HR | EN

Evolucijska psihologija

Naziv studija: Prediplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr. sc. Meri Tadinac, red. prof.
Izvođač kolegija: dr. sc. Meri Tadinac, red. prof., dr. sc. Ivana Hromatko, doc.
Broj ECTS bodova: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 30 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Biološka psihologija II. U slučaju velikog interesa studenata koji premašuje kapacitete kolegija selekcija će se vršiti s obzirom na ocjene iz Biološke psihologije I i II.
Način polaganja ispita: pismeni 


Cilj kolegija

Upoznavanje s osnovnim principima evolucijske teorije te razumijevanje njihovih implikacija za objašnjavanje širokog raspona ljudskog ponašanja. Studenti će naučiti analizirati i interpretirati ponašanje iz perspektive njegove funkcije i adaptivnosti, te razumjeti kako je ono, poput građe organizma, evoluirani odgovor na selekcijske pritiske.

Sadržaj kolegija

Osnove evolucijske psihologije.Prijelomne spoznaje i uobičajene zablude. Metode za provjeravanje evolucijskih hipoteza. Evolucijski pristup u drugim granama psihologije. Borba za opstanak. Izazovi pribavljanja hrane, pronalaženja staništa i suočavanja s opasnostima u okolini. Pronalaženje odgovarajućeg partnera za reprodukciju. Dugoročne i kratkoročne strategije izbora partnera. Spolne razlike. Ljubomora. Roditeljsko ulaganje i rodbinski odnosi.  Spolne razlike u roditeljskom ulaganju. Hamiltonovo pravilo uključujuće (inkluzivne) sposobnosti. Život u grupi. Stvaranje saveza. Agresivnost. Konflikt među spolovima. Status i socijalna dominacija.

Studentske obaveze

Nastava obuhvaća 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno unutar jednog semestra. Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom semestra - kroz izlaganja seminarskih radova i rasprave tijekom nastave te ispitom nakon odslušanog kolegija.

Planirane teme

1. Što je „ljudska priroda“ i kako se ona razvila? Darvinijanska analiza. Tri darvinijanska pristupa objašnjavanju ljudskog ponašanja: sociobiologija, bihevioralna ekologija i evolucijska psihologija.

2. Osnove evolucijske psihologije.Prijelomne spoznaje i uobičajene zablude. Evolucijski stabilne strategije.

3. i 4.Metode za provjeravanje evolucijskih hipoteza. Proksimalni i ultimativni mehanizmi. Evolucijski pristup u raznim granama psihologije.

5. Što je adaptivni dizajn? „Psihološki“ ili „mentalni“ mehanizmi? Borba za opstanak. Izazovi pribavljanja hrane, pronalaženja staništa i suočavanja s opasnostima u okolini.

6. i 7. Darvinova teorija spolnog odabira. Triversova teorija roditeljskog ulaganja.Roditeljsko ulaganje.  Spolne razlike u roditeljskom ulaganju. Mučnine tijekom trudnoće. Sigurnost u očinstvo. Strategije roditeljskog ulaganja. Infanticid.

8. i 9. Pronalaženje odgovarajućeg partnera za reprodukciju. Dugoročne i kratkoročne strategije izbora partnera. Spolne razlike. Ljubomora.

10. Hamiltonovo pravilo uključujuće (inkluzivne) prilagođenosti. Suradnja među rođacima.

11. Život u grupi. Reciprocitet i dijeljenje. Dijeljenje hrane u lovačko-sakupljačkim društvima. Jesu li ljudi urođeno sebični?

12. Status i socijalna dominacija. Stvaranje saveza. Agresivnost. Konflikt među spolovima. Brak i nasljeđivanje.

13. „Life-history" teorija. Veličina mozga. Trajanje prenatalnog razvoja. Evolucija menopauze. Celibat i homoseksualnost.

14. Makijavelijanska teorija inteligencije. Evolucija kulture.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Obvezatna:

Buss, D.M. (2012). Evolucijska psihologija: Nova znanost o umu, Zagreb: Naklada Slap.

Dopunska:

Barkow, J., Cosmides, L., Tooby, J. (1992). Adapted Mind. New York: Oxford University Press.

Hrgović, J., Polšek, D. (2004). Evolucija društvenosti. Zagreb: Jesenski i Turk.

Kardum, I. (2003). Evolucija i ljudsko ponašanje. Zagreb: Jesenski i Turk.

Klawans, H. (2008). Špiljska žena - priče iz evolucijske neurologije. Zagreb: Jesenski i Turk.

Odabir aktualnih radova iz znanstvenih časopisa