HR | EN

Dr. sc. Darja Maslić Seršić

redovna profesorica

 

Rođena 1966. u Karlovcu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1989. diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu je 1993. magistrirala, a 2000. doktorirala (grana: Psihologija rada). Akademsku godinu 2011/2012 provela je na Colorado State University kao stipendistica zaklade Fulbright (Fulbright Visiting Award).
Od svibnja 1990. godine u kontinuitetu radi na Odsjeku za psihologiju na radnim mjestima: znanstvenog novaka (1990-1998) na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju, asistenta (1998-2001), docenta (2001-2007), izvanrednog profesora (2007-2012) i redovnog profesora (2012- ) na Katedri za eksperimentalnu psihologiju.
Nositeljica je predmeta Metode eksperimentalne psihologije na preddiplomskom studiju, Psihologijski praktikum 3 i Organizacijska psihologija na diplomskom te Rad i mentalno zdravlje na doktorskom studiju psihologije. Nastavnica je na doktorskim studijima na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, a više godina bila je gostujući nastavnik na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. Sudjelovala je u Erasmus+ Programu s Univesidad de Jaén, Španjolska, te inicirala ugovor o dvojnom doktoratu sa Katolieke Universiteit Leuven.
Istraživački se bavi psihologijom rada i organizacijskom psihologijom, posebno radnom motivacijom te odnosom rada i psihičkog zdravlja ljudi. U središtu njenog istraživačkog interesa su: organizacijska klima, stres na radu, nesigurnost posla i nezaposlenost.        
Članica je Sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, European Association of Work and Organizational Psychology i Euroean Network of Organizational Psychologists.
Od 2016. godine, voditeljica je Doktorskog studija psihologije i Centra za razvoj karijere na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Istraživački se bavi psihologijom rada i organizacijskom psihologijom, posebno radnom motivacijom te odnosom rada i psihičkog zdravlja ljudi. U središtu njenog istraživačkog interesa su: organizacijska klima, stres na radu, nesigurnost posla i nezaposlenost. Istražuje posljedice nezaposlenosti na psihofizičko zdravlje ljudi, strategije suočavanja s gubitkom posla te individualne i situacijske prediktore radnog uspjeha u okolnostima povećane nesigurnosti posla te brzih promjena u svijetu rada.

Osim empirijskih radova u ovom području, konstruirala je i nekoliko instrumenata koje slobodno mogu koristiti istraživači i zainteresirani stručnjaci. Među njima su: Upitnik strategija suočavanja s gubitkom posla, Upitnik ekonomskog nasilja nad ženama i njihovom djecom, Upitnik izvora stresa u radu visokoškolskih nastavnika.

Trenutno istražuje model dispozicijske zapošljivosti i ulogu socijalnog kapitala u procesu traženja posla, razvoja karijere i znanstvenoj produktivnosti. Podatke prikuplja u Hrvatskoj, ali i na uzorcima zaposlenih i nezaposlenih osoba u drugim zemljama. Posebnu suradnju razvila je s istraživačima iz SAD-a, Belgije, Španjolske, Kanade te Bosne i Hercegovine.

Aktualni projekti:

 • 2015-2019 – Projekt: Znanstvena aktivnost, suradnja i orijentacija istraživanja u društvenim znanostima u Hrvatskoj i ostalim postsocijalističkim evropskim zemljama; Pokrovitelj: Hrvatska zaklada za znanost; voditelj: Prof. dr. Maja Marija Jokić. 
  Opis: Komparativna studija stanja u društvenim znanostima u 11 evropskih postsocijalističkih zemalja koja se temelji na evaluaciji znanstvene produktivnosti i istraživanju njenih organizacijskih i individualnih prediktora.
 • 2015-2017 – Projekt: Uloga organizacijske klime u očuvanju individualnih radnih resusrsa; Pokrovitelj: Sveučilište u Zagrebu.
  Opis: Cilj projekta je utvrditi značajke radnog konteksta koje su povezane s radnom motivacijom i individualnom dobrobiti visoko obrazovanih osoba zaposlenih u poslovnom sektoru. Projekt koristi longitudinalnu kvantitativnu metodologiju te višerazinsku analizu podataka.
 • 2016-2017 – Projekt: Multiple Intelligences, Leadership, and Andrology: An International Study; Pokrovitelj: The Society for Industrial and Organizational Psychology (SAD).
  Opis: međukulturalno istraživanje uloge androginosti i bihevioralne fleksibilnosti u objašnjenju odnosa između inteligencije i stila rukovođenja.   


