HR | EN

/uploads/2d/a1/2da14380d0baa007cd9bc4e5a00e0c91/IMG_0033.JPG

Dr. sc. Denis Bratko

redovni profesor

 

Denis Bratko rođen je 1966. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Varaždinu. Studij psihologije je upisao 1986. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1990. godine završnim radom pod naslovom Utjecaj zahtjevnih karakteristika eksperimentalne procedure na procjenu pojma "agresivnost". Iste godine je na Odsjeku za psihologiju upisao poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje. Magistarski rad pod naslovom Bihevioralno-genetička analiza verbalnih i spacijalnih sposobnosti: studija blizanaca obranio je 1993. godine, a doktorski rad pod naslovom Genetski i okolinski doprinos individualnim razlikama u ličnosti: longitudinalno istraživanje blizanaca obranio je 1997. godine.

Po završetku diplomskog studija Denis Bratko se zaposlio na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta gdje i danas radi. U zvanje znanstvenog asistenta izabran je 1994., u zvanje višeg asistenta 1998., u zvanje docenta 1999., u zvanje izvanrednog profesora 2004., u zvanje redovitog profesora 2009. godine, a u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 2014. godine. Tijekom navedenog razdoblja proveo je veći broj istraživanja, sudjelovao u različitim znanstvenim i nastavnim aktivnostima te obnašao više različitih funkcija u znanstvenim, stručnim i upravnim tijelima.

Denis Bratko sudjelovao je kao polaznik u dvije ljetne škole: Ljetnoj psihologijskoj školi studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju koja je održana u Malom Lošinju 1989. godine, te Ljetnoj školi Europskog udruženja za psihologiju ličnosti (European Association of Personality Psychology) koja je održana u Brnu 1993. godine. Kao voditelj je sudjelovao u radu Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju  koja je održana na Visu 1999. godine., a kao suvoditelj u radu Ljetne škole koja je održana 2010. godine u Motovunu. Sudjelovao je u organizaciji desetak znanstvenih konferencija te više simpozija na znanstvenim skupovima. Od 1998. do 2004. godine bio je član Upravnog odbora Europskog udruženja za psihologiju ličnosti. U jednom je mandatu bio koordinator Znanstvenog odbora za područje društveniih i humanističkih znanosti Hrvatske zaklade za znanost. Trenutno kao predsjednik sudjeluje u radu Matičnog odbora za polje psihologije.

Obnašao je ili obnaša i više administrativnih fukcija na fakultetu i sveučilištu. Od 2007. do 2009. bio je pročelnik Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta, a od 2009. do 2012. godine bio je prodekan za financije, odnosno prodekan za organizaciju i razvoj Filozofskog fakulteta. Šest je godina bio član Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta, a u jednom je mandatu bio zamjenski član Vijeća područja te Senata Sveučilišta u Zagrebu. Također je bio član sveučilišnih Odbora za proračun, te Odbora za investicijsko planiranje i izgradnju.
Član je nekoliko strukovnih udruga: Hrvatskog psihološkog društva (HPD), Europskog udruženja za istraživanje adolescencije (European Association for Research on Adolescence - EARA),  Europskog udruženja za psihologiju ličnosti (European Association for Personality Psychology - EAPP) te Udruženja za genetiku ponašanja (Behavioral Genetics Association - BGA).

U razdoblju od 2000. do 2005. godine bio je član uredništva časopisa European Journal of Personality. Pored toga, često je recenzirao radove u različitim međunarodnim i domaćim časopisima te u brojnim knjigama i zbornicima. Denis Bratko sudjelovao je kao voditelj ili suradnik u radu većeg broja znanstvenih projekata. Znanstvene radove je objavljivao u brojnim međunarodnim i domaćim časopisima, a priopćenjima je sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima. Njegovi radovi citirani su 1363 puta. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2007. godinu, a 2015. godine ponovno je nominaran za istu nagradu od strane Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Denis Bratko sudjelovao je u većem broju znanstveno-istraživačkih projekata. U početku je na tim projektima radio kao znanstveni novak, a kasnije kao suradnik, suvoditelj ili voditelj. Većina projekata na kojima je radio tiču se psihologije ličnosti i genetike ponašanja. Svoj centralni istraživački interes Denis Bratko je realizirao kroz projekte istraživanja blizanaca i obiteljska istraživanja, a treba istaknuti i međukulturalne projekte istraživanja ličnosti. Denis Bratko vodio je nekoliko projekata MZOS-a pod nazivom Genetski i okolinski razvoj ličnosti, te Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti: istraživanje blizanaca i članova porodice. Trenutno vodi projekt/potporu istraživanju koje financira Sveučilište u Zagrebu pod nazivom Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti i zadovoljstva životom. Kao suradnik je sudjelovao u radu više projekata od kojih posebno ističemo projekte Istraživanje strukture interpersonalne kompetencije koji je vodio Goran Bubaš, te velike među-kulturalne projekte Personality of Culture (voditelj R. R. McCrae) te Adolescent Personality of Culture (voditelj Filip DeFruyt). Kao suvoditelj sudjelovao je u radu  projekta Vanjska evaluacija projekta "Aktivna/efikasna škola" (financirano od strane UNICEF-a, voditelji dr.sc. Milan Matijević, dr.sc. Tajana Ljubin, dr.sc. Denis Bratko).

