Zdravlje i kvaliteta života

 

Naziv studija: Psihologija
Ime nastavnika: Dr.sc. Gorka Vuletic Mavrinac
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: predavanje i seminar
Broj ECTS bodova: 3

Cilj kolegija:

Razumjeti osnovne pristupe i teorijsku osnovu u proučavanju kvalitete života. Upoznati neke specifične instrumente procjene kvalitete života i zdravstvenog stanja koji se koriste u populacijskim istraživanjima. Studenti će biti upoznati s najnovijim istraživanjima u svijetu iz područja subjektivne kvalitete života. Tijekom kolegija individualno će definirati temu seminarskog rada i samostalno napraviti pregled odabrane literature iz područja kvalitete života vezane za zdravlje.

Sadržaj kolegija:

Definiranje i razvoj koncepta kvalitete života. Glavni pristupi u proučavanju kvalitete života. Teorijske osnove u psihologijskim istraživanjima kvalitete života. Odrednice subjektivne kvalitete života. Definiranje pojma zdravlja i bolesti. Povezanost zdravstvenog stanja i općeg doživljaja kvalitete života. Utjecaj kroničnih bolesti na subjektivnu kvalitetu života pojedinca. Metode psihologijske procjene subjektivne kvalitete života. Metodologija procjene zdrvstvenog stanja na populacijskoj i individualnoj razini.

Studentske obveze

Pohađanje nastave i izrada seminarskog rada; usmena i pismena prezentacija odabrane teme.

Seminarske teme
U okviru seminara iz ovog kolegija studenti trebaju odabrati i obraditi temu unutar područja kvalitete života ili kvalitete života vezane za zdravlje specifičnih populacijskih skupina.
Primjeri nekih tema su: Kvaliteta života osoba oboljelih od određene bolesti (npr. multiple skleroze, dijabetesa, nakon moždanog udara) ili određenih populacijskih skupina (npr. starih osoba, školske djece), Zdravlje i kvaliteta života pretilih osoba, Uloga socijalne podrške u unaprijeđenju kvalitete života, Kako objasniti stabilnost samoprocjena subjektivne kvalitete života.

Raspored rada

Planirane teme predavanja:
1.Definicije i razvoj koncepta kvalitete života
2.Pristupi mjerenju subjektivne kvalitete života
3.Najznačajnije teorije u objašnjavanju subjektivne kvalitete života
4.Prediktori kvalitete života + primjeri istraživanja
5.Zdravlje: definicija i mjerenje
6.Populacijska istraživanja zdravstvenog statusa + primjeri istraživanja
7.Kvaliteta života vezana za zdravlje
8.Odnos zdravlja, bolesti i kvalitete života
9.Odabrane teme iz kliničke prakse I
10.Odabrane teme iz kliničke prakse II
11. Izlaganje seminarskih radova
12. Izlaganje seminarskih radova


Literatura

Obvezatna:
Bowling, A. (1995). What things are important in people's lives? A survey of the public's judgements to inform scales of health related quality of life. Social Science and Medicine, 41(10):1447-62.

Cummins, R A. (1995). On the trail of the gold standard for life satisfaction. Social Indicators Research, 35, 179-200.

Cummins, R A. (2003). Normative life satisfaction: Measurement issues and a homeostatic model. Social Indicators Research, 64(1), 225–256.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:
Costa, P. T., McCrae, R. R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being: Happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 665-678.

O’Connor, R. (1993) Issues in the Measurement of Health Related Quality of Life. Centre for Health Program Evaluation, Australia.

Cummins, R A. (1998). The second approximation to an international standard for life satisfaction. Social Indicators Research, 43, 307-334.

Diener, E., Rahtz, D R. (Ed.) (2000) Advances in quality of life theory and research. Social indicators research series (4), Boston, Kluwer Academic Publishers.

Vuletić, G. (2004) Generacijski i transgeneracijski čimbenici kvalitete života vezane za zdravlje studentske populacije : Doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu.