Psihologija obrazovanja: motivacijsko-socijalni procesi

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Ime nastavnika: dr. sc. Nina Pavlin Bernardić, doc., Vanja Putarek, asist.
Status predmeta:
Obavezni
Semestar:
jednosemestralni (ljetni, 2.)
Oblik nastave:
30 sati predavanja, 15 sati seminara i 15 sati vježbi
Broj ECTS bodova: 6

CILJEVI KOLEGIJA

Studenti će razumjeti mogućnost primjene teorijskih modela i metoda istraživanja u području  motivacije  i  socijalnih procesa u grupi u školskom kontekstu.   Studenti  će moći objasniti  odnos između školskog okruženja i procesa učenja i poučavanja,  kao i odnos između motivacijskih  i socijalno-emocionalnih varijabli   i školskog  postignuća.. Studenti će moći planirati i primjenjivati postupke za utvrđivanje i poticanje motivacije za učenje kao i odgovarajuće postupke za utvrđivanje i unapređenje socijalnih odnosa  u razredu i uspostavu razredne discipline. Studenti će moći primijeniti odgovarajuće metode provjere svojih intervencijskih mjera, Studenti će  moći primijeniti  savjetodavne pristupe  u radu s učenicima, roditeljima i nastavnicima  u rješavanju obrazovnih problema.


SADRŽAJ KOLEGIJA

Odeđenje motivacije za učenje, Unutrašnji i vanjski uvjeti učenja – model recipročnog determinizma, Motivacija u školi iz perspektive potreba,  Primjena biheviorističkih teorija motivacije u školskom  kontekstu, Primjena kognitivističkih teorija motivacije u školskom kontekstu Strategije za poticanje u motivacije u učenju ,  Interesi i emocije u školskom kontekstu, Razredna klima, Komunikacijski obrasci u razredu, Nastavnička uvjerenja i  vođenje razreda, Školsko nasilje, Razredna disciplina.


STUDENTSKE OBVEZE

Redovito pohađanje predavanja i vježbi te rad na grupnom projektu. Uradak studenta prati se i provjerava kroz izvedbu vježbi, dva kolokvija i završni ispit. Ocjena se formira na temelju  ocjene  zalaganja  i izvještaja s  vježbi, uspjeha na kolokvijima te na temelju  postignuća završnog  ispita .


RASPORED RADA

1. tjedan: Motivacija u procesu učenja – model recipročnog determinizma
2. tjedan:  Teorija potreba i  regulatorne teorije motivacije u obrazovnom kontekstu
3. tjedan:  Teorije motivacije za postignućem u školi: očekivanja i vrijednosti kao izvori motivacije za učenje
4. tjedan: Atribucije školskog uspjeha i neuspjeha i  uloga samodjelotvornosti
5. tjedan:  Ciljevi učenja i motivacija za učenje
6. tjedan:  Intrinzična motivacija za učenje kao izvor samoaktualizacije
7. tjedan:  Samoregulirano učenje – motivacijska komponenta
8. tjedan: Uloga interesa i emocija u školskom učenju
9. tjedan.  Obilježja razrednog okruženja
10. tjedan   Nastavnička očekivanja i razredna klima
11.  tjedan: Pristupi i vještine vođenja razreda
12.  tjedan: Razredna disciplina – modeli i mjere
13.  tjedan: Školsko nasilje – izvori  i planiranje intervencija
14. tjedan: Završna rasprava: motivacijski činitelji u školskom radu
15. tjedan: Završna rasprava: pristupi razrednoj disciplini

LITERATURA

OBAVEZNA LITERATURA
Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003.) Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP.(poglavlje 4,5,8 )
Ormrod, J.E (2003.): Educational psychology –developing learners (4th ed.),Columbus, Merrill Prentice Hall (poglavlje 11,12,14)
Woolfolk, A. (2001.) Educational psychology, (8th.ed.), New York, Allyn and Bacon
(poglavlje 10,11,12)


PREPORUČENA LITERATURA
Slavin, R.E.(1997) Educational psychology (5th ed.) New York: Allyn and Bacon (poglavlje 10,11).
Schunk, D.,H., Pintrich, P.,R., Meece, J.,L. (2008). Motivation in Education: Theory Research and Application. Englewood Clif, New Jersey: Prentice Hall.
Manning, M. L. i Bucher, K. (2007). Clasroom management. Ohio: Pearson – Merrill Prentice Hall.
Olweus, D. (1998) Nasilništvo u školi, Zagreb, Educa
Juul,J. (1995): Razgovori s obiteljima, Zagreb, Alinea.
Gossen, D.C. (1995). Restitucija, preobrazba školske discipline, Zagreb, Alinea
Brdar, I. i Rijavec, M. (1998) Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu, IEP, Zagreb.