Development of reading and writing in early schooling from a cross-linguistic perspective

Naziv kolegija: Development of reading and writing in early schooling from a cross-linguistic perspective
Nositelj i izvođač: dr. sc. Tomas Tjus, Sveučilište u Gothenburgu, Odsjek za psihologiju Švedska
ECTS bodovi: 2
Jezik: engleski
Status: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 6P+4S (ukupan broj sati u semestru; nastava se odvija koncentrirano)
Uvjeti za upis kolegija: Nema

Način provjere znanja:
Rad studenata vrednovat će se kroz rasprave koje će se organizirati u okviru seminara i povratne informacije koje će se studentu davati o njegovu razumijevanju pročitane literature i sadržaja predavanja. Znanje se neće provjeravati putem završnog ispita i ocjenjivati brojčanim ocjenama, već ocjenama zadovoljio/la – nije zadovoljio/la.

Okvirni sadržaj kolegija:

Predavanje 1: The social and cognitive cornerstones in infancy and its relation to communication, language and literacy.
Predavanje 2: Theoretical models of reading and spelling development.
Predavanje 3: The characteristics of grapheme-phoneme correspondence in different European languages and the impact on decoding processes and memory systems.
Seminari: Rasprave o predavanjima i pročitanoj literaturi.

Cilj kolegija i očekivani ishodi:

Ciljevi predmeta su upoznati studente diplomskog studija psihologije s:
1. teorijskim modelima razvoja vještina čitanja i pisanja,
2. rezultatima empirijskih istraživanja razvoja čitanja i pisanja, s posebnim osvrtom na specifičnosti s obzirom na ortografsku strukturu jezika,
3. praktičnom važnošću poznavanja razvoja vještina čitanja i pisanja, otkrivanja teškoća u čitanju i pisanju i provođenja intervencija.

Nakon odslušanog predmeta studenti će imati znanje o razvoju vještina čitanja i pisanja te socijalnim i kognitivnim čimbenicima povezanim s učenjem kod djece općenito, kao i s usvajanjem vještina čitanja i pisanja. Poznavat će teorijske modele koji objašnjavaju djetetovo stjecanje vještina čitanja, pisanja i razumijevanja teksta. Razumjet će ulogu ortografske strukture jezika pri usvajanju čitanja i pisanja. Osvijestit će važnost poznavanja razvoja vještina čitanja i pisanja u praktičnom radu s djecom. Upoznat će se s postupcima otkrivanja teškoća u čitanju i pisanju i mogućnostima intervencije.

 

Obvezna literatura:

Byrne, B. (2005). Theories of learning to read. In M.J. Snowling & C. Hulme (Eds.): The Science of Reading: A Handbook (pp. 104-119). Oxford: Wiley-Blackwell.
Ehri, L.C. (2005). Development of sight word reading: Phases and findings. In M.J. Snowling & C. Hulme (Eds.): The Science of Reading: A Handbook (pp. 120-134). Oxford: Wiley-Blackwell.
Frost, R. (2005). Orthographic systems and skilled word recognition processes in reading. In M.J. Snowling & C. Hulme (Eds.): The Science of Reading: A Handbook (pp. 272-295). Oxford: Wiley-Blackwell.
Perfetti, C, Landi, N., & Oakhill, J. (2005).The acquisition of reading comprehension skill. In M.J. Snowling & C. Hulme (Eds.): The Science of Reading: A Handbook (pp. 227-247). Oxford: Wiley-Blackwell.
Seymour, P.H.K. (2005). Early reading development in European Orthographies. In M.J. Snowling & C. Hulme (Eds.): The Science of Reading: A Handbook (pp. 296-315). Oxford: Wiley-Blackwell.