HR | EN

Emocije i motivacija

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Tena Vukasović Hlupić
Izvođač kolegija: doc. dr. sc. Tena Vukasović Hlupić
Broj ECTS bodova: 7
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 3.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 45 sati predavanja, 30 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Biološka psihologija II, Učenje i viši kognitivni procesi
Način polaganja ispita: pismeni

Ciljevi kolegija

Razumijevanje rezultata suvremenih znanstvenih istraživanja, metoda i teorija iz područja psihologije motivacije i emocija s posebnim naglaskom na razumijevanje interakcije bioloških, ponašajnih, kognitivnih i socijalnih aspekata tih procesa kao i ukazivanje na usku povezanost između motivacije i emocija.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj kolegij studentima pruža temeljne spoznaje o suvremenoj psihologiji motivacije i emocija te predstavlja preduvjet za kritičko razumijevanje i za učinkovitu primjenu spoznaja iz ovog područja na različite grane primijenjene psihologije i ostala srodna društvena i humanistička područja.

Studentske obveze

Pohađanje seminara i predavanja.

Izrada seminarskog izlaganja. 

Dva pismena kolokvija u semestru i/ili pismeni ispit na kraju semestra.

Sadržaj

Unutar svake od 15 nastavnih jedinica seminari prate i nadopunjuju predavanja, tj. na njima se različitim metodama i oblicima rada razrađuju i produbljuju sadržaji usvojeni na predavanju te sadržaji koje su studenti samostalno obradili u vlastitim seminarskim radovima, uz korištenje klasičnih i suvremenih znanstvenih istraživanja iz obrađivanih područja.

 

1. Uvodni sastanak i dogovor oko načina rada, seminarskih grupa, obaveza i rokova.

2. Uvod u psihologiju emocija (povijesni pregled područja, istraživački pristupi).

3. Što su emocije (definiranje termina afekt, emocije, raspoloženje, komponente emocija, različite kategorizacije emocija).

4. Uzroci i broj emocija (biološka perspektiva, kognitivna perspektiva, biološko-kognitivna perspektiva, najznačajniji autori, usporedba različitih perspektiva, osnovne emocije, kriteriji za određivanje osnovnih emocija, prikaz temeljnih radova u području).

5. Funkcija emocija (funkcija suočavanja, socijalna funkcija, svrha emocija, razlikovanje emocija i raspoloženja).

6. Biološki aspekti emocija (klasične teorije emocija: James-Lang, Cannon-Bard, Schachter i Singer, suvremene perspektive: specifični neuralni krugovi, neuralna aktivacija, teorija diferencijalnih emocija, hipoteza o facijalnoj povratnoj informaciji).

7. Kognitivni, socijalni i kulturalni aspekti emocija (procjena, proces procjene, znanje o emocijama, atribucije, socijalna interakcija, socijalizacija emocija, upravljanje emocijama).

8. Prvi kolokvij.

9. Uvod u psihologiju motivacije (povijesni pregled područja, istraživački pristupi, definiranje termina volja, instinkt, nagon, motivacija).

10. Pregled teorija motivacije (klasični pristupi motivaciji: teorija volje, instinkt teorije, nagon teorije; suvremeni pristupi motivaciji, pregled suvremenih tzv. “mini-teorija” motivacije).

11. Fiziološke i psihološke potrebe (općenito o potrebama, temelji regulacijskih procesa, žeđ, glad, seksualnost, temeljne odrednice psiholoških potreba, autonomija, kompetencija i optimalno iskustvo ili “flow”, povezanost).

12. Kognicija i motivacija: (kognitivni pristup motivaciji, planovi, ciljevi, povratna sprega ili “feedback”).

13. Intrinzična motivacija i vrste ekstrinzične motivacije (pojam intrinzične i ekstrinzične motivacije, poticaji i posljedice, potkrepljenja, kognitivna evaluacijska teorija, teorija samo-određenja ili samodeterminacije).

14. Drugi kolokvij.

15. Povratne informacije i evaluacija kolegija. 

Literatura

Obvezatna:
Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 1 do 15

Dopunska:
Beck, R. (2003). Motivacija: teorija i načela. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 1., 2., 10. i 11.

Oatley , K. i Jenkins, J. M. (2003). Razumijevanje emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 4., 5., i 9.