Kognitivni trening i rehabilitacija

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Andrea Vranić, doc.
Izvođač kolegija: dr. sc. Andrea Vranić, doc.
Broj ECTS bodova: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1. ili 3.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 15 sati vježbi, 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

 

Sadržaj kolegija:

Primjena kognitivnih sposobnosti: pregled modela pažnje, pamćenja i izvršnih funkcija. Metakognicija, metamemorija i svjesnost. Faktori unaprjeđenja kognitivnih sposobnosti: motivacija, fizička aktivnost, ličnost. Faktori slabljenja kognitivnih sposobnosti: dob, stres, bolest, lijekovi. Kvaliteta života i kognitivno starenje. Kognitivno osnaživanje u cijeloživotnoj perspektivi: kognitivni trening i kognitivna rehabilitacija. Trening i rehabilitacija specifičnih kognitivnih sposobnosti. Transfer kognitivnih sposobnosti. Procjena osoba s kognitivnim oštećenjem. Određivanje ciljeva i razvoj programa kognitivnog treninga i rehabilitacije. Faktori povezani s neurološkim i neurobihevioralnim oporavkom. Individualne i grupne intervencije. Održavanje efekata i učinkovitost programa kognitivne rehabilitacije.

 

Cilj kolegija (očekivane kompetencije):

Širi cilj kolegija je dati uvid u mogućnost praktične primjene spoznaja iz kognitivne psihologije. Specifičan cilj je upoznati studente s mogućnostima programa kognitivnog treninga i kognitivne rehabilitacije. Po odslušanom kolegiju studenti će moći jasno opisati i objasniti međudjelovanje kognitivnih i metakognitivnih faktora u održavanju kognitivne funkcionalnosti u odrasloj i starijoj dobi. Znati će prepoznati važnost različitih programa kognitivnog osnaživanja te steći osnove za samostalno planiranje, razvijanje i evaluaciju ovih programa.

Način provjere znanja:

Uradak studenta se prati kroz obavezan seminarski izvještaj (analizu studija slučaja opisanih u literaturi ili rada s osobama s kognitivnim oštećenjem) te provedbu individualnih terenskih zadataka (sudjelovanje u programu treninga, razvoj zadataka primjenjivih za trening određene kognitivne sposobnosti, primjena zadataka na odrasloj starijoj populaciji). Tijekom semestra održat će se dva kolokvija čiji će rezultati činiti sastavni dio ocjene. Na kraju semestra provodi se provjera znanja pismenim i usmenim ispitom.   

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita  


Wilson, B.A., Gracey, F., Evans, J.J., & Bateman, A. (2009). Neuropsychological Rehabilitation: Theory, Models, Therapy and Outcome. New York, NY: Cambridge University Press
Wilson, B.A., & Glisky, E.L. (2009). Memory Rehabilitation: Integrating Theory and Practice. New York, NY: The Guildford Press.
Sohlberg, M.M, & Mateer, C.A. (2001). Cognitive Rehabilitation: An Integrative Neuropsychological Approach. New York, NY: The Guildford Press.
Oddy, M., & Worthington, A. (2009). Rehabilitation of Executive Disorders: A guide to theory and practice. Oxford, UK: Oxford University Press.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska


Berk, L.E. (2008). Psihologija cijeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Craik, F.I.M., & Salthouse, T.A. (2000). The handbook of aging and cognition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. (odabrana  poglavlja)
Durso, F.T., Nickerson, R.S., Dumais, S.T., Lewandowsky, S., & Perfect, T.J. (Eds.) (2007). Handbook of Applied Cognition (2nd edition). West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd (oddabrana poglavlja)
Perfect, T.J., &  Schwartz, B.L. (Eds). (2002). Applied Metacognition. Cambridge, UK: University Press.