Kriteriji normalnosti

ECTS bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja i 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način provjere znanja: pismeni


Okvirni sadržaj kolegija

Definiranje odstupajućeg ponašanja u svakodnevnom životu. Kriteriji određivanje normalnosti. Statistička rijetkost. Kršenje normi. Osobna patnja. Onesposobljenost ili teškoće u funkcioniranju. Neočekivanost. Stigmatizacija.

Cilj kolegija

Studenti će se upoznati s kriterijima određivanja normalnog i abnormalnog ponašanja. Razumjeti će poteškoće u određivanju normalnog i abnormalnog ponašanja. Raspravljat će se o nedostacima pojedinih kriterija i analizirat će mogućnost pogrešnog određivanja abnormalnosti koristeći se samo jednim kriterijem pri definiranju. Studenti će raspravljati o posljedicama definiranja ponašanja kao abnormalnog i razmatrat će moguće posljedice stigmatizacije.


Oblik provođenja nastave i način provjere znanja

Predavanja kombinirana sa seminarima.
Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz obavezne seminare.


Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Nietzel, M.T., Bernstein D.A., Milich, A. (2001). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Davison G.C., Neale J.M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
(odabrana poglavlja)

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Oyserman, D., Swim, J. K. (2001). Stigma: An Insider's View, Journal of Social Issues, 57(1), 1-14.

Način polaganja ispita

Ocjenjivanjem seminarskih radova tijekom semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Studenti na završetku nastave evaluiraju sadržaj, način izvedbe, rad nastavnika i odnos prema studentima.

Raspored rada

Planirane teme predavanja su:

1.Definiranje odstupajućeg ponašanja u svakodnevnom životu
2.Određivanje normalnosti kroz povijest
3.Slavne ličnosti s dijagnozom psihičke bolesti
4.Kriteriji određivanje normalnosti
5.Statistička rijetkost
6.Kršenje normi
7.Osobna patnja
8.Onesposobljenost ili teškoće u funkcioniranju
9.Neočekivanost
10.Različite kulture različito definiraju normalnost
11.Suvremeno prikazivanje abnormalnosti
12.Stigmatizacija različitih

EVIDENCIJA DOLAZAKA I SEMINARI

U tablici se nalazi popis studenata, njihova evidencija dolazaka i raspored u grupe predavanja kao i grupe za izradu i prezentaciju seminarskog rada po temama i datumima.

Teme predavanja i upute za seminarski rad

U privitku se nalaze teme i raspored predavanja te upute za izradu završnog seminarskog rada.