Inteligencija

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr.sc. Ana Butković, doc.
Izvođači kolegija: dr.sc. Ana Butković, doc.
Broj ECTS bodova: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja
Uvjeti za upis kolegija: Statistika u psihologiji II, Učenje i viši kognitivni procesi
Način polaganja ispita: pismeni

Ciljevi kolegija

Cilj predloženog kolegija je upoznavanje studenata s područjem inteligencije od njezine pozicije u okviru ukupne kognitivne znanosti i dodirnih znanosti, preko različitih teorijskih pristupa, vrsta inteligencije, do povezanosti inteligencije s nekim relevantnim sociodemografskim varijablama i psihološkim konstruktima. Apsolviranjem kolegija studenti će steći temelj za praćenje nastave općih kolegija i primijenjenih kolegija na diplomskom studiju psihologije.


Sadržaj kolegija

Status inteligencije u okviru kognitivne znanosti. Mjerenje brzine kognitivnih procesa. Dvofaktorska, multifaktorska i hijerarhijska struktura intelekta (Spearmanova, Thurstonova, Cattell-Hornova teorija inteligencije). Socijalna inteligencija. Višestruke inteligencije. Praktična inteligencija. Emocionalna inteligencija. Eksplicitne i implicitne teorije inteligencije.
Inteligencija, kognitivni stilovi i učenje. Kognicija, dob, spol i socioekonomski status. Uloga naslijeđa i okoline u razvoju inteligencije. Eugenika. Fizički izgled i inteligencija.

Studentske obveze

Pismeni ispit.

Literatura

Obvezna literatura

         Atkinson/Hilgard: Uvod u psihologiju (2007). (poglavlje 12. Inteligencija). Jastrebarsko: Naklada Slap.(str. 428-48)

         Zarevski, P. (2012). Struktura i priroda inteligencije. (poglavlja 2, 6-8, 10-11).  Jastrebarsko: Naklada Slap.

         (ne treba MAVA kod okolina – nasljeđe)

 

Dodatna literatura

         Gardner, H., Kornhaber, M.L., & Wake, W.K. (1999).  Inteligencija – različita gledišta. Jastrebarsko: Naklada Slap.

         Halpern, D.F. (2000). Sex differences in cognitive abilities. (3rd ed.). Mehwah, NY: Lawrence Erlbaum.

         Hoyenga, K.B. and Hoyenga, K.T. (1993). Gender related differences: origins and outcomes. Boston, MA: Allyn and Bacon.

         Rathus, S.A. (2000). Temelji psihologije. (poglavlje 9: Inteligencija, str. 343-377). Jastrebarsko: Naklada Slap.