Metodika nastave psihologije

Ime nastavnika: prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić, doc. dr. sc. Aleksandra Huić
ECTS bodovi: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni; obavezni za nastavničko usmjerenje
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 30 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje
Način provjere znanja: pisani i usmeni ispit

Ciljevi kolegija

Studenti će znati planirati i pripremiti nastavu, odabrati odgovarajuće metode poučavanja, te oblike praćenja i ocjenjivanja učeničkog napretka. Stečena znanja o poučavanju studenti će moći primijeniti u školskom ili vanškolskom poučavanju djece i odraslih.

Sadržaj kolegija

Različiti pristupi poučavanju. Ciljevi poučavanja. Planiranje poučavanja. Primjena psihologijskih metoda i tehnika u poučavanju psihologije kao srednjoškolskog predmeta. Metode poučavanja. Izravno poučavanje. Suradničko učenje. Poučavanje raspravom. Otkrivanje u nastavi. Praćenje napretka učenika. Vrednovanje ishoda poučavanja i ocjenjivanje.  Evaluacija nastave i nastavnika. Poučavanje na različitim obrazovanim razinama. Poučavanje odraslih.

Studentske obveze

Redovito pohađanje predavanja. Redovita izrada zadaća i seminarskih radova.

Raspored rada

Nastavne jedinice:
1. Svrha i ciljevi nastave psihologije
2. Planiranje i priprema nastave
3. Izvedba nastavnog sata
4. Metode poučavanja: izlaganje
5. Metode poučavanja: instrukcija
6. Metode poučavanja: vođeno i čisto otkrivanje
7. Metode poučavanja: rasprava
8. Metode poučavanja: suradničko učenje
9. Praćenje i ocjenjivanje učeničkog napretka
10. Usmeno ispitivanje
11. Pismeno ispitivanje: zadaci objektivnog tipa
12. Pismeno ispitivanje: zadaci esejskog tipa
13. Praćenje i procjena vlastitog rada
14. Razredni ugođaj
15. Uspostava razredne discipline

Literatura

OBAVEZNA LITERATURA
Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003.): Psihologija obrazovanja. IEP – Vern: Zagreb
Kyriacou , C. (1997), Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb

 PREPORUČENA LITERATURA
Arends, R.,I., (1991), Learning to teach, McGrow Hill, New York
Meyer, H. (2005.): Što je dobra nastava?, Erudita, Zagreb