Psihologija jezika

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Mirjana Tonković, doc.
Izvođači kolegija: dr. sc. Mirjana Tonković, doc.
Broj ECTS bodova: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 4. ili 6.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Psihologijski praktikum I
Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni.

Ciljevi kolegija

Cilj je ovog kolegija dati pregled teorija, metodologije i nalaza istraživanja u području psihologije jezika. Cilj je i uvježbavati postavljanje relevantnih pitanja o upotrebi jezika te načina na koji je na njih moguće odgovoriti istraživanjima u okviru područja psihologije jezika.
Studenti ce nakon odslušanog kolegija znati odgovoriti na pitanja o tome kako usvajamo jezik, služe li se životinje jezikom, kako zvukovi postaju riječi i kako riječi poprimaju značenje, kako je jezik reprezentiran u mozgu, što možemo naučiti iz poremećaja vezanih uz jezik, jesu li jezični procesi različiti u dječjoj i odrasloj dobi, kako usvajamo strani jezik, jesu li procesi razumijevanja govora isti kao i procesi razumijevanja pisanog teksta, što nam jezik može reci o prirodi ljudskog mišljenja, te objasniti važnost istraživanja jezika za područja primijenjene psihologije.

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u istraživanja jezika: povijesni pregled i metode u psihologijskim istraživanjima jezika. Definicija jezika. Jezik kod životinja. Biološke, kognitivne i socijalne osnove jezika. Usvajanje jezika: fonološki razvoj, razvoj semantike i sintakse. Usvajanje drugog jezika i dvojezičnost. Percepcija jezika: vidno prepoznavanje riječi, čitanje i razumijevanje govora. Razumijevanje jezika: značenja riječi, rečenice i teksta. Produkcija jezika i govor. Poremećaji produkcije i razumijevanja jezika. Struktura jezičnog sustava i odnos sa sustavima pamćenja. Jezik i reprezentacija znanja. Uloga jezika u perceptivnim i kognitivnim procesima. Jezik i mišljenje. Utjecaj kulture na jezik. Novija istraživanja jezika u psihologiji.

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Harley, T. A. (2001). The Psychology of Language: From Data to Theory. New York: Psychology Press.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Carroll, D. W. (2007). Psychology of Language. Belmont CA: Thompson Wadsworth Inc.
Harley, T. A. (2010). Talking the Talk. Language, Psychology and Science. New York: Psychology Press.
Pinker, S. (2007). The Language Instinct: How the Mind Creates Language. New York: Harper Perennial.
Pinker, S. (2007). The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature. London: Penguin Books

Način polaganja ispita
Pismeni i usmeni.