HR | EN

Psihologija boli

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr. sc. Dragutin Ivanec, red. prof.
Izvođač kolegija: dr. sc. Dragutin Ivanec, red. prof.
Broj ECTS bodova: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 3.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja
Uvjeti za upis kolegija: Biološka psihologija I
Način polaganja ispita: pismeni i usmeni ispit

Cilj kolegija

Ciljevi kolegija su da studenti nauče kako se psihologija, kao znanost i struka, teorijski i praktično odnosi prema doživljaju boli. Polaznici trebaju usvojiti specifična znanja o prirodi boli. Najveći naglasak je na povezivanju psiholoških čimbenika i doživljaja intenziteta i kvalitete boli. Studenti trebaju usvojiti i postupke koje psihologija koristi u tretmanu boli.

Uloga kolegija u krupnom kurikulumu: stjecanje specifičnih znanja o odnosu psiholoških faktora i doživljaja boli, te povezivanje tih znanja sa činjenicama iz nekoliko temeljnih kolegija (biološke osnove, zdravstvena psihologija) u korpus znanja za praktičnu primjenu pri tretmanu boli.

Korištene metode: predavanja s problemskim raspravama.

Sadržaj kolegija

U okviru kolegija sustavno se prolazi kroz slijedeće teme po tjednima:

1. Značenje sintagme 'psihologija boli'.
2. Biološke osnove boli.
3. Teorije boli.
4. i 5. Mjerenje boli.
6. Kontekstualne osobitosti doživljaja boli.
7. i 6. Individualne razlike u doživljaju boli (spol, osobine ličnosti, kulturne i rasne razlike).
8. Psihološka stanja i bol (emocije, pažnja, hipnotički trans).
9. i 10. Placebo efekt kod boli.
11. i 12.Kronična bol i načini suočavanja.
13. i 14. Psihološki tretmani boli.

Literatura

Obvezna

Havelka, M (ur.) (1998). Zdravstvena psihologija (poglavlje o boli). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Hadjistavropoulos, T., & Craig, K.D. (Eds.) (2004). Pain: Psychological Perspectives. London: LEA.
Ivanec, D. (2004). Psihološki čimbenici akutne boli. Suvremena psihologija, 7(2), 271-309.

Dopunska

Price, D.D. (1999). Psychological Mechanisms of Pain and Analgesia. Progress in Pain Research and Management. Vol. 15. Seattle: IASP Press.
Melzack, R., & Wall, P.D. (1996). The challenge of pain. Penguin Books
Wall, P.D., & Melzack, R. (1989 ili novije izdanje). Textbook of Pain. Edinburgh: Churchil Livingstone.


Način polaganja ispita: pismeni ispit, po potrebi usmeni

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: povremena diskusija o prošlim temama predavanja. Provjera znanja iza poglavlja o placebo efektu (kolokvij).