Psihologija učenja i poučavanja matematike

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Ime nastavnika: Dr.sc.Vesna Vlahović-Štetić, red. prof.,
Status kolegija: Izborni
Oblik nastave: predavanja
Broj ECTS bodova: 3
Preduvjet za upis: Psihologija djetinjstva i adolescencije

Ciljevi kolegija

Studenti će moći opisati kognitivne i socio-emocionalne karakteristike djece različite dobi i način na koji one određuju učenje matematike. Studenti će moći objasniti razvoj matematičkih pojmova kod djece te stjecanje deklarativnih i proceduralnih matematičkih znanja. Moći će opisati različite pristupe poučavanju matematike te objasniti utjecaj socio-emocionalnih činitelja u učenju i poučavanju matematike.


Sadržaj kolegija

Psihologija obrazovanja i učenje i poučavanje matematike. Rezultati komparativnih istraživanja "matematičkog ponašanja". Međukulturalne i rodne razlike u matematičkom ponašanju  i stavovima prema matematici. Razvoj predmatematičkih i matematičkih znanja i vještina. Deklarativno i proceduralno znanje u matematici . Učenje i poučavanje matematičkih pojmova, operacija i problemskih zadataka. Različiti pristupi učenju i poučavanju matematike. Socio-emocionalni činitelji vezani uz učenje i poučavanje matematike.


Studentske obveze

Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada seminarskog rada.


Raspored rada

Nastavne jedinice:
1. Psihologija obrazovanja i učenje i poučavanje matematike
2. Istraživačke metode u području 
3. Rezultati komparativnih istraživanja matematičkog ponašanja
4. Međukulturalne razlike u matematičkom ponašanju i stavovima prema matematici.
5. Razlike među spolovima u stavovima i uspjehu u matematici.
6. Razvoj predmatematičkih i matematičkih znanja i vještina
7. Deklarativno i proceduralno znanje u matematici (poznavanje činjenica i izvedbe).
8. Učenje i poučavanje matematičkih pojmova.
9. Učenje i poučavanje matematičkih operacija.
10. Učenje i poučavanje problemskih zadataka.
11. Pristupi učenju i poučavanju matematike: sociološke i antropološke perspektive      kognitivistički pristup, konstruktivizam).
12. Pristupi učenju i poučavanju matematike: kognitivistički pristup
13. Pristupi učenju i poučavanju matematike: konstruktivizam
14. Socio-emocionalni činitelji vezani uz učenje i poučavanje matematike
15. Stavovi prema matematici i njihov utjecaj na učenje


Literatura

OBAVEZNA LITERATURA
Liebeck, P. (1995.) Kako djeca uče matematiku. Zagreb: Educa.
Vlahović- Štetić, V., Vizek Vidović, V. (1988.) Kladim se da možeš – psihološki aspekti početnog učenja matematike, Zagreb: Udruga roditelja "Korak po korak".

 PREPORUČENA LITERATURA
Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003.) Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP.

Rezultati ispita: