Analiza podataka u psihologiji


Naziv studija:
Preddiplomski studij psihologije
Ime nastavnika: mr. sc. Robert Faber
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: predavanja i vježbe (1P + 1V)
Broj ECTS bodova: 3
Preduvjeti upisa: nema uvjeta
 

Okvirni sadržaj kolegija

Brojčani sustavi. Boolova algebra. S i P operatori. Grafovi i funkcije. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi. Algebra matrica. Aproksimacije. Derivacije. Kombinatorika. Vjerojatnost.

Ciljevi kolegija

Razumijevanje odabranih matematičkih pojmova u svrhu boljeg razumijevanja gradiva iz predmeta koji se bave analizama podataka u psihologiji.

Oblici provođenje nastave i način provjere znanja

1 sat predavanja i 1 sat vježbi tjedno tijekom jednog semestra.
Znanje se provjerava kolokvijima tijekom izvođenja nastave te pismenim i usmenim ispitom nakon završetka nastave.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

1. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike
2. Ivo Pavlić: Statistička teorija i primjena

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Svi udžbenici koji sadrže neki od dijelova programa predmeta.

Studentske obaveze

Studenti su obvezatni prisustvovati predavanjima kako je to propisano statutom Filozofskog fakulteta.