HR | EN

Dr. sc. Darja Maslić Seršić

redovna profesorica

 

Rođena 1966. u Karlovcu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1989. diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu je 1993. magistrirala, a 2000. doktorirala (grana: Psihologija rada). Akademsku godinu 2011/2012 provela je na Colorado State University kao stipendistica zaklade Fulbright (Fulbright Visiting Award).
Od svibnja 1990. godine u kontinuitetu radi na Odsjeku za psihologiju na radnim mjestima: znanstvenog novaka (1990-1998) na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju, asistenta (1998-2001), docenta (2001-2007), izvanrednog profesora (2007-2012), redovnog profesora (2012-2018) i redovnog profesora u trajnom zvanju (2018 - ) na Katedri za eksperimentalnu psihologiju.


Nositeljica je predmeta Psihologijski praktikum 3, Organizacijska psihologija i Upravljanje karijerom na diplomskom te predmeta Testiranje medijacijskih i moderacijskih hipoteza i Rad i mentalno zdravlje na doktorskom studiju psihologije. Na specijalističkom studiju iz Upravljanja ljudskim potencijalima nositeljica je predmeta Stres na radu i Selekcijski intervju. Nastavnica je na doktorskim studijima na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, a više godina bila je gostujući nastavnik na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. Sudjelovala je u Erasmus+ Programu s Univesidad de Jaén, Španjolska, te sklopila ugovor o dvojnom doktoratu s Katolieke Universiteit Leuven, Belgija. U nastavnom radu primjenjuje metodu društveno korisnog učenja.

Istraživački se bavi organizacijskom psihologijom i karijernim ponašanjem, posebno radnom motivacijom te odnosom rada i psihičkog zdravlja ljudi. U središtu njenog istraživačkog interesa su: organizacijska klima, stres na radu, nesigurnost posla, nezaposlenost i karijerna adaptabilnost.        
Članica je Sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, European Association of Work and Organizational Psychology i Euroean Network of Organizational Psychologists.


Od 2016. godine, voditeljica je Doktorskog studija psihologije i Centra za razvoj karijere na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Istraživački se bavi organizacijskom psihologijom i karijernim ponašanjem, posebno radnom motivacijom te odnosom rada i psihičkog zdravlja ljudi. U središtu njenog istraživačkog interesa su: organizacijska klima, stres na radu, nesigurnost posla, nezaposlenost i karijerna adaptabilnost. Istražuje posljedice nezaposlenosti na psihofizičko zdravlje ljudi, strategije suočavanja s gubitkom posla, individualne i situacijske prediktore inovativnog radnog ponašanja u okolnostima povećane nesigurnosti posla te brzih promjena u svijetu rada. Istražuje radnu motivaciju marginaliziranih i socijalno isključenih skupina.


Podatke prikuplja u Hrvatskoj, ali i na uzorcima zaposlenih i nezaposlenih osoba u drugim zemljama. Posebnu suradnju razvila je s istraživačima iz SAD-a, Belgije, Španjolske, Kanade te Bosne i Hercegovine. WOS h-index njenih znanstvenih radova iznosi 8.


Osim empirijskih radova u ovom području, konstruirala je i nekoliko instrumenata koje slobodno mogu koristiti istraživači i zainteresirani stručnjaci. Među njima su: Upitnik strategija suočavanja s gubitkom posla, Upitnik ekonomskog nasilja nad ženama i njihovom djecom, Upitnik izvora stresa u radu visokoškolskih nastavnika i Upitnik dispozicijske zapošljivosti.

