Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama

Predavač: Prof.dr.sc. Lidija Arambašić

Satnica: 2 sat predavanja + 1 sat seminara (u jednom bloku)

Vrijeme i mjesto održavanja: naknadno
VAŽNO!!!!
• nastava će se održavati tijekom tjedna (1 termin) i subotom (2 termina odjednom); zahvaljujući tome, nastava će biti gotova tijekom svibnja

Godina studija koja može slušati kolegij: IV. godina (tj. II. god. diplomskog studija)

Maksimalni broj studenata: 15 studenata

Uvjet za upisivanje kolegija: odslušan i položen kolegij "Osnove psihološkog savjetovanja"; prednost pri upisu imaju studenti koji su uz to odslušali i položili kolegij "Osnove traumatske psihologije"

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave (dopuštena 2 izostanka)

Očekivanja od studenata:
• dobro znanje engleskog jezika (dio literature je na engleskom jeziku),
• vrlo aktivan i obvezatan angažman tijekom nastave,
• spremnost na uvježbavanje vještina pred drugima
• izrazit interes za psihološko savjetovanje u kriznim situacijama kao vrlo specifično područje rada psihologa.

Okvirni sadržaj kolegija
Krizni događaji i kriza kao psihološko stanje. Psihološke krizne intervencije i krugovi ugroženosti. Psihološke krizne intervencije u zajednici. Sažeta psihološka integracija traume: skupni i individualni razgovori. Vještine potrebne za savjetodavni rad s ljudima u kriznim situacijama. Djelotvornost psiholoških kriznih intervencija i postupka sažete psihološke integracije traume. Teškoće koje osjećaju pomagači u suočavanju s ljudima nakon traumatskog gubitka.

Cilj kolegija
Studenti će steći znanja o ciljevima i načinu provedbe psiholoških kriznih intervencija u svijetu i kod nas. Moći će kritički procijeniti kvalitete i manjkavosti kriznih intervencija. Naučit će procijeniti potrebu za provedbom psihološke krizne intervenciji u različitim ustanovama i organizacijama te načiniti početni plan njezine provedbe. Osvijestit će potrebu za brigom o stručnjacima koji provode takvu vrstu psiholoških intervencija.

Oblik provođenja nastave i način provjere znanja
2 sata predavanja i 1 sat seminara tijekom 8. semestra.
Provjera usvojenosti vještina provodi se tijekom demonstracijskih vježbi i igranja uloga. Provjera znanja, stavova i uvjerenja o savjetovanju u kriznim situacijama provodi se tijekom nastave, u okviru pismenih (domaćih) zadaća i putem usmenog ispita.
Popis obavezne literature – potrebne za studij i polaganje ispita 

1. Arambašić, L. (ur.) (2000.) Psihološke krizne intervencije, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb.
2. Arambašić, L. (2012.). Psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja: vodič kroz psihološke krizne intervencije u zajednici, Naklada Slap, Jastrebarsko.
3. Everly, G.S. (ur.) (1995.). Innovations in disaster and trauma psychology, Volume one: Applications in emergency services and disaster response, Chevron Publishing Corp., Maryland.


Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
1. Arambašić, L. (2005). Gubitak, tugovanje, podrška, Jastrebarsko: Naklada "Slap".
2. Brock, S.E., Sandoval, J. i Lewis, S. (2001.). Preparing for crisis in the schools: A manual for building school response teams, John Wiley and Sons, New York.
3. Dattilio, F.M. i Freeman, A. (ur.) (2007.). Cognitive-behavioral strategies in crisis intervention, The Guilford Press, New York
4. Everly, G.S. i Mitchell, J.T. (1996.). Critical incident stress debriefing: An operations manual for the prevention of traumatic stress among emergency services and disaster workers, Chevron Publishing Corp., Maryland.
5. Roberts, A.R. (2000.). Crisis intervention handbook: Assessment, treatment and research, Oxford University Press.

Bodovna vrijednost predmeta
4 ECTS

Način polaganja ispita
Provjera usvojenosti vještina provodi se tijekom demonstracijskih vježbi i igranja uloga. Provjera znanja provodi se usmenim ispitom nakon odslušanog kolegija.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Nakon odslušanog predmeta studenti anonimno procjenjuju njegov sadržaj, način izvedbe, rad nastavnika i odnos prema studentima. Tijekom godina prati se uspješnost studenata u individualnim i grupnim zadacima, kao i na kolokvijima.

Potpuniji sadržaj predmeta

Krizni događaji i kriza kao psihološko stanje – Vrste kriznih događaja. Osobine krize kao psihičkog stanja. Vrste kriza - različiti kriteriji podjele kriza. Proces razvoja i okončanja krize. Sličnosti i razlike među pojmovima stres, trauma i kriza. Specifičnosti kriznih događaja u pomagačkom poslu

Psihološke krizne intervencije i krugovi ugroženosti - Definicija. Ciljevi psiholoških kriznih intervencija. Osobitosti. Ciljne skupine i način provedbe. Specifični postupci u okviru psiholoških kriznih intervencija. Planiranje i provedba na razini organizacije/ustanove i na razini lokalne zajednice.

Psihološke krizne intervencije u zajednici – Sustav za planiranje, organizaciju i provedbu psiholoških kriznih intervencija. Cilj sustava. Funkcija sustava. Povezanost s drugim službama i organizacijama. Procjena potrebe za intervencijom. Aktiviranje timova za psihološke krizne intervencije

Sažeta psihološka integracija traume: skupni i individualni razgovori – Opis postupka. Ciljevi. Kome je postupak namijenjen i tko ga smije provoditi? Faze. Moguće teškoće tijekom provedbe i nakon toga. Osobitosti u radu sa skupinama i s pojedincima. Sažeta psihološka integracija traume namijenjena pomagačima.

Vještine potrebne za savjetodavni rad s ljudima u kriznim situacijama – Empatičko slušanje. Postavljanje pitanja. Konfrontacija. Davanje savjeta. Podučavanje.

Djelotvornost psiholoških kriznih intervencija i postupka sažete psihološke integracije traume Rezultati provedenih i istraživanja. Metodološke (uključujući i etičke) teškoće u procjeni djelotvornosti.  

Teškoće koje osjećaju pomagači u suočavanju s ljudima nakon traumatskog gubitkaVrste teškoća i kako ih ublažiti: uloga pomagača, uloga rukovoditelja, uloga (lokalne) zajednice, uloga nadležnih institucija.