HR | EN

/uploads/d5/a8/d5a8fc737013a5dfba98fcf143441ec2/anita12.jpg

Dr. sc. Anita Lauri Korajlija

docentica

 

Anita Lauri Korajlija 1994. godine upisala je studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine te iste godine upisala je poslijediplomski studij psihologije, završivši ga uspješnom obranom magisterija 2004. godine. U ožujku 2010. godine obranila je doktorsku dizertaciju s temom „Perfekcionizam i anksiozna osjetljivost kao rizični faktori za razvoj anksioznih smetnji: Kvantitativna i kvalitativna studija“ pod mentorstvom prof. dr. Nataše Jokić-Begić. Nakon diplome sudjelovala je na više stručnih i znanstvenih programa izobrazbe.
Od studenog 2001. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U zvanje docenta izabrana je 2012. godine.
U preddiplomskim, diplomskim i specijalističkim programima studija psihologije sudjeluje u nastavi na više kolegija. Pod njezinim mentorstvom obranjen je veći broj diplomskih radova na Odsjeku za psihologiju.
Sudjeluje u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao koordinator Savjetovališta te kao savjetovatelj.
Surađivala je na više projekata Hrvatskog saveza slijepih te Autonomne ženske kuće, održala je predavanja i radionice na stručnim skupovima psihologa, liječnika i farmaceuta.
Članica je međunarodnog  udruženja za istraživanje stresa i anksioznosti, Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapeute i Hrvatske psihološke komore.

Od studenog 2001. godine Anita Lauri Korajlija zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U zvanje višeg asistenta izabrana je 2010. godine.
Tijekom rada na Odsjeku za psihologiju radila je kao znanstveni novak na tri istraživačka projekta financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske:
Od 2001.-2003. - Psihosocijalna prilagodba djece nakon rata i podrška škole – voditeljica projekta prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović
Od 2003.-2006. - Biopsihosocijalne odrednice doživljavanja i ponašanja u zdravlju i bolesti – voditeljica projekta prof. dr. sc. Meri Tadinac
Od 2006. - Anksioznost i depresivnost u cjeloživotnoj perspektivi, te program Psihičko zdravlje u cjeloživotnoj perspektivi: rizični i zaštitni čimbenici – voditeljica prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić.
Objavila je više od petnaest znanstvenih radova u kategoriji A1 i A2. Podnijela je više priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima.
Povremeni je recenzent časopisa Psihologijske teme, Review of Psychology, Croatian Medical Journal, Kinesiology, Medica Jaderina, Socijalna psihijatrija, Primenjena psihologija.
U rujnu 2011. godine izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija.

Odabrane publikacije

Lauri Korajlija, A., Jokić-Begić, N., i Begić, D. (2008). Perfectionism as predictors of anxiety and depression. U: P. Roussi, E. Vassilaki & K. Kaniasty (Ur.), Stress and psychosocial resources (pp. 149-156). Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH.

Lauri Korajlija, A., i Jokić-Begić, N. (2009). Anxiety sensitivity and dimensions of perfectionism in children and adults. U: M. A. Kathleen & P. Buchwald (Ur.), Stress and anxiety: Application to Adolescence, Job Stress and Personality (pp. 121-128). Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH.

Lauri Korajlija, A. i Jokić-Begić, N. (2011). Perfectionism and anxiety sensitivity as predictors of trait anxiety. U: P. Buchwald, K. A. Moore & T. Ringeisen (Ur.), Stress and Anxiety: Application to Education and Health (pp. 123-132). Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH.

Jokić-Begić, N., Tadinac, M., Hromatko, I. i Lauri Korajlija, A. (2007). The Subjective Quality of Life (SQOL) in Gastroenterological Patients. Psychological Topics, 16, 259-274.

Jurin, T., Bratko, D. i Lauri Korajlija, A. (2007). Povezanost perfekcionizma, akademskog postignuća i depresivnosti studenata. Socijalna psihijatrija, 5, 161-168.

Pavlović, M., Lauri Korajlija, A., Šimić, D., Bobić, J. i Čorović, N. (2010). Percepcija zdravlja u pokretnih starijih osoba (segment studije o kroničnim bolestima u Hrvatskoj). Društvena istraživanja, 19(6), 1079-1092.

Jurin, T., Jokic-Begic, N. i Lauri Korajlija, A. (2012). Factor Structure and Psychometric Properties of the Anxiety Sensitivity Index in a Sample of Croatian Adults. Assessment, 19(1), 29-39.

Jokic-Begic, N., Jurin, T. i Lauri Korajlija, A. (2012). Factor Structure and Psychometric Properties of the Modified Childhood Anxiety Sensitivity Indeks in a Sample of Croatian Children and Adolescents. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 34, 126-135.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=254493

Doc. dr. sc. Anita Lauri Korajlija
Soba: C-318, Tel. 4092-089
E-mail: alauri@ffzg.hr