 
Trenutno se bavi istraživanjem psiholoških aspekata nesigurnosti posla, psihološkim posljedicama promjena radnog konteksta u uvjetima pandemije, karijernim ponašanjem studenata te učincima inovativne organizacijske klime na radnu motivaciju. Projekti:

 

 • 2020-2023 – Projekt: Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Pokrovitelj: Europski socijalni fond; Voditelj: Izv.prof.dr. Dragan Bagić.
 • 2020. – Uključivanje Roma u hrvatsko društvo – Obrazovanje i zapošljavanje; Pokrovitelj: Europski socijalni fond; Nositelj: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade.
 • 2018-2020 – Projekt: PSI – Podrška studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada; Pokrovitelj: Europski socijalni fond; Nositelj: Institut za razvoj tržišta rada.
 • 2015-2019 – Projekt: Znanstvena aktivnost, suradnja i orijentacija istraživanja u društvenim znanostima u Hrvatskoj i ostalim postsocijalističkim evropskim zemljama; Pokrovitelj: Hrvatska zaklada za znanost; voditelj: Prof. dr. Maja Marija Jokić.
  Opis: Komparativna studija stanja u društvenim znanostima u 11 evropskih postsocijalističkih zemalja koja se temelji na evaluaciji znanstvene produktivnosti i istraživanju njenih organizacijskih i individualnih prediktora.
 • 2015-2017 – Projekt: Uloga organizacijske klime u očuvanju individualnih radnih resusrsa; Pokrovitelj: Sveučilište u Zagrebu.
  Opis: Cilj projekta je utvrditi značajke radnog konteksta koje su povezane s radnom motivacijom i individualnom dobrobiti visoko obrazovanih osoba zaposlenih u poslovnom sektoru. Projekt koristi longitudinalnu kvantitativnu metodologiju te višerazinsku analizu podataka.
 • 2016-2017 – Projekt: Multiple Intelligences, Leadership, and Andrology: An International Study; Pokrovitelj: The Society for Industrial and Organizational Psychology (SAD).
  Opis: međukulturalno istraživanje uloge androginosti i bihevioralne fleksibilnosti u objašnjenju odnosa između inteligencije i stila rukovođenja.   
 • 2014-2016 – Projekt: Škola vodstva, umrežavanja i inovativnosti; Pokrovitelj: Zaklada Adris.
  Opis: Razvoj visokoškolskog kurikuluma za karijerni razvoj studenata diplomskih studija iz humanističkih i društvenih znanosti; osnivanje Centra za razvoj karijere na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
 • 2014-2016 – Projekt: Stres na radu, zdravlje i radna motivacija hrvatskih smjenskih radnika; Pokrovitelj: Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
  Opis: Utvrditi organizacijske prediktore doživljaja stresa na radu smjenskih radnika I njegove posljedice za individualno zdravlje, radni angažman i zadovoljstvo poslom.
 • 2013-2014 – Projekt: Defining Dispositional Employability in Croatian Society (Research and Workshop); Pokrovitelj: Ambasada SAD-a u Zagrebu (U.S. Alumni Small Grant) I Ministarstvo rada RH.
  Opis: Istražiti dimenzije dispozicijske zapošljivosti u hrvatskom kulturalnom kontekstu koristeći kvalitativnu i kvantitativnu metodologiju.
 • 2007-2014 – Projekt: Individualne i  organizacijske posljedice nesigurnosti posla; Pokrovitelj: Ministarstvo znanosti, prosvjete i sporta RH.
  Opis: Provedba nekoliko povezanih kvantitativnih studija s ciljem utvrđivanja dimenzija objektivne i subjektivne nesigurnosti posla I njihovih posljedica na radnu dobrobit, radnu motivaciju i individualne resurse potrebne za suočavanje s gubitkom posla. Istraživanje je provedeno na širokom uzorku hrvatskih zaposlenika različitih demografskih i radnih karakteristika. Istražena je i diskriminacija pri zapošljavanju te percipirana zapošljivost ljudi različite dobi.
 • 2011-2012 – Projekt: Job loss and its outcomes: Exploring the organizational moderators of individual coping capacities; Pokrovitelj: Fulbright Foundation i Colorado State University
  Opis: Osmišljavanje i provedba longitudinalnog istraživanja na uzorku američkih radnika različitih demografskih i poslovnih karakteristika koji su nedavno ostali bez posla.
 • 2008-2010 – Projekt: Žene i zapošljavanje – ekonomski aspekti obiteljskog nasilja; Pokrovitelj: Ministarstvo socijalne politike RH.
  Opis: Kvalitativna i kvantitativna studija dimenzija ekonomskog partnerskog nasilja prema ženama i njegovih posljedica na radne resurse i zapošljivost žena žrtava. U istraživanju je sudjelovao široki uzorak žena koje su prijavile obiteljsko nasilje, a provedeno je u suradnji s nevladinim organizacijama.
 • 2002-2005 – Projekt: Psihosocijalni aspekti nezaposlenosti; Pokrovitelj: Ministarstvo rada I socijalne politike RH.
  Opis: Istraživanje povezanosti produljene nezaposlenosti sa psihofizičkim zdravljem te psihosocijalnih mehanizama koji leže u podlozi ove povezanosti. Istraživanje je provedeno na reprezentativnom hrvatskom uzorku registriranih nezaposlenih osoba, a korištena je transverzalna i longitudinalna kvantitativna metodologija.
 • 1998-1999 – Projekt: Utjecaj organizacijskog konteksta na radno ponašanje i stavove prema radu; Pokrovitelj: otvoreno društvo Hrvatska.
  Opis: Istraživanje povezanosti između organizacijskog učinka i odanosti članova; istraživanje trodimenzionalnog modela odanosti organizaciji te njegove povezanosti s radnom motivacijom. Istraživanje je provedeno na uzorku od 22 velike industrijske organizacije različite poslovne uspješnosti.

