HR | EN

Povijest psihologije i psihologijski sustavi

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr. sc. Andrea Vranić, doc.
Izvođač kolegija: dr. sc. Andrea Vranić, doc.
Broj ECTS bodova: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 6.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja, 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Emocije i motivacija
Način polaganja ispita: pismeni

Cilj kolegija

Upoznavanje s temeljnim informacijama iz povijesti suvremene psihologije kao znanosti. Uz to cilj je informirati o  najvažnijim obilježjima i akterima   velikih psihologijskih sustava (strukturalizam, funkcionalizam, psihoanaliza, biheviorizam, gestaltizam, humanistička psihologija) s posebnim osvrtom na trendove u suvremenoj psihologiji (kognitivna psihologija, neuroznanostia).
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj kolegij studentima treba  ponuditi temeljne spoznaje o izvorima (akterima, okolnostima, idejama)  na kojima počiva suvremena psihologija kao jedna od fundamentalnih znanstvenih disciplina.  Uz to  ovaj kolegij treba omogućiti  kvalitetniju kritičku evaluaciju  kao i znatno bolju intergraciju  spoznaja(teorija, metoda istraživanja) iz različitih područja psihologije.

Studentske obveze

Pohađanje  seminara i propisanog kvantuma predavanja. Izrada  1 seminarska rada.
Jedan pismeni kolokvij na kraju prvog ciklusa predavanja i pismeni ispit na kraju semestra.

Raspored rada

Unutar svake od 15 nastavnih jedinica seminari prate predavanja. Na seminarima se različitim metodama i oblicima rada razrađuju i produbljuju sadržaji usvojeni na predavanju te sadržaji koje su studenti samostalno obradili u vlastitim seminarskim radovima. Rad će biti podijeljen u dva ciklusa- dijela:

1. dio - Povijest psihologije:

1.1. Uvod, definicije i pristupi povijesti psihologije
1.2.  Rana grčka filozofija
1.3. Aristotel i psihologija
1.4. Od Aristotela do početka suvremene znanosti
1.5.  Početak suvremene znanosti
1.6.  Empirizam-racionalizam-romantizam-egzistencijalizam
1.7. Fiziologija i rani razvoj eksperimentalne psihologije
1.8. W. Wundt - utemeljitelj psihologije kao znanosti

2. dio - Psihologijski sustavi:


2.1. Strukturalizam  i funkcionalizam
2.2. Biheviorizam i neobiheviorizam
2.3. Gestalt psihologija
2.4. Psihoanaliza
2.5. Humanistička psihologija i kognitivna psihologija
2.6. Pregled povijesti hrvatske psihologije
2.7. Suvremena psihologija i budućnost psihologije

Literatura

1. obvezatno:
1.1.  Hothersall,D. (2002).  Povijest psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap
1.2.  Krstić,K. (1964). Marko Marulić - The Author of the Term ?Psychology?. Acta Instituti Psychologici Universitatis Zagrabiensis, 36, 7-13.

2. dopunska :

2.1.Benjamin,L.T.., Jr.. (Ed.). (1988). A history of psychology : Original sources   and contemporary research. New York: McGraw-Hill.
2.2.Hergenhahn, R.R. (1992).  An Introduction to the History of Psychology. Belmont, CA , Wadsworh Publishing  Company