Psihopatologija u filmu

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Ime nastavnika: dr.sc. Anita Lauri Korajlija, doc. i Daniel Rafaelić
Broj ECTS bodova:
4
Jezik: Hrvatski
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: predavanja (15 sati) i seminari (30 sati)
Uvjeti za upis kolegija: odslušan kolegij Klinička procjena psihičkih poremećaja
Očekivani broj studenata na predmetu: 30 studenata

Ciljevi kolegija:

Studenti će se znati kritički odnositi prema raznovrsnom filmskom materijalu koji koriste, koji im se nudi, okružuje ih ili im se nameće. Studenti će moći analizirati prikaze psihičkih poremećaja na filmu i odabrati odgovarajući filmski materijal za prezentaciju pojedinog psihičkog poremećaja. Razumjeti će ulogu filmskog medija u održavanju stigmatizacije psihičkih poremećaja.

Sadržaj kolegija:

Okvirni sadržaj kolegija:
Definirati filmske rodove i vrste s posebnim naglaskom na ono psihološki važno u svakom filmskom materijalu – od tipičnih i često analiziranih filmova (Let iznad kukavičjeg gnijezda) do onih koji su zapravo predstavljaju osnovu suradnje psihološke i filmske struke (Kabinet dr. Caligarija); od nijemih klasika koji su postali nezaobilazni dio stručne literature (Tajna jedne duše) do onih koji filmski progovaraju o mračnim stranama ljudske psihe. Filmsko predočavanje različitih psihičkih poremećaja (anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja, poremećaji ličnosti, shizofrenija, ovisnosti, poremećaji nagona, nasilje, disocijativni poremećaji i razvojni poremećaji). Također, kolegij studentima pruža uvid u neka od najpoznatijih ali i manje poznatih, potpuno nepoznatih ili zabranjenih filmskih materijala, od kojih će neka, u sklopu kolegija biti po prvi put javno prikazana.

1.  Uvod u temu. Relevantna filmografija i literatura. Film kao medij; kinematografija; teorija filma; jezik filma.
2. Filmska izražajna sredstva; uloga psihologije u oblikovanju filmskih karaktera; povijest psihologije na filmu; psihološki uvjetovani filmski likovi.
3. Psihički poremećaji kroz povijest filma. Od nijemog filma do IMAX-a.  
4. Anksioznost i stres. Opsesivno-kompulzivni poremećaj (Aviator). PTSP (Djevojka i smrt). Strahovi (Vrtoglavica). Utjecaj montaže na razinu stresa kod gledatelja - filmovi Olivera Stonea i Martina Scorsesea.
5. Poremećaji raspoloženja. Depresija i film (Melankolija; Da:bar). Bipolarni poremećaj (Plavo nebo). Filmska atmosfera kao čimbenik emotivnog doživljaja. Korištenje filmskog jezika u portretiranju psiholoških stanja likova.
6. Poremećaji ličnosti. 'Psihopati' kao filmski likovi – horor kao filmski žanr (Petak 13). Granični poremećaj ličnosti (Fatalna privlačnost). Odabir pojedinih poremećaja ličnosti i njihovo ukalupljivanje u matricu filmske industrije.
7. Shizofrenija. «Idealni» poremećaj za filmsku transpoziciju. Simptomi shizofrenije i filmski jezik (Genijalni um). Filmska shizofrenija koja se vidi (Sofijin izbor) i koja se ne vidi (Rat svjetova). Uloga specijalnih efekata u kreiranju drugih stvarnosti (Trumanov šou).
8. Ovisnosti. Droga (Rekvijem za snove). Alkohol (Mačka na vrućem limenom krovu). Oponašanje djelovanja opijata filmskim jezikom (Druga strana vjetra).
9. Poremećaji nagona. Anoreksija i bulimija na filmu (Prekinuta mladost). Seksualni problemi i poremećaji u filmovima Woodya Allena. Kinematografski žanrovi i seksualnost kroz povijest filma. Dopušteno na filmu – zabranjeno na filmu.
10. Nasilje. Moderni blockbusteri i sistem predikatizacije filmova. (Nepovratno i Wanted).
11. Disocijativni poremećaji. Filmovi o tzv. «podijeljenim ličnostima». Filmovi Alfreda Hitchcocka (Opsjednut, Psiho). «Višestruka ličnost» u kinematografiji (Zelig; Gospodar prstenova).
12. Razvojni poremećaji. Filmski prikazi djece s poremećajem u razvoju. Problematična adolescentska dob. Alzheimer i film (Monty Python i alzheimer filmskim jezikom).
13. gost predavač (ime i tema biti će objavljeni naknadno).
14. Zaključna razmatranja

Studentske obaveze i način provjere znanja:

1 sata predavanja i 2 sat seminara tijekom 4. semestra diplomskog studija psihologije. Nastava se odvija kroz predavanja, diskusiju i projekcije. Studenti se prezentacijom raznorodnog filmskog materijala kroz semestar pripremaju za izradu pisanog rada na jednu od znanstveno-istraživačkih tema iz korpusa psihopatologije u filmu. Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz seminare i na kraju nastave pismenim ispitom.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Sudjelovanja u raspravama na nastavi, seminarski radovi, pismeni ispit.

Literatura:

Obvezna:
Begić, D. (2011). Psihopatologija. Zagreb. Medicinska naklada
Wedding, D., Boyd, M.A. i Niemiec, R. (2010). Movies and mental illness: Using films to understand psychopathology. Cambridge: Hogrefe Publishing.

Dopunska:
Gabbard, G.O. i Gabbard, K. (1999). Psychiatry and the Cinema. Washington: American Psychiatric Press.
Borovečki Šimurina A. i Rafaelić, D. (u pripremi). Psihopatologija u filmu Batman Returns (1992.) Tima Burtona.