HR | EN

Složeni nacrti istraživanja

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr. sc. Dragutin Ivanec, red. prof.
Izvođač kolegija: dr. sc. Dragutin Ivanec, red. prof.
Broj ECTS bodova: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1. ili 3.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja, 15 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno  

 

Cilj

Steći znanja potrebna za provedbu i planiranje psihologijskih istraživanja kako bazičnih tako i primijenjenih. Stjecanje znanja i vještina primjene odgovarajućih statističkih postupaka pri obradi rezultata istraživanja i njihove prikladne interpretacije.

 

Okvirni sadržaj predmeta

Nacrti istraživanja s više od jedne nezavisne varijable. Nacrti s dvije, tri i više nezavisnih varijabli. Nacrti s nezavisnim skupinama ispitanika, s istim ispitanicima i miješani slučajevi. Planiranje i struktura složenih nacrta istraživanja.  Mogućnosti korištenja faktorijalnih nacrta u laboratorijskim prilikama i u tzv. prirodnim uvjetima. Postupci odabira i formiranja skupina ispitanika kod složenih nacrta istraživanja. Upotreba složene analize varijance u složenim nacrtima istraživanja. Uloga i utjecaj planiranja istraživanja na upotrebu analize varijance (i obrnuto). Upotreba složene analize varijance u drugim nacrtima (nefaktorijalnog tipa) istraživanja (latinski kvadrat). Jednostavna i složena analiza varijance. Usporedba aritmetičkih sredina različitih skupina ispitanika; interakcija i interprtabilnost značajnih interakcija. Nezavisne skupine rezultata, rezultati u korelaciji. Veličina učinka i statistička snaga. Analiza kovarijance.

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

Nastava se provodi kroz predavanja i vježbe a povezano s planiranjem tipičnih istraživanja i korištenju odgovarajućih postupaka pri obradi rezultata iz tipičnih primjera.

 

Popis literature

Gmast, G., Meyers, L.S., & Guariono, A.J. (2008) Analysis of variance designs. A Conceptual and Computational Approach with SPSS and SAS. Cambridge: Cambridge University Press.

Winer, B. J. (1970). Statistical principles in empirical design. New York: McGraw Hill.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Breakwell, G.M. (2003). Research Methods in Psychology. London: SAGE Publications.

Hock, R.R. (2004). Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Banyard, P. and Grayson, A. (1996). Introducing Psychological Research. London: MacMillan Press Ltd.