HR | EN

/uploads/ve/Ww/veWwzM25t2inLD1BjVPk9Q/Huic-A.jpg

Dr. sc. Aleksandra Huić

viša asistentica

 

Aleksandra Huić diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Od 2004. – 2008. godine radi kao stručna suradnica u Centru za psihodijagnostičke instrumente (današnji Centar za primjenjenu psihologiju), a u listopadu 2008. zapošljava se kao znanstveni novak na Katedri za socijalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju FFZG.

Krajem 2012. godine stječe stupanj doktorata znanosti, te u veljači 2013. godine napreduje u zvanje višeg asistenta. 2014. godine stječe i stupanj znanstvenog suradnika.

Usavršavala se iz područja metodike visokoškolske nastave, pohađala je ljetnu školu Europskog udruženja za socijalnu psihologiju, završila je nekoliko radionica iz naprednih statističkih obrada podataka, te veći broj seminara i radionica na temu psihološkog savjetovanja.

Do sada je sudjelovala u radu desetak znanstvenih projekata, od čega su 6 iz područja socijalne psihologije, od toga četiri međunarodna; tri razvojno-tehnička projekta od kojih je jedan međunarodni TEMPUS projekt, a surađuje i na dva interdisciplinarna projekta na drugim fakultetima (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Studijski centar socijalnog rada). Bila je suvoditeljica XVII. i XXIV. Ljetne psihologijske škole, te je mentor-savjetovatelj u nekoliko studentskih istraživačkih projekata. Radila je i kao savjetovateljica u Savjetovalištu za studente FFZG. Aktivno se angažira i u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, te se bavi i aktivnostima popularizacije znanosti u sklopu PsihoFesta i Znanstvenog Piknika.

Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, Society for Personality and Social Psychology i International Association for Relationship Research.

Unutar područja socijalne kognicije Aleksandra Huić bavi se strukturalnim aspektima pojma o sebi, kognitivnim distorzijama u kockanju, stavovima prema seksualnim manjinama, te percepcijom rodne (ne)jednakosti te iskustvima rodne diskriminacije. 

Unutar područja bliskih odnosa bavi se bračnim odnosima, ljubavnim vezama na prelasku u odraslu dob te prijateljskim odnosima. Istražuje rodne razlike i uloge, percepciju jednakosti u odnosima, komunikacijske obrasce i i socio-emocionalnu klimu, efekte načina provođenja slobodnog vremena, te načine pokazivanja ljubavi.

Do sada je podnijela preko 60 priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima, objavila 11 znanstvenih radova, od čega su tri poglavlja u knjigama. Recenzent je za časopise Review of Psychology, Kriminologija i socijalna integracija te Primenjena Psihologija.

Odabrane publikacije

Huić, A., Jugović, I., & Kamenov, Ž. (2015). Stavovi studenata o pravima osoba homoseksualne orijentacije. Revija za socijalnu politiku, 22(2), 219-244.

Kamenov, Ž., Huić, A. i Jugović, I. (2014). Partnerski odnosi u kontekstu roda i rodnih uloga, U: A. Brajša-Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.) Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva, Jastrebarsko: Naklada Slap (str. 239-274)

Jelić, M., Kamenov, Ž., & Huić, A. (2014). Perceived Spouse's Affectionate and Antagonistic Behaviours and Marital Satisfaction. Društvena istraživanja, 23(1), 87-107.

Huić, A., Kamenov, Ž., Jelić, M., Mihić, I. i Mihić, V. (2013). Slobodno vrijeme i zadovoljstvo brakom u Hrvatskoj i Srbiji - rodne i generacijske razlike, U: I. Jerković i Ž. Kamenov (Ur.) Uloge, stavovi i vrednosti: transgeneracijska perspektiva, Novi Sad: Filozofski fakultet Novi Sad (str. 73-95)

Huić, A., Kamenov, Ž. and Jelić, M. (2012). Does equity in ways of showing love matter for marital satisfaction? Primenjena psihologija, 5 (3), 209-239

Huić, A. (2012). Potreba za emocijama – doprinos valjanosti i efikasnijem mjerenju. Psihologijske teme, 21, 337-358

Kamenov, Ž, Huić, A. i Jugović, I. (2011). Uloga iskustva rodno neravnopravnog tretmana u obitelji u percepciji, stavovima i sklonosti rodnoj diskriminaciji, Revija za socijalnu politiku, 18, 195-215

Huić, A., Ricijaš, N. i Branica, V. (2010). Kako definirati i mjeriti kompetencije studenata – validacija Skale percipirane kompetentnosti za psihosocijalni rad, Ljetopis socijalnog rada, 17 (2), 195-221.

Cjelovita bibliografija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309191

Dr. sc. Aleksandra Huić, viša asist.
Soba: C-306, Tel. 6120 189
E-mail: ahuic@ffzg.hr
termin konzultacija:
srijeda 10,00-11,00

Kao stručni suradnik sudjelovala je u radu dva tehnološko-razvojna projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koja se se bavila razvojem psiholoških mjernih instrumenata. Bila je i glavni administrator TEMPUS projekta. Od 2005. godine do danas sudjelovala je kao koordinator projektnih aktivnosti i istraživač u desetak primijenjenih znanstveno-stručnih i evaluacijskih projekata.

Jedna je od autorica prvog hrvatskog preventivnog programa kockanja mladih “Tko zapravo pobjeđuje?” koji je baziran na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Održala je preko 20 predavanja i radionica na stručnim skupovima psihologa, farmaceuta, socijalnih pedagoga, socijalnih radnika, sudaca, psihijatara i srednjoškolskih profesora uglavnom na temu komunikacijskih i prezentacijskih vještina, načina suočavanja sa stresom i kognitivnih distorzija u kockanju. Kao stručni predavač surađuje s Agencijom za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Kao članica programsko-organizacijskog odbora kontinuirano sudjeluje u organizaciji međunarodnog znanstvenog skupa Dani Ramira i Zorana Bujasa od 2003. godine do danas, a bila je članica organizacijskog odbora nekoliko većih međunarodnih konferencija.

Organizacijski, te kao izlagač, sudjeluje od samih početaka 2011. godine i u PsihoFestu – festivalu psihologije. Koordinatorica je sudjelovanja PsihoFesta u sklopu Znanstvenog Piknika 2013. i 2014. godine.

Članica je Upravnog odbora Centra za primijenjenu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.