Pregled znanstvenih radova prof. dr. sc. Bratka pokazuje da je riječ o vrlo produktivnom autoru koji svoje radove često objavljuje u vrhunskim svjetskim časopisima iz područja psihologije ličnosti i genetike ponašanja, a potrebno je istaknuti i da je znatan dio tih radova objavio u koautorstvu s vodećim svjetskim znanstvenicima u tim domenama. Primjerice, radove je objaljivao u časopisima kao što su: Science, Intelligence, Developmental Psychology, Twin Research and Human Genetics, Personality and Individual Differences, Emotion, European Journal of Personality, Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Individual Differences, Journal of Personality, Journal of Research in Personality, Psychology and Aging, Assessment, Journal of Family Studies, Journal of Cross-Cultural Psychology, Journal of Happiness Studies, Journal of Sleep Research, Sex Roles, Journal of Business Research, itd. Do sada je objavio 55 znanstvenih radova, od čega 50 u kategoriji međunarodno priznatih časopisa i publikacija (a1).

Odabrane publikacije

Bratko, D. i Butković, A. (2007). Stability of genetic and environmental effects from adolescence to young adulthood: Results of Croatian longitudinal twin study of personality. Twin Research and Human Genetics, 10(1), 151-157. doi: 10.1375/twin.10.1.151  

Vernon, F. A., Petrides, K. V., Bratko, D. i Harris, J. A. (2008). A behavioral genetics of trait emotional intelligence. Emotion, 8(5), 635-642.

De Fruyt, F., De Bolle, M., McCrae, R.R., Terracciano, A., Costa, P.T. Jr., Bratko, D., Marušić, I. i sur. (2009). Assessing the Universal Structure of Personality in Early Adolescence: The NEO-PI-R and NEO-PI-3 in 24 Cultures. Assessment, 16, 301-311.

Löckenhoff, C. E., De Fruyt, F., Terraciano, A., McCrae, R. R., De Bolle, M., Costa, P. T., Bratko, D., Marušić, I. i sur. (2009). Perceptions of Aging across 26 Cultures and their Culture-Level. Psychology and Aging, 24, 941-954.

McCrae, C., Terraciano, A., De Fruyt, F., De Bolle, M., Gelfand, M., Costa, P., Bratko, D., Marušić, I. and Collaborators of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project. (2010). The Validity and Structure of Culture-Level Personality Scores: Data from Ratings of Young Adolescents. Journal of Personality, 78, 815-838.

Chan, W., De Fruyt, F, Löckenhoff, C.E ,Bratko, D., i sur. (2012). Stereotypes of Age Differences in Personality Traits: Universal and Accurate? Journal of Personality and Social Psychology, 103(6), 1050-1066.

Butković, A., Brković, I. i Bratko, D. (2012). Predicting Well-Being From Personality in Adolescents and Older Adults.  Journal of Happiness Studies, 13, 455-467.

Butković, A., Vukasović, T. i Bratko D. (2013). Sleep duration and personality in Croatian twins. Journal of Sleep Research.

Bratko, D., Butković, A. i Bošnjak, M. (2013). Twin study of impulsive buying and its overlap with personality. Journal of Individual Differences, 34(1), 8–14.

McCrae, R.R., Chan, W., Jussim, L., … Bratko, D., Marušić, I. i sur. (2013). The Inaccuracy of National Character Stereotypes. Journal of Research in Personality, 47, 831 – 842.  

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=188841

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Genetika ponašanja
  • Ličnost i intelektualne kompetencija

Specijalistički studij iz kliničke psihologije

  •  Genetika i psihopatologija

Preddiplomski studij antropologije

  • Međukulturalna istraživanja ličnosti

Dr. sc. Denis Bratko, red. prof.
Soba: C-311, Tel. 4092-194
E-mail: denis.bratko@ffzg.hr
termini konzultacija:
uz najavu putem e-mail
Slobodni studijski semestar ljetni 2019./2020.

Denis Bratko objavio je ukupno sedam stručnih radova. U koautorstvu s Iris Marušić proveo je validacijsko istraživanje NEO-PI-R upitnika ličnosti, a pored toga sudjelovao je u postupku prevođenja i adaptiranja brojnih drugih mjernih instrumenata u području ličnosti. Održao je više edukacija i radionica o korištenju tih mjernih instrumenata kao i o problemima mjerenja ličnosti općenito.

Također je održao i više popularnih predavanja o psihologiji ličnosti i genetici ponašanja te o znanstvenom radu općenito, primjerice učiteljima O.Š. Tin Ujević, psiholozima varaždinske podružnice Društva psihologa, članovima Rotary kluba, studentima nepsiholoških studijskih grupa Filozofskog fakulteta, itd. Navedene je teme promovirao u medijskim istupima na radiju i televiziji. 

U stručnu djelatnost može se pripisati i voditeljstvo stručnog projekta Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u okviru kojeg je provedena selekcija potencijalnih dadilja u okviru programa izdavanja licenci koje je razvijalo to ministarstvo. U okviru tog projekta razvijen je selekcijski model koji je uključivao i veći broj varijabli ličnosti.

Važnim stručnim radom smatramo i uređivanje i sudjelovanje u prevođenju (u koautorstvu s Anom Butković i Ivanom Hromatko) sveučilišnog udžbenika Psihologija ličnosti: domene znanja o ljudskoj prirodi (autori Buss, D. i Larsen, R.). Naklada Slap, Jastrebarsko. Navedeni je udžbenik temeljna literatura za studente dodiplomskog studija.

U stručnu djelatnost može se ubrojiti i vrlo velik angažman Denisa Bratka u recenziranju znanstvenih radova ponuđenih za objavljivanje časopisima, recenziranje više od deset knjiga i udžbenika, te dvadesetak znanstvenih projekata. Dosad je recenzirao stotinjak radova za različite časopise kao što su: Personality and Individual Differences, Journal of Educational Psychology, British Journal of Educational Psychology, European Journal of Personality, Rewiev of Psychology, Suvremena psihologija, Psihološke teme, Društvena istraživanja, Socijalna psihijatrija, Kinesiology, itd.