Odabrane publikacije

Maslić Seršić, D., Martinčević, M. & Jokić, M. (2021). The contribution of CEE authors to psychological science: a comparative analysis of papers published in CEE and non-CEE journals indexed by Scopus in the period 1996 - 2013. Scientometrics.
https://doi.org/10.1007/s11192-020-03784-z

Maslić Seršić D. & Kurtović, I. (2020). Radni sati, konflikt radne i obiteljske uloge i psihofizičko zdravlje zaposlenih roditelja – postoje li razlike između žena i muškaraca? Društvena istraživanja, 29(1), 113-134. https://doi.org/10.5559/di.29.1.06

Potočnik, D., Maslić Seršić, D. & Karajić, N. (2020). Inclusion of Roma in Croatian Society: Education and Employment. Zagreb: Office for Human Rights and the Rights of National Minorities of the Government of the Republic of Croatia. (p.256)

Tomas, J., Maslić Seršić, D., De Witte, H. (2019). Psychological climate predicting job insecurity through occupational self-efficacy. Personnel review, 48(2), 360-380. https://doi.org/10.1108/PR-05-2017-0163  

Čarapina Zovko, I., Maslić Seršić, D. (2018). Dostupnost socijalnog kapitala prilikom traženja prvog zaposlenja diplomanata različitog socioekonomskog statusa. Revija za socijalnu politiku, 25(2), 175-189. https://doi.org/10.3935/rsp.v25i2.1501

Virkes, T., Maslić Seršić, D., Lopez-Zafra, E. (2017). Core Self- Evaluations and Individual strategies of coping with unemployment among displaced Spanish workers. The Spanish Journal of Psychology, 20, 2, 1-11. https://doi.org/0.1017/sjp.2017.57

Tomas, J., Maslić Seršić, D. (2017). Searching for a job on the contemporary labour market: The role of dispositional employability. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 2, 1, 1-13. https://doi.org/10.16993/sjwop

Letina, S., Robins, G., Maslić Seršić, D. (2016). Reaching out from out from a small community: The social influence models of collaborations across national and disciplinary boundaries in three fields of social sciences. Revija za Sociologiju, 46(2), 103-139. https://doi.org/10.5613/rzs.46.2.1

Maslić Seršić, D. i Tomas, J. (2015). Zapošljivost kao suvremena alternativa sigurnosti posla: teorije, nalazi i preporuke u području psihologije rada. Revija za socijalnu politiku, 22(1), 95-112. https://doi.org/10.3935/rsp.v22i1.1233

Tomas, J. i Maslić Seršić, D. (2015). Job insecurity and health among industrial shift workers: the role of organizational context. Psychology of Human Resources Journal, 13(2), 189-205.

