HR | EN

Mjerne tehnike u psihologiji

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: mr. sc. Robert Faber
Izvođači kolegija: mr. sc. Robert Faber
Broj ECTS bodova: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja, 15 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: usmeno

Okvirni sadržaj kolegija

Elementi tipičnih mjernih uređaja. Pretvornici. Elektromiografija (EMG). Elektrokardiografija (EKG). Elektroencefalografija (EEG). Evocirani potencijali. Okulografija. Elektrodermalna reakcija (EDR). Reografija (pletizmografije). Respiracija. Mjerenje krvnog tlaka, invazivne i neinvazivne metode. Mjerenje tremora. Mjerenje protoka krvi. Mjerenje temperature. Kompjuterska tomografija. Nuklearna magnetska rezonanca.

Ciljevi kolegija

Razumijevanje načina mjerenja fizioloških aktivnosti u organizmu te upoznavanje s mogućnostima i ograničenjima pojedinih metoda mjerenja.

Oblici provođenje nastave i način provjere znanja

1 sat predavanja i 1 sat vježbi tjedno tijekom jednog semestra.
Znanje se provjerava kolokvijima tijekom izvođenja nastave te usmenim ispitom nakon završetka nastave.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Ante Šantić: Biomedicinska elektronika.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Svi udžbenici koji sadrže neki od dijelova programa predmeta.

Studentske obaveze

Studenti su obvezatni prisustvovati predavanjima kako je to propisano statutom Filozofskog fakulteta.