Projekti koje je vodila:

 • 2014-2016 – Projekt: Škola vodstva, umrežavanja i inovativnosti; Pokrovitelj: Zaklada Adris.
  Opis: Razvoj visokoškolskog kurikuluma za karijerni razvoj studenata diplomskih studija iz humanističkih i društvenih znanosti; osnivanje Centra za razvoj karijere na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
 • 2014-2016 – Projekt: Stres na radu, zdravlje i radna motivacija hrvatskih smjenskih radnika; Pokrovitelj: Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
  Opis: Utvrditi organizacijske prediktore doživljaja stresa na radu smjenskih radnika I njegove posljedice za individualno zdravlje, radni angažman i zadovoljstvo poslom.
 • 2013-2014 – Projekt: Defining Dispositional Employability in Croatian Society (Research and Workshop); Pokrovitelj: Ambasada SAD-a u Zagrebu (U.S. Alumni Small Grant) I Ministarstvo rada RH.
  Opis: Istražiti dimenzije dispozicijske zapošljivosti u hrvatskom kulturalnom kontekstu koristeći kvalitativnu i kvantitativnu metodologiju.
 • 2007-2014 – Projekt: Individualne i  organizacijske posljedice nesigurnosti posla; Pokrovitelj: Ministarstvo znanosti, prosvjete i sporta RH.
  Opis: Provedba nekoliko povezanih kvantitativnih studija s ciljem utvrđivanja dimenzija objektivne i subjektivne nesigurnosti posla I njihovih posljedica na radnu dobrobit, radnu motivaciju i individualne resurse potrebne za suočavanje s gubitkom posla. Istraživanje je provedeno na širokom uzorku hrvatskih zaposlenika različitih demografskih i radnih karakteristika. Istražena je i diskriminacija pri zapošljavanju te percipirana zapošljivost ljudi različite dobi.
 • 2011-2012 – Projekt: Job loss and its outcomes: Exploring the organizational moderators of individual coping capacities; Pokrovitelj: Fulbright Foundation i Colorado State University
  Opis: Osmišljavanje i provedba longitudinalnog istraživanja na uzorku američkih radnika različitih demografskih i poslovnih karakteristika koji su nedavno ostali bez posla.
 • 2008-2010 – Projekt: Žene i zapošljavanje – ekonomski aspekti obiteljskog nasilja; Pokrovitelj: Ministarstvo socijalne politike RH.
  Opis: Kvalitativna i kvantitativna studija dimenzija ekonomskog partnerskog nasilja prema ženama i njegovih posljedica na radne resurse i zapošljivost žena žrtava. U istraživanju je sudjelovao široki uzorak žena koje su prijavile obiteljsko nasilje, a provedeno je u suradnji s nevladinim organizacijama.
 • 2002-2005 – Projekt: Psihosocijalni aspekti nezaposlenosti; Pokrovitelj: Ministarstvo rada I socijalne politike RH.
  Opis: Istraživanje povezanosti produljene nezaposlenosti sa psihofizičkim zdravljem te psihosocijalnih mehanizama koji leže u podlozi ove povezanosti. Istraživanje je provedeno na reprezentativnom hrvatskom uzorku registriranih nezaposlenih osoba, a korištena je transverzalna i longitudinalna kvantitativna metodologija.
 • 1998-1999 – Projekt: Utjecaj organizacijskog konteksta na radno ponašanje i stavove prema radu; Pokrovitelj: otvoreno društvo Hrvatska.
  Opis: Istraživanje povezanosti između organizacijskog učinka i odanosti članova; istraživanje trodimenzionalnog modela odanosti organizaciji te njegove povezanosti s radnom motivacijom. Istraživanje je provedeno na uzorku od 22 velike industrijske organizacije različite poslovne uspješnosti.

Odabrane publikacije

Tomas, J. & Maslić Seršić, D. (u tisku). Searching for a Job on the Contemporary Labour Market: The Role of Dispositional Employability. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 2016.

Letina, S., Robins, G., Maslić Seršić, D. (2016). Reaching out from out from a small community: The social influence models of collaborations across national and disciplinary boundaries in three fields of social sciences. Revija za Sociologiju, 46, 2.

Maslić Seršić, D. i Tomas, J. (2015). Zapošljivost kao suvremena alternativa sigurnosti posla: teorije, nalazi i preporuke u području psihologije rada. Revija za socijalnu politiku, 22, 1, 95-112.

Tomas, J. i Maslić Seršić, D. (2015). Job insecurity and health among industrial shift workers: the role of organizational context. Psychology of Human Resources Journal, 13, 2, 189-205.

