic Stress Studies, Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog društva za kognitivno-bihevioralnu terapiju.

Od početka istraživačkog rada do danas bavila se istraživanjem raširenosti i oblika nasilja u romantičnim vezama adolescenata,  te provođenjem i evaluacijom višegodišnjeg prevencijskog programa; istraživanjem socijalno-psiholoških aspekata  odrastanja djece i mladih u poslijeratnim zajednicama, socijalno-psihološkim i mentalno-zdravstvenim posljedicama kriznih događaja u zajednicama te istraživanjem predrasuda prema manjinskim i/ili marginaliziranim grupama.

Dva su glavna područja istraživačkih interesa. Prvo područje su odrednice nasilnih ponašanja i sukoba u partnerskim odnosima, s posebnim naglaskom na adolescentsku populaciju. Drugo područje odnosi se na kognitivne, emocionalne i motivacijske mehanizme formiranja i promjene društvenih i političkih stavova. Posebno je zanima koncept doživljaja društvenih prijetnji te uloga socijalnih normi i medija u formiranju javnog mnijenja.

U smislu istraživačke metodologije, posebno je zanimaju evaluacije učinkovitosti prevencijskih i intervencijskih programa te analiza višerazinskih podataka.

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Preddiplomski studij - sve studijske grupe Filozofskog fakulteta

Dr. sc. Ajana Löw, viša asist.
Soba: C-315, tel 4092-346
E-mail: ajana.low@ffzg.hr
termin konzultacija: 
ponedjeljak 10,00-12,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Od 2009. godine surađuje na projektu Prevencija i djelotvorno pristupanje nasilju u vezama mladih putem školskog sustava, koji vodi Društvo za psihološku pomoć (DPP) u suradnji s organizacijom Movisie iz Utrechta.
Sudjelovala je u kreiranju programa prevencije nasilja u adolescentskim vezama, u sklopu kojeg je u koautorstvu objavila priručnik za provedbu preventivnih radionica:
Ajduković, D., Ajduković, M., Cesar, S., Kamenov, Ž., Löw A., Sušac, N. (2010). Prevencija nasilja u mladenačkim vezama – Priručnik za voditelje programa. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.

Od 2010. godine radi kao savjetovateljica i voditeljica psihoedukativnih grupa u Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2011. godine polazi i edukaciju za kognitivno-bihevioralnu terapiju.

Aktivno sudjeluje u organizaciji i programu PsihoFesta - festivala psihologije, kojem je cilj popularizacija psihologijske znanosti. Autorica je poglavlja u stručnoj knjizi PsihoFestologija.