Kognitivni trening i rehabilitacija

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Andrea Vranić, doc.
Izvođač kolegija: dr. sc. Andrea Vranić, doc., Marina Martinčević, asist.
Broj ECTS bodova: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1. ili 3.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 15 sati vježbi, 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

 

Sadržaj kolegija:

Primjena kognitivnih sposobnosti: pregled modela pažnje, pamćenja i izvršnih funkcija. Kognitivna plastičnost i cjeloživotni razvoj. Faktori unaprjeđenja kognitivnih sposobnosti: motivacija, fizička aktivnost, ličnost. Faktori slabljenja kognitivnih sposobnosti: dob, stres, bolest, lijekovi. Kvaliteta života i kognitivno starenje. Kognitivno osnaživanje u cijeloživotnoj perspektivi: kognitivni trening i kognitivna rehabilitacija. Trening i rehabilitacija specifičnih kognitivnih sposobnosti. Vrste kognitivnih treninga. Multimodalni treninzi. Transfer kognitivnih sposobnosti. Procjena osoba s kognitivnim oštećenjem. Određivanje ciljeva i razvoj programa kognitivnog treninga i rehabilitacije. Faktori povezani s neurološkim i neurobihevioralnim oporavkom. Individualne i grupne intervencije. Održavanje efekata i učinkovitost programa kognitivne rehabilitacije.

 

Cilj kolegija (očekivane kompetencije):

Širi cilj kolegija je dati uvid u mogućnost praktične primjene spoznaja iz kognitivne psihologije. Specifičan cilj je upoznati studente s mogućnostima programa kognitivnog treninga i kognitivne rehabilitacije. Po odslušanom kolegiju studenti će moći jasno opisati i objasniti međudjelovanje kognitivnih i metakognitivnih faktora u održavanju kognitivne funkcionalnosti u odrasloj i starijoj dobi. Znati će prepoznati važnost različitih programa kognitivnog osnaživanja te steći osnove za samostalno planiranje, razvijanje i evaluaciju ovih programa.

Način provjere znanja:

Uradak studenta se prati kroz obavezanu provedbu individualnih terenskih zadataka (sudjelovanje u programu treninga, razvoj zadataka primjenjivih za trening određene kognitivne sposobnosti, primjena zadataka na odrasloj starijoj populaciji) i individualnih laboratorijskih vježbi. Na kraju semestra provodi se provjera znanja izvještajem (prijedlog programa treninga) i usmenim ispitom.   

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita  


Colzato, L.S. (2017). Theory-driven approaches to cogntiive enhancement. Leiden. Springer Int.

Strobach, T., Karbach, J. (2016). Cognitive training: An overview of Featuers and Applications. Springer Int.

Wilson, B.A., Gracey, F., Evans, J.J., & Bateman, A. (2009). Neuropsychological Rehabilitation: Theory, Models, Therapy and Outcome. New York, NY: Cambridge University Press.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska


Berk, L.E. (2008). Psihologija cijeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.


Craik, F.I.M., & Salthouse, T.A. (2000). The handbook of aging and cognition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Oddy, M., & Worthington, A. (2009). Rehabilitation of Executive Disorders: A guide to theory and practice. Oxford, UK: Oxford University Press.

Sohlberg, M.M, & Mateer, C.A. (2001). Cognitive Rehabilitation: An Integrative Neuropsychological Approach. New York, NY: The Guildford Press.