Prijava sažetaka

Upute za prijavu sažetaka:

Na obrascu za prijavu potrebno je najprije odabrati vrstu izlaganja koja se prijavljuje: usmeno izlaganje ili poster. Ako se prijavljuje usmeno izlaganje, u sljedećem koraku treba izabrati željenu vrstu usmenog izlaganja (samostalno usmeno izlaganje, simpozij, usmeno izlaganje unutar simpozija, okrugli stol).

Sažetak rada treba biti napisan na standardnom hrvatskom ili engleskom jeziku. Sažeci koji jezično značajno odstupaju od standarda odabranog jezika neće biti uključeni u postupak recenzije.

Opseg sažetka mora biti od 1600 do 2000 znakova (s razmacima), što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije. 


Sažetak usmenog izlaganja i sažetak postera prijavljuje samo jedan od autora i to onaj koji će izložiti rad. Sažetak treba sadržavati jasno izložen cilj i/ili problem istraživanja, metodologiju te glavne rezultate s naznakama njihove interpretacije.

 

Sažetak okruglog stola prijavljuje organizator/voditelj okruglog stola, a sudionici okruglog stola nemaju sažetke izlaganja.

Sažetak okruglog stola mora, uz opis teme, sadržavati ime i prezime voditelja te sudionika.

 

Sažetak simpozija i sažetke radova unutar simpozija prijavljuje organizator simpozija.

Sažeci radova unutar simpozija trebaju sadržavati naslov simpozija čiji su sastavni dio, a moraju biti napisani poput sažetaka usmenog izlaganja ili postera.

Simpozij smije imati najmanje četiri, a najviše pet radova.

Koraci u prijavi sažetka simpozija i sažetaka radova unutar simpozija:

1. Voditelj simpozija treba prvo ispuniti prijavu sažetka simpozija.

- odabrati vrstu usmenog izlaganja - simpozij,
- upisati svoje ime i e-mail adresu za kontakt,
- pod naslov rada upisati naziv simpozija,
- pod autore upisati svoje ime i instituciju,
- unijeti sažetak cijelog simpozija (u sažetku su i imena autora koji će u okviru simpozija izlagati svoje radove)

2. Zatim voditelj pojedinačno prijavljuje svaki rad koji je sastavni dio simpozija i to tako da ispunjava zasebni obrazac za svaki rad u simpoziju.

- odabrati oblik sudjelovanja - usmeno izlaganje unutar simpozija,
- upisati svoje ime i e-mail adresu za kontakt,
- pod naslov rada upisati naslov rada u simpoziju,
- pod autore upisati autore rada i njihove institucije,
- unijeti sažetak tog pojedinačnog rada (treba sadržavati naslov simpozija kojeg je dio)

3. Način unosa naveden u točki 2 voditelj simpozija treba ponoviti za svaki rad u simpoziju.

 

Budući da je broj radova koji će moći biti izloženi ograničen, kako bismo omogućili što većem broju autora da izlože svoj rad, jedna osoba može biti autor u najviše tri rada, pri čemu na samo jednom može biti prvi ili jedini autor.

Posljednji rok za prijavljivanje izlaganja je 15. 6. 2021. 1. 7. 2021. Nakon ovog roka neće biti moguće prijaviti bilo koji oblik izlaganja. Programski odbor recenzirat će prijavljene radove i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju za izlaganje na skupu. Obavijest autorima o prihvaćanju rada bit će poslana do 15. 7. 2021. U program i knjigu sažetaka bit će uvršteni samo radovi prihvaćeni za izlaganje, čiji autori uplate kotizaciju najkasnije do 15. 9. 2021.

 

Poveznica za prijavu sažetaka