Cjelovita bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/23751?report=1

https://scholar.google.hr/citations?user=Q00gEdAAAAAJ&hl=hr

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

 

Specijalistički studij Upravljanje ljudskim potencijalima

 

Na svim razinama obrazovanja psihologa, izvodi nastavu iz istraživačke metodologije te psihologije rada i organizacijske psihologije. Primjenjuje metodu društveno korisnog učenja u nastavi. Dosad je mentorirala preko 40 završnih (diplomskih) radova na diplomskom studiju psihologije, četiri znanstvena magistarska rada i 7 doktorskih disertacija.

Dr. sc. Darja Maslić Seršić, red. prof.
Soba: C-317, Tel. 4092-199
E-mail: darja.maslic@ffzg.hr
konzultacije prema dogovoru putem maila

Surađuje s nevladinim i vladinim sektorom u području problema nezaposlenosti, mentalnog zdravlja i unaprjeđivanja kvalitete rada. Drži javna i stručna predavanja u području upravljanja ljudskim potencijalima i organizacijskom kulturom te radionice iz upravljanja karijerom i rukovođenja. Surađuje sa sindikatima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Agencijom za mobilnost i EU programe, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje, Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje i Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Za poslovni sector, obavlja savjetničke poslove vezane uz razvoj ljudskih potencijala i upravljanja organizacijskim razvojem.
Posebno je zainteresirana za programe unaprjeđivanja radne motivacije i zapošljivosti ljudi kroz intervencije u radnom kontekstu – razvoj suradničke organizacijske kulture, inovtivativnu organizacijsku klimu, obogaćivanje sadržaja rada i povećanje autonomije zaposlenika.
Osnovala je Centar za razvoj karijere na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Održava seminare za nastavnike, psihologe i pedagoge u osnovnim i srednjim školama iz profesionalnog usmjeravanja i poticanja profesionalne zrelosti učenika. Održava predavanja i radionice za karijerne savjetnike u visokom obrazovanju. Na Filozofskom fakultetu organizira Tjedan karijera te provodi karijerna savjetovanja i radionice za studente.
Održava javno dostupne webinare o nezaposlenosti, nesigurnosti posla, upravljanju karijerom i traženju posla, položaju marginaliziranih skupina na tržištu rada.
Suradnica je na međunarodnom Erasmus+ projektu Keep in Pact koji ima za cilj razviti e-alate te programe za informalno obrazovanje stručnjaka za karijerno savjetovanje odraslih.

Odabrane publikacije:

 • Potočnik, D., Maslić Seršić, D., Karajić, N. (2020). Uključivanje Roma u hrvatsko društvo – obrazovanje i zapošljavanje. Zagreb: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.
 • Grupa autora (2020). Kako smo? Život u Hrvatskoj u doba korone. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • Maslić Seršić, D. (2016). Profesionalni razvoj – poticaji i prepreke. U Žanetić, Ljiljana (ur.), Profesionalni razvoj u osnovnoj školi: priručnik za učitelje i stručne suradnike (str. 24-27). Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega.
 • Maslić Seršić, D. (2016). Školska klima i kultura kao determinante profesionalnog razvoja učenika. U Žanetić. Ljiljana (ur.), Profesionalni razvoj u osnovnoj školi: priručnik za učitelje i stručne suradnike (str. 28-33). Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega.
 • Maslić Seršić, D. i Vukelić, A. (2013). Istraživački izvještaj — Zastupljenost i indikatori diskriminacijskih i ksenofobičnih stavova u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Centar za mirovne studije.
 • Maslić Seršić, D. i Lauri Korajlija, A. (2011). Problemi vezani uz zapošljavanje i radno ponašanje žena koje su bile žrtve nasilja u obitelji i trgovine ljudima. U: Andrašek, Valentina (ur.), Mogućnosti zapošljavanja za žene koje u preživjele nasilje (str. 68-76). Zagreb: Autonomna ženska kuća Zagreb.
 • Maslić Seršić, D. (2011). Iskustva žena žrtava nasilja u obitelji s radom državnih tijela obuhvaćenih Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Zagreb: Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.