Ergonomijska psihologija

Naziv studija: diplomski studij psihologije
Ime nastavnika: prof. dr. sc. Željko Jerneić, doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić, viša asist.
ECTS bodovi: 7 bodova
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 45 sati predavanja i 45 sati vježbi. Projektni zadaci, laboratorijske i terenske vježbe.
Uvjeti za upis kolegija: Nema
Način provjere znanja: Znanje se provjerava ocjenjivanjem uradaka na projektnim zadacima, kolokvijima i završnom ispitu.

Cilj

Omogućiti studentima razumjevanje ljudskih problema koji se javljaju pri radu, posebice onih koji se odnose na prilagodbu rada čovjeku i poučiti ih temeljnim znanjima, vještinama i kompetencijama koje su potrebne pri rješavanju praktičnih problema.

Okvirni sadržaj predmeta

Ergonomijska psihologija i srodne discipline. Sustav čovjek-stroj: pojam, karakteristike, planiranje i razvoj. Čovjek kao dio sistema: analiza ljudskih mogućnosti i ograničenja. Oblikovanje vizualnih, auditivnih i taktilnih informacijskih sustava: indikatori, signalizatori, obavijesni znakovi. Oblikovanje upravljala: kodiranje, kompatibilnost, otpor, osjetljivost. Oblikovanje alata i radnih pomagala. Oblikovanje ranog prostora i radnog mjesta. Metode rada i oblikovanje posla: fiziološki i motivacijski aspekti. Nova informacijska tehnologija i oblikovanje rada. Interakcija čovjeka i računala. Radni uvjeti: učinci, evaluacija, standardi i upute. Životni prostor: ergonomija i ekologija.

Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja

Studenti su obvezni prisustvovati predavanjima i vježbama kolegija te uredno izvršavati sve zadane obaveze. Provjera znanja obuhvaća izradu jednog seminarskog rada, jednog projektnog zadatka, te ocjene s dva kolokvija i završnog pismenog ispita. Ukupna ocjena iz kolegija određuje se na temelju skupljenih bodova iz navedenih kriterija.

Obavezna literatura

Proctor, R. W. & Van Zandt, T. (2008). Human factors in simple and complex systems (2nd Ed.). Boca Raton, FL: CRC Press

Dopunska literatura

Bridger, R.S. (2008). Introduction to ergonomics (3th Ed.). Botsa Raton, FL: CRC Press.
Kroemer, A.H.E. i Grandjen, E. (1999).  Prilagođavanje rada čovjeku – priručnik primijenjene ergonomije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Kroemer, K. H. E. (2009). Fitting the human: Introduction to ergonomics (6th Ed.). Boca Raton, FL: CRC Press.