Metodički praktikum

Ime nastavnika: doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
Naziv studija
: Diplomski studij psihologije
Status predmeta: Obavezan za studente koji dodatno biraju i nastavničko usmjerenje na diplomskom studiju
Oblik nastave: Vježbe
Broj ECTS bodova
: 6

Okvirni sadržaj predmeta

Okvirni i izvedbeni programi. Upoznavanje s pisanjem nastavnih priprema. Analiza studentskih uradaka. Prikaz i analiza video snimaka nastave  psihologije. Poučavanje o davanju povratnih informacija. Izrada nastavnih materijala. Simulacija sekvenci nastave. Izvedba studentskih nastavnih sati uz snimanje. Analize priprema i izvedbe uz komentare studenata i nastavnika/ce.

Cilj

Studenti će kroz pripremu i izvedbu nastave psihologije uvježbavati nastavničke vještine. Cilj je razviti praktične aspekte nastavničke kompetencije. Studenti će biti osposobljeni za izradu plana nastavnog sata i refleksivno promatranje nastave. Stečene vještine poučavanja studenti će  moći primijeniti u školskom ili vanškolskom poučavanju.

Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja

Nastava se odvija kroz vježbe (0+4). Studenti pišu pripreme za nastavu i izvode nastavne sate što se ocjenjuje.

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Arends, R.,I., (1991), Learning to teach, McGrow Hill, New York

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Kyriacou , C. (1997), Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb