Izlaganje radova

Priprema izlaganja

Trajanje usmenog priopćenja ograničeno je na 15 minuta, a neposredno nakon svakog izlaganja predviđena je rasprava u trajanju od 5 minuta.

Trajanje okruglog stola i simpozija ograničeno je na 90 minuta.

Ovdje se nalazi konferencijski predložak za izradu prezentacije. Svi koji to žele dobrodošli su upotrijebiti ga pri izradi prezentacija svojih istraživanja.

DRZB-ppt-template.pptx

Radovi se mogu izložiti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Posteri u okviru poster sekcije bit će izloženi na samostojećim panoima vertikalne orijentacije, a dimenzije postera trebaju biti  90 (širina) x 120 (visina) cm. Autori će moći postaviti svoj poster na panoe onim redoslijedom kojim će dolaziti i to najranije pola sata prije programom predviđenog početka poster sekcije. Studenti volonteri će pomagati u postavljanju postera i imat će sa sobom samoljepivu masu za privremeno lijepljenje postera na panoe (molimo autore da NE lijepe postere samoljepivom trakom, tj. "selotejpom"). Ljubazno molimo autore da po završetku poster sekcije skinu svoje postere s panoa.

 

Priprema sažetaka za prijavu

Sažetak rada treba biti napisan na standardnom hrvatskom ili engleskom jeziku. Sažeci koji jezično značajno odstupaju od standarda odabranog jezika, neće biti uključeni u postupak recenzije.

Opseg sažetka mora biti od 1800 do 2000 znakova (s razmacima), što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije. 

Autori trebaju označiti koju vrstu izlaganja prijavljuju (simpozij, usmeno izlaganje, poster ili okrugli stol).

Sažetak pojedinačnog empirijskog rada (usmenog izlaganja ili postera) treba sadržavati jasno izložen cilj i/ili problem istraživanja, metodologiju te glavne rezultate s naznakama njihove interpretacije.

Sažetak simpozija mora sadržavati:

  • naslov simpozija
  • ime i prezime voditelja simpozija 
  • opis simpozija i tema koje on obuhvaća (od 1800 do 2000 znakova)
  • imena i prezimena sudionika simpozija 

Simpozij smije imati najmanje četiri, a najviše pet radova.

Sažeci radova unutar simpozija trebaju sadržavati naslov simpozija čiji su sastavni dio, a moraju biti napisani poput sažetaka usmenog izlaganja ili postera.

Sažetak okruglog stola mora, uz opis teme, sadržavati ime i prezime voditelja te sudionika.

Budući da je broj radova koji će moći biti izloženi ograničen, kako bismo omogućili što većem broju autora da izlože svoj rad, jedna osoba može biti autor u najviše tri rada, pri čemu na samo jednom može biti prvi ili jedini autor.

Posljednji rok za prijavljivanje izlaganja je 15. 1. 2019. Nakon ovog roka neće biti moguće prijaviti bilo koji oblik izlaganja. Programski odbor recenzirat će prijavljene radove i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju za izlaganje na skupu. Obavijest autorima o prihvaćanju rada bit će poslana do 15. 2. 2019. Sažeci prihvaćenih radova bit će tiskani u knjizi sažetaka, koja će biti objavljena prije početka održavanja skupa. U program i knjigu sažetaka bit će uvršteni samo radovi prihvaćeni za izlaganje, čiji autori uplate kotizaciju najkasnije do 15. 3. 2019.