Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija:
dr. sc. Vesna Buško, red. prof.
Izvođači kolegija:
dr. sc. Vesna Buško, red. prof.,  dr. sc. Blaž Rebernjak, viši asist.
Broj ECTS bodova:
5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1. ili 3.)
Status kolegija: izborni
Oblik nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 30 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeno (seminarski radovi) - provjera znanja provodi se tijekom semestra - kroz provedbe analiza podataka u okviru vježbi i seminarske radove.

 

Okvirni sadržaj kolegija

Glavni sadržaj kolegija odnosi se na proučavanje problema koji se pojavljuju u primjeni metoda za multivarijatnu analizu podataka primarno usmjerenih na analize međuzavisnosti unutar i između skupova varijabli. U širem izboru ovih postupaka nalaze se: diskriminacijska i višestruka regresijska analiza, logistička regresijska analiza, kanonička korelacijska analiza, multivarijatna analiza varijance. Program je u pravilu ograničen na 3 metode, koje se sustavno proučavaju i primjenjuju na realnim podacima. Svaka tema završava seminarskim radom u kojem polaznici, odgovarajući na opća pitanja i ona koja se odnose na konkretno analizirane podatke, trebaju pokazati da su ovladali najvažnijim pitanjima primjene i kvantitativne interpretacije.

 

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Nakon odslušanog kolegija studenti će znati samostalno odabrati i tehnički primijeniti pojedine metode za multivarijatnu analizu podataka. Moći će prosuditi adekvatnost odabranih metoda te ponuditi kvantitativnu interpretaciju rezultata dobivenih njihovom primjenom.

 

Obvezna literatura

Tacq, J. (1997). Multivariate Analysis Techniques in Social Science Research. London: Sage publications.

Klecka, W. R. (1980). Discriminant Analysis. Beverly Hills: Sage publications.

Norusis, M. J. (1993). SPSS for Windows - Professional Statistics. Chicago: SPSS Inc.

 

Dopunska literatura

Grimm, L.G., Yarnold, P.R. (Eds.) (1995). Reading and Understanding Multivariate Statistics. American Psyhological Association., Washington.

Jaccard, J. et.al. (2002).  Interaction effects in multiple regression. London: Sage.