HR | EN

Povijest psihologije i psihologijski sustavi

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr. sc. Andrea Vranić, izv.prof.
Izvođač kolegija: dr. sc. Andrea Vranić, izv.prof., Marina Martinčević, asist.
Broj ECTS bodova: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 6.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja, 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Emocije i motivacija
Način polaganja ispita: pismeni

Cilj kolegija

Upoznavanje s temeljnim informacijama iz povijesti suvremene psihologije kao znanosti. Uz to cilj je informirati o  najvažnijim obilježjima i akterima   velikih psihologijskih sustava (strukturalizam, funkcionalizam, psihoanaliza, biheviorizam, gestaltizam, humanistička psihologija) s posebnim osvrtom na trendove u suvremenoj psihologiji (kognitivna psihologija, neuroznanostia).
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj kolegij studentima treba  ponuditi temeljne spoznaje o izvorima (akterima, okolnostima, idejama)  na kojima počiva suvremena psihologija kao jedna od fundamentalnih znanstvenih disciplina.  Uz to  ovaj kolegij treba omogućiti  kvalitetniju kritičku evaluaciju  kao i znatno bolju intergraciju  spoznaja(teorija, metoda istraživanja) iz različitih područja psihologije.

Studentske obveze

Pohađanje  seminara i  predavanja. Izrada  2 grupna seminarska rada. Pisani i usmeni ispit.

Raspored rada

Unutar svake nastavne jedinice seminari prate predavanja. Na seminarima se različitim metodama i oblicima rada razrađuju i produbljuju sadržaji usvojeni na predavanju te sadržaji koje su studenti samostalno obradili u vlastitim seminarskim radovima.

1. Prapovijest psihologije

2. Aristotel i rana antika

3. Filozofski i znanstveni korijeni psihologije

4. Rana proučavanja središnjeg živčanog sustava

5. Fiziologija i rani razvoj eksperimentalne psihologije

6. Strukturalizam: Wundt i osnivanje psihologije

7. Psihologija u Njemačkoj u 19.-20-st.

8. Funkcionalizam

9. Biheviorizam i neobiheviorizam

10. Gestalt psihologija

11. Klinička psihologija i psihoanaliza

12. Kognitivizam i kognitivna psihologija

13. Razvoj i budućnost moderne psihologije; Data-mining

14. Replikacijska kriza u suvremenoj psihologiji

15. Ramiro Bujas i psihologija u RH

1. 

Literatura

Obavezna:

Hothersall, D. (2002).  Povijest psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Čorkalo, D. (2004). From the laboratory to the field, from senses to social change: Development and perspectives of Croatian psychology, Psychology Science, 46, 37-46.

Open Science Collaboration (2015). Estimating the reproducibility of psychological science, Science, 349, aac4716. DOI: 10.1126/science.aac4716

Preporučena:
Hergenhahn, R.R. (1992).  An Introduction to the History of Psychology. Belmont, CA: Wadsworh Publishing Company.