Psihologija obrazovanja nadarenih učenika


Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Ime nastavnika: Dr.sc.Vesna Vlahović-Štetić, red. prof., Nina Pavlin-Bernardić, asist.
ECTS bodovi: 5
Jezik: hrvatski       
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 30 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: Psihologija obrazovanja: učenje i poučavanje
Način provjere znanja: Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz identifikacijski postupak i kreiranje radionica  te usmenim ispitom


Ciljevi kolegija

Studenti će moći opisati karakteristike darovite djece, načine identifikacije  darovitih  i  mogućnosti rada s njima  u okviru školskog sustava. Moći će primijeniti odgovarajuće identifikacijske postupke i planirati svoj rad u praksi. Studenti će biti pripremljeni za  zajednički rad s učiteljima na planiranju i izvedbi programa rada s darovitim učenicima.


Sadržaj kolegija

Karakteristike darovite djece (kognitivne i socio-emocionalne osobine darovitih). Identifikacija darovitih učenika (proces identifikacije, mjerenje i procjenjivanje darovitosti).Posebnosti rada s darovitima unutar školskog sustava (akceleracija i obogaćenje programa). Rad psihologa s darovitom djecom (rad na programima za darovite učenike, savjetovanje, profesionalna orijentacija). Rad psihologa s učiteljima i roditeljima darovitih učenika (pomoć učiteljima pri izradi, izvedbi i evaluaciji  programa, savjetovanje učitelja i roditelja).


Studentske obveze

Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Tijekom vježbi studenti sudjeluju u identifikaciji darovite djece. Studenti su obvezni u maloj grupi pripremiti i na vježbama izvesti jednu radionicu za rad s darovitima ili pripremiti i prikazati istraživanje o darovitosti.


Raspored rada

Na kolegiju će se kroz klasičnu nastavu i nastavu radioničkog tipa obraditi sljedeće
cjeline:
1. Važnost stavova i vrijednosti pri definiciji i  radu s nadarenima, mitovi o darovitosti.
2. Povijesni pregled interesa za nadarene, vodeće teorije u području
3. Kognitivne karakteristike darovitih
4. Kreativnost
5. Socio-emocionalne karakteristike darovitih
6. Identifikacija darovitih - mjerenje
7. Identifikacija darovitih – procjenjivanje
8. Posljedice identifikacije i javnog proglašavanja
9. Rad s nadarenima u školskom sustavu – akceleracija
10. Rad s nadarenima u školskom sustavu – obogaćenje programa
11. Izrada programa rada psihologa s nadarenim učenicima
12. Savjetovanje i profesionalna orijentacija nadarenih učenika
13. Pomoć i suradnja s učiteljima na programima za nadarene
14. Obitelji nadarenih učenika, savjetovanje roditelja
15. Završni susret posvećen evaluaciji kolegija


Literatura

OBAVEZNA LITERATURA
Čudina-Obradović, M. (1991.). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga, Zagreb.
 
Vlahović-Štetić,V.(Ur.) (2005.): Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.


PREPORUČENA LITERATURA
Heller, K.A., Monks, F.J., Sternberg, R.K., Subotnik, R.F.(2000.). International handbook ofgiftedness and talent. Oxford: Elsevier Press.

Koren, I. (1989.). Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Školske novine, Zagreb