HR | EN

Biološka psihologija I

Naziv studija: Prediplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Meri Tadinac
Izvođač kolegija: prof. dr. sc. Meri Tadinac, doc. dr. sc. Ivana Hromatko, dr. sc. Svjetlana Salkičević, viša asist.
Broj ECTS bodova: 7
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 45 sati predavanja, 30 sati laboratorijskih vježbi
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

Ciljevi kolegija

Razumijevanje bioloških osnova psihičkih procesa i ponašanja, te upoznavanje s razvojem živčanog sustava i ponašanja tijekom evolucije i ontogeneze.

Sadržaj kolegija

Biološka psihologija kao dio neuroznanosti. Predmet biološke psihologije. Živčana stanica. Glija stanice. Živčano uzbuđenje: membranski potencijal, nastanak akcijskog potencijala, ionska osnova akcijskog potencijala, širenje. Sinapsa: pojam i struktura sinapse, kemijski prijenos živčanog impulsa. Neurotransmiteri: podjela, načela djelovanja. Osnovna podjela živčanog sustava: središnji i periferni, somatski i autonomni. Filogenetski i ontogenetski razvoj živčanog sustava. Metode za ispitivanje strukture i funkcije živčanog sustava. Kralježnička moždina. Moždano deblo. Mali mozak. Veliki mozak. Građa kore velikog mozga. Načela neokortikalne organizacije. Osjetni sustavi: vidni, slušni, okusni, njušni i somatosenzorni. Motorički sustavi: piramidni i ekstrapiramidni sustav. Asocijativna područja moždane kore.

Studentske obveze

Pohađanje svih vježbi.

 

Tri pismena kolokvija na kraju pojedinih nastavnih cjelina, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Raspored rada

Unutar svake nastavne jedinice vježbe prate predavanja, tj. na njima se različitim nastavnim metodama i oblicima rada razrađuju i produbljuju sadržaji usvojeni na predavanju te sadržaji koje su studenti samostalno obradili na osnovi zadane literature.
1. nastavna jedinica: Biološka psihologija kao dio neuroznanosti. Predmet biološke psihologije. Osnovna podjela živčanog sustava: središnji i periferni, somatski i autonomni. Metode za ispitivanje strukture i funkcije živčanog sustava.
2. nastavna jedinica: Živčana stanica: građa, funkcija, podjela (morfološka i funkcionalna). Glija stanice: vrste i funkcija
3. nastavna jedinica: Živčano uzbuđenje: membranski potencijal, nastanak akcijskog potencijala, ionska osnova akcijskog potencijala, širenje.
4. nastavna jedinica: Sinapsa: pojam i struktura sinapse, vrste sinapsi, kemijski prijenos živčanog impulsa. Neurotransmiteri: podjela (klasični neurotransmiteri i neuropeptidi), načela djelovanja (ionotropni, metabotropni i modulatorni učinci).
5. nastavna jedinica: Filogenetski i ontogenetski razvoj živčanog sustava. Strukture središnjeg živčanog sustava (osnovna podjela).
6. nastavna jedinica: Kralježnička moždina – smještaj, građa, putovi bijele tvari, spinalni živci, dermatomi.
7. nastavna jedinica: Moždano deblo (srednji i stražnji mozak – smještaj, građa, funkcije). Refleksna aktivnost kralježničke moždine i moždanog debla.
8. nastavna jedinica: Mali mozak (smještaj, građa, funkcionalna podjela, funkcija i disfunkcije). Veliki mozak: diencephalon, bazalni gangliji (funkcija i poremećaji funkcije).
9. nastavna jedinica: Građa kore velikog mozga (slojevi, kolumne, vijuge i brazde). Načela neokortikalne organizacije.
10. i 11. nastavna jedinica: Osjetni sustavi: vidni, slušni, okusni, njušni i somatosenzorni (prikaz pojedinog osjetnog sustava od receptora do kortikalnih središta). Uloga primarnih i sekundarnih osjetnih područja. Disfunkcije.
12. nastavna jedinica: Motorički sustavi: piramidni i ekstrapiramidni sustav. Organizacija kortikalno kontrolirane motorike. Tok putova i funkcija. Disfunkcije.
13. nastavna jedinica: Asocijativna područja moždane kore (smještaj, funkcija, disfunkcije).
14. nastavna jedinica: Zaključni pregled suvremenih spoznaja o organizaciji i funkciji moždane kore (usporedba različitih modela).

Literatura

OBAVEZNA LITERATURA

1. PINEL, J.P.: Biološka psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001.

Poglavlja:        

1: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.,1.6.
2:2.1., 2.2.
3
4
5
. (prvi dio)
7:7.1., 7.2., 7.3.
8
9: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8
15: 15.1

2. TADINAC, M. i HROMATKO, I.: Uvod u biološke osnove doživljavanja i ponašanja. FF Press i Dominković, Zagreb, 2012.

 

PREPORUČENA LITERATURA

2. ANATOMSKI ATLAS: živčani sustav.

3. GUYTON, A.C. (1995): Temelji fiziologije čovjeka. Jumena, Zagreb.

4. JUDAŠ, M. i KOSTOVIĆ, I. (1997): Temelji neuroznanosti. MD, Zagreb.

5. KALAT, J.W. (1992): Biological psychology. Wadsworth, Belmont.

6. KOSTOVIĆ, I. i sur. (1989): Anatomija čovjeka: Središnji živčani sustav. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Interaktivni CD-ROM

"Biološka psihologija", Mladenka Tkalčić, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

"TheAnimated Brain" Brainviews, Ltd

"Interbrain"  Springer Verlag

"Interactive Brain Atlas" Universityof Washington, Seattle

"Human Physiology" WCB McGraw-Hill

"Dynamic Human" WCB McGraw-Hill

"Explorations in human biology" WCB McGraw-Hill