HR | EN

Učenje i viši kognitivni procesi

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr.sc. Andrea Vranić, doc.
Izvođač kolegija: dr.sc. Andrea Vranić, doc., Marina Martinčević, asist.
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 2.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 30 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Percepcija i pamćenje
Način polaganja ispita: pismeni

Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s vrstama i teorijama učenja, te sa složenijim
kognitivnim procesima. Studenti će nakon apsolviranja kolegija biti upoznati s različitim
oblicima učenja i moći će prepoznati njihovu primjenu u svakodnevnim situacijama. Također,moći će objasniti važnije modele mišljenja i razumjeti procese koji se nalaze u podlozi različitih načina rezoniranja i donošenja odluka, te će razumjeti značaj istraživanja viših kognitivnih procesa za određenje i istraživanje područja inteligencije.

Sadržaj kolegija

Povijest istraživanja učenja: Modeli uma. Biheviorizam: klasično i instrumentalno uvjetovanje.  Kognitivističke teorije učenja: Reprezentacija znanja. Kognitivno-bihevioralne teorije i teorije socijanlog učenja.  Konstruktivizam i metakognicija. Organizacija znanja. Konekcionizam. Kogntivni razvoj i trening. Taksonomija razina mišljenja. Mišljenje i rješavanje problema. Kreativnost. Rezoniranje. Prosuđivanje i donošenje odluka.

Studentske obveze

seminarski izvještaji, 2 kolokvija, pismeni ispit

Raspored rada (po tjednima)

1. Povijest istraživanja učenja: Modeli uma

2. Biheviorizam: klasično i instrumentalno uvjetovanje

3. Kognitivizam i učenje: Reprezentacija znanja

4. Kognitivne teorije učenja: Kognitivno-bihevioralne teorije i teorije socijalnog učenja

5.  Konstruktivizam i metakognicija

6.  Organizacija znanja i konekcionizam

7.  Kognitivni razvoj i trening

8. Taksonomija razina mišljenja

9. Mišljenje i rješavanje problema

10. Kreativnost – pristupi istraživanju i mjerenju

11. Kognitivni stil

12. Rezoniranje

13. Prosuđivanje i donošenje odluka

 

Literatura

Obvezna literatura:

Hothersall, D. (2002). Povijest psihologije (poglavlje 13: Četiri neobihevioristička psihologa). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Sternberg, R. (2005). Kognitivna psihologija (poglavlja 7, 8, 11, 12, 13). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja (poglavlje 3: Teorijski pristupi učenju i njihova primjena, str. 141-201): Zagreb: IEP-VERN.

Zarevski, P. (1995). Psihologija učenja i pamćenja. (3. poglavlje: Učenje, str. 115–169). Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Dodatna literatura:

Eysenck, M.W., Keane, M.T. (2005). Cognitive psychology. Hove, Psychology Press: East Sussex. 

  

  

Materijali za seminar iz Instrumentalnog uvjetovanja

Priložen je tekst o instrumentalnom uvjetovanju kojeg trebate pročitati i proučiti do prvog susreta sa Sniffyjem. Detaljne upute i sugestije za treniranje Sniffyja ćete dobiti u Vašim malopraktikumskim terminima.

Evo i zanimljiv link za skeptike koji ne naslućuju područja primjene principa IU u svakodnevnom životu: