Marina Martinčević

aistentica

 

Marina Martinčević je rođena 1991. u Varaždinu. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Ivancu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je diplomirala 2015. godine, a 2017. na istom fakultetu upisala doktorski studij. Stručno osposobljavanje je obavila u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, nakon čega se zapošljava kao psiholog na Odjelu za psihijatriju u Općoj bolnici Varaždin. Od 2016. godine, kao vanjski suradnik, a potom i asistent, sudjeluje u nastavi iz kolegija „Percepcija i pamćenje“, „Učenje i viši kognitivni procesi“ te „Povijest psihologije“. Usavršavala se na edukacijama i radionicama te trenutno pohađa edukaciju iz bihevioralno-kognitivne terapije. Dobitnica je Rektorove nagrade (2015. god.) i Bujasove zlatne značke za osobito vrijedan diplomski rad (2016. god). Bila je stipendist izvrsnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu te Varaždinske županije. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva te Društva psihologa Varaždin.

Marinin znanstveno-istraživački interes predstavlja područje kognitivne psihologije, prvenstveno kognitivni trening osoba starije životne dobi i rehabilitacija kognitivnih funkcija kod različitih degenerativnih promjena mozga.

PUBLIKACIJE

Cujzek, M., i Vranić, A. (2017). Computerized tabletop games as a form of a video game training for old-old. Aging, neuropsychology and cognition, 24, 631-648.

Cujzek, M. (2015). Usvajanje društvene igre kao oblik kognitivnog treninga za starije osobe. Neobjavljeni diplomski rad. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Bukvić, T., Bukvić, T., i Cujzek, M. (2015). Strah od uspjeha kod hrvatskih zaposlenika. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Cujzek, M., i Vranić, A. (2017). Društvene igre kao oblik kognitivnog treninga za osobe starije životne dobi. U: L. Arambašić, I. Erceg i Ž. Kamenov (Ur). 23. dani Ramira i Zorana Bujasa, knjiga sažetaka. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo.

Topolnjak, D. P., Kos, S., i Cujzek M. (2016). Prikupljanje podataka o simptomima demencije od članova obitelji bolesnika. U: A. Pokrajac-Bulian, I. Miletić, J. Juretić i J. Lopižić (Ur.). 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja, knjiga sažetaka. Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo.

Cujzek, M., i Vranić, A. (2015). Usvajanje društvene igre kao oblik kognitivnog treninga za starije osobe. U: J. D. Lučanin, I. Černja, J. Lopižić i N. Rudolfi (Ur.). 23. godišnja konferencija psihologa: Psihologija starenja - pogled u budućnost, knjiga sažetaka, str. 146. Zagreb: Naklada Slap.

Topolnjak, D.P., Cujzek, M., i Bogdan, A. (2014). Kvaliteta motivacije studenata sestrinstva i drugih usmjerenja na Sveučilištu Sjever u Varaždinu. U: N. Pavlin-Bernardić, B. Jokić, J. Lopižić, V. Putarek i V. Vlahović-Štetić (Ur.). 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dati boju? - uloga i izazovi za psihologe, knjiga sažetaka. Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo.

Cujzek, M., Putarek, V. i Jelić, M. (2014). Možemo li plesom i/ili sportom zaštiti vlastito mentalno zdravlje? U: A. Slišković (Ur.), XIX. Dani psihologije u Zadru, 87. Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju.

Marina Martinčević, asist.
Soba: A-231, Tel. 4092-254
E-mail: mmartincevic@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Tijekom studija je volontirala na SOS telefonu za zlostavljane žene Krapinko-zagorske županije te na Odjelu za psihijatriju u Općoj bolnici Varaždin. Trenutno je uključena u rad savjetovališta Psihološkog društva Varaždinske županije. Polaznik je edukacije za Bihevioralno-kognitivnu terapiju.

Uključena je u projekt razvoja i validacije testova u sklopu Centra za psihodijagnostičke instrumente.