Evaluacija tretmana

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr.sc. Vesna Buško, red.prof.
Izvođačica kolegija: dr.sc. Vesna Buško, red.prof.
Broj ECTS bodova: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 5.)
Status kolegija:
izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije, Statistika u psihologiji II
Način polaganja ispita: pismeno

Ciljevi kolegija

Upoznavanje s općim pojmovima u području evaluacije psihosocijalnih intervencija; razumijevanje svrhe i usvajanje logike evaluacijskih postupaka; očekuje se da polaznici nakon odslušanog kolegija mogu kao član tima sudjelovati u kreiranju i provedbi evaluacijskog istraživanja te interpretaciji i prikazivanju evaluacijskih rezultata.

Sadržaj kolegija

Kolegij nudi opći prikaz široke kategorije postupaka obuhvaćenih pojmom evaluacije tretmana. Opisuju se glavni pojmovi vezani uz proces i smisao evaluacije različitih vrsta psihosocijalnih intervencija i programa. Sadržaj kolegija uključuje osvrt na teorijske, metodološke i praktične aspekte evaluacije programa, te prikaz racionale evaluacijskih postupaka; Definiraju se glavne vrste i modeli evaluacije programa i raspravlja o mogućim nacrtima evaluacijskih istraživanja; opisuju se elementi i koraci u planiranju evaluacijskih postupaka te izvještavanju o rezultatima provedenih evaluacijskih istraživanja.

Studentske obaveze

Nastava obuhvaća 2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno unutar jednog semestra. Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom semestra - kroz izlaganja seminarskih radova i rasprave tijekom nastave te ispitom nakon odslušanog kolegija.

Raspored rada

Planirane teme i nastavne cjeline su sljedeće:
1.Osnovni pojmovi u evaluaciji tretmana;
2. Značenje, priroda i vrste psihosocijalnih intervencija te smisao njihove evaluacije;
3. Teorijsko značenje evaluacije programa;
4. Metodološki i praktični aspekti evaluacije programa;
5. Logika i opća svrha evaluacijskih postupaka;
6. Sudionici evaluacijskog procesa, uloge evaluatora;
7. Glavne vrste evaluacije programa;
8. Modeli evaluacije;
9. Nacrti evaluacijskih istraživanja;
10.Planiranje evaluacijskih postupaka;
11. Kriteriji i standardi za ocjenu djelotvornosti programa,
12. Izvori i načini prikupljanja evaluacijskih podataka, postupci analize podataka;
13. Izvještavanje o rezultatima evaluacije (elementi i struktura izvještaja, prilagodba korisnicima).

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Kulenović, A. (1996). Evaluacija psihosocijalnih intervencija. U: Pregrad, J. (Ur.) Stres, trauma, oporavak (269-291). Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
Posavac, E. J., & Carey, R. G. (2003). Program Evaluation - Methods and Case Studies. (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Rossi, P. H., & Freeman, H. F. (2003). Evaluation. London: Sage.
Rosekrans, F. (1990). Psihoterapija s gledišta nespecifičnih rezultata i uvjeravanja. Primijenjena psihologija, 11, 36-46.