Osnove molekularne genetike

Okvirni sadržaj predmeta

Genetika je grana koja proučava biološku informaciju. Temeljni principi: biološka informacija je kodirana na molekulama DNK, biološke funkcije određene su proteinima, svi živi organizmi međusobno su srodni, modularna građa genoma omogućila je relativno brzu evoluciju kompleksnosti, genetičke metode i tehnike molekularne biologije omogućavaju istraživanja prijenosa biološke informacije. Mendelovi zakoni; komponente, obrasci i principi nasljeđivanja. Složena povezanost genotipa i fenotipa. Kromosomska teorija nasljeđivanja; mitoza, mejoza, gametogeneza. Što su geni i koja je njihova funkcija? Principi prijenosa i rekombinacije informacije zapisane u DNK. Osnovne tehnike genetičke analize; analiza mutacija. Ekspresija gena i tijek genetičke informacije od DNK preko RNK do proteina. Genetički kod, transkripcija, translacija. Osnovne tehnike genetičkog inženjerstva, kloniranje DNA, lančana reakcija polimerazom, određivanje primarnog slijeda nukleotida u DNK. Fizička organizacija kromosoma i aktivnost gena. Genska regulacija kod eukariota, promotori, genska regulacija na nivou RNK i na nivou sinteze proteina.

Cilj

Razumijevanje osnovnih principa prijenosa genetičke informacije. Upoznavanje studenata s najnovijim dostignučima genetike i molekularne biologije te povezivanje osobina organizma s molekularnim mehanizmima na kojima se one zasnivaju.

Oblici provođenja nastave i načini provjere znanja

Ukupno 30 sati predavanja podijeljeno u blokove od po 2 školska sata tjedno. Provjera znanja nakon završetka nastave pismenim ispitom kojeg je moguće zamijeniti sa dva kolokvija u obliku seminara. Jedan od seminara će biti pismeni, a drugu u obliku javne prezentacije.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Hartwell, L., i sur. (2000): Genetics – From Genes to Genomes. Boston: McGraw Hill. ISBN 0-07-540923-2
Poglavlja: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 15, 24.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Tamarin, R.H. (2002): Principles of Genetics. Boston: McGraw Hill. ISBN 0-07-233419-3
Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L. (2002): Biochemistry. New York: W.H: Freeman.
Levine, R.P. (1971): Genetika. Zagreb: Školska knjiga.
Marinković, D., Tucić, N., Kekić, V. (1991): Genetika. Beograd: Naučna knjiga.

Bodovna vrijednost predmeta:

3 ECTS

Način polaganja ispita

Pismeni ispit kojeg je moguće zamijeniti s dva kolokvija u obliku seminara.

Preduvjeti upisa

Nema