Maslić Seršić, D. i Tomas, J. (2014). The role of dispositional employability in determining individual differences in career success. Društvena istraživanja, 23, 4, 593-613.

Maslić Seršić, D. i Šavor, M. (2012). Who will beat the crisis? Searching for factors that define successful coping with job loss among working people in Croatia. Problems of Psychology in the 21st Century, 2, 39-53.

Maslić Seršić, D. i Vukelić, A. (2012). Vojislav Trifunović ili Tomislav Lučić: tko će se lakše zaposliti u Zagrebu? Testiranje diskriminacije po nacionalnoj i dobnoj osnovi metodom prirodnog eksperimenta. Revija za sociologiju, 42, 1, 31-59.

Slišković, A.; Burić, I.; Maslić Seršić, D. (2012). Izvori stresa u radu nastavnika u visokom obrazovanju. Psihologijske teme, 21, 1, 83-103.

Maslić Seršić, D. i Šavor, M. (2011). Konstrukcija upitnika suočavanja s gubitkom posla. Društvena istraživanja, 20, 2, 495-515.

Slišković, A.; Maslić Seršić, D. (2011). Work Stress Among University Teachers : Gender and Position Differences. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 62, 4, 299-307.

Slišković, A.; Burić, I.; Maslić Seršić, D. (2011). Work locus of control as a mediator of the relationship between sources and consequences of occupational stress among university teachers. Review of Psychology, 18, 2, 109-118.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=180364

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

 • Rad i mentalno zdravlje

 

Bila je mentorica tridesetak diplomskih radova, četiri magistarska i tri doktorska rada. Trenutno je mentorica tri doktorska rada na Doktorskom studiju psihologije na matičnom fakultetu te je komentorica doktorskom radu na Doktorskom studiju iz prevencijske znanosti na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.

Dr. sc. Darja Maslić Seršić, red. prof.
Soba: C-317, Tel. 4092-199
E-mail: darja.maslic@ffzg.hr
termin konzultacija:
utorak 9,00-10,00
srijeda 11,00-13,00

Surađuje s nevladinim i vladinim sektorom u području problema nezaposlenosti, rodne ravnopravnosti i unaprjeđivanja kvalitete rada. Drži javna i stručna predavanja u području upravljanja ljudskim potencijalima i organizacijskom kulturom te radionice iz upravljanja vlastitom karijerom i rukovođenja. Surađuje sa sindikatima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom rada, Agencijom za mobilnost i EU programe, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje i Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Obavlja poslove odabira zaposlenika i upravljanja organizacijskim razvojem za poslovni sektor.
Posebno je zainteresirana za programe unaprjeđivanja radne motivacije i zapošljivosti ljudi kroz intervencije u radnom kontekstu – razvoj suradničke organizacijske kulture, transformacijsko rukovođenje, obogaćivanje sadržaja rada i povećanje autonomije zaposlenika.
Osnovala je Centar za razvoj karijere na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, održava seminare za nastavnike, psihologe i pedagoge u osnovnim i srednjim školama iz profesionalnog usmjeravanja i poticanja profesionalne zrelosti učenika.

Odabrane stručne publikacije:

 • Maslić Seršić, D. (2016). Profesionalni razvoj – poticaji i prepreke. U Žanetić, Ljiljana (ur.) Profesionalni razvoj u osnovnoj školi: priručnik za učitelje i stručne suradnike. Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega, str. 24-27.
 • Maslić Seršić, D. (2016). Školska klima i kultura kao determinante profesionalnog razvoja učenika. U Žanetić. Ljiljana (ur.) Profesionalni razvoj u osnovnoj školi: priručnik za učitelje i stručne suradnike. Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega, str. 28-33.
 • Maslić Seršić, D. i Vukelić, A. (2013). Istraživački izvještaj— Zastupljenost i indikatori diskriminacijskih i ksenofobičnih stavova u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Centar za mirovne studije.
 • Maslić Seršić, D. i Lauri Korajlija, A. (2011). Problemi vezani uz zapošljavanje i radno ponašanje žena koje su bile žrtve nasilja u obitelji i trgovine ljudima. U: Andrašek, Valentina (ur.). Mogućnosti zapošljavanja za žene koje u preživjele nasilje. Zagreb: Autonomna ženska kuća Zagreb, str. 68-76.
 • Maslić Seršić, D. (2011). Iskustva žena žrtava nasilja u obitelji s radom državnih tijela obuhvaćenih Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Zagreb: Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.