Uvod u kliničku psihologiju

Nositeljica predmeta:  doc.dr.sc. Tanja Jurin

Semestar: 5.

Bodovna vrijednost (ECTS): 4

Način izvođenja nastave: 30 sati predavanja

Studijski program: preddiplomski

Status predmeta: obavezni

Šifra za Omegu: ML2207


Cilj predmeta

Cilj kolegija je stjecanje kompetencija za razumijevanje specifičnosti kliničke psihologije i primjenu biopsihosocijalnog modela u konceptualizaciji psihičkih poremećaja.

Uvjeti za upis predmeta

Položen ispit iz kolegija Emocije i motivacija

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Ovaj kolegij pridonosi slijedećim ishodima  učenja na razini programa:

-     Objasniti i analizirati povijesni razvoj i teorijske sustave različitih grana psihologije.

-      Povezivati i vrednovati temeljne spoznaje u psihologiji kao fundamentalnoj i primijenjenoj znanosti.

-      Kritički prosuđivati znanstvene spoznaje iz psihologije te srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:

Nakon odslušanog kolegija studenti će:

1.   moći definirati područje kliničke psihologije;

2.   razumjeti probleme i kriterije definiranja normalnog i abnormalnog ponašanja i doživljavanja, te odnos psihičkog zdravlja i psihičkih poremećaja;

3.   znati opisati i primijeniti biopsihosocijalni model u razumijevanju nastanka i održavanja psihičkih smetnji i poremećaja;

4.   biti upoznati s paradigmama u  kliničkoj psihologiji (biološkoj, psihodinamskoj, humanističkoj, kognitivnoj, bihevioralnoj i socijalnoj) te će moći razumjeti posljedice usvajanja neke od paradigmi;

5.   moći kritički analizirati primjere iz kliničke psihologije koristeći pojedinu paradigmu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

1.        uvodno predavanje: definicija kliničke psihologije

2.        psihičko zdravlje-psihička bolest i psihičke smetnje-poremećaji

3.        kriteriji normalnosti i predstavljanje biopsihosocijalnog modela

4.        dijateza stres model i model reciprociteta

5.        biološka tumačenja: genetika

6.        biološka tumačenja: biokemijski procesi

7.        biološka tumačenja : neuroanatomija

8.        evolucijska tumačenja

9.        socijalna tumačenja: socijalizacija

10.     socijalna tumačenja: kultura

11.     socijalna tumačenja: promjene u okruženju

12.     psihološka tumačenja: psihoanalitičko

13.     psihološka tumačenja: učenje

14.     psihološka tumačenja: kognitivni modeli

15.     integrativni model u dijagnostici i terapiji, posljedice prihvaćanja jednog od modela


Obaveze studenata

Obavezno pohađanje nastave i aktivnost na nastavi te pristupanje pismenom dijelu ispita.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Vrednuje se uspjeh studenata na pismenom dijelu ispita te prisutnost i aktivnost na nastavi.


Obvezna literatura:

Nietzel, M.T., Bernstein D.A., Milich, A. (2001). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

Davison G.C., Neale J.M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

Biro, M., Butollo, W. (Eds.) (2000) Klinička psihologija, Novi Sad: Katedra za kliničku psihologiju, Ludwig Maximilians Universität i Futura publikacije.