Statistička obrada podataka pomoću računala

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr.sc. Damir Ljubotina, red. prof.
Izvođači kolegija: dr.sc. Damir Ljubotina, red. prof.; Tomislav Bunjevac, str.sur., Jasmina Tomas, asist., Ivan Tomić, asist.
Broj ECTS bodova: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 3.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja, 45 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: Položeni ispiti iz kolegija Statistika u psihologiji II
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

Ciljevi kolegija:

Osposobiti polaznike za samostalno korištenje računala pri provođenju statističkih obrada podataka. Polaznici će znati samostalno pripremiti podatke za računalnu obradu, kreirati tablicu za upis podataka, provesti potrebne transformacije rezultata i osnovne statističke analize, te primjereno interpretirati rezultate provedenih analiza.

Sadržaj kolegija:

Kolegij omogućuje studentima razvoj znanja i vještina vezanih uz samostalno korištenje osobnog računala pri statističkoj obradi podataka uz uporabu programa SPSS for Windows. Uvodni sadržaji odnose se na pripremu anketnih listova kako bi bili prikladni za statističku obradu putem računala, pripremu podataka za upis, definiranje karakteristika varijabli. Obrađuju se osnove rada s programom SPSS/WIN: osnovni izbornici, kreiranje tablice za upis podataka, upis podataka, tretman podataka koji nedostaju, te osnovne transformacije podataka. Središnji dio kolegija odnosi se na provođenje osnovnih statističkih analiza, te njihovu primjerenu interpretaciju. Pored toga obrađuje se korištenje programskog jezika SYNTAX koji omogućuje izradu programa za matematičke i statističke analize. Kolegij podrazumijeva osnovno poznavanje rada na računalu, te poznavanje osnovnih statističkih metoda. Kolegij podrazumijeva prikupljanje podataka koji će biti korišteni u analizama, te integraciju znanja iz područja statistike i metodologije u društvenim znanostima.

Studentske obaveze:

Studenti su obavezni pohađati nastavu kako je to propisano Statutom Filozofskog fakulteta.
Tijekom semestra znanje studenata se kontinuirano provjerava kroz praktično rješavanje zadataka na računalu. Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela koji uključuje praktično rješavanje statističkih problema na računalu.

Raspored rada:

Nastava se odvija kroz 1 sat predavanja i 3 sata vježbi koje se sastoje od praktičnog rada na računalu. Vježbe se održavaju u računalnoj učionici.
Planirane teme:
1. Priprema rezultata psihologijskih istraživanja za statističku analizu
2. Definiranje karakteristika varijabli i izrada tablice za upis podataka
3. Osnove rada s programom SPSS/WIN; podešavanje parametara programa
4. Priprema i unos podataka u SPSS; Manipulacije s bazama podataka
5. Tretman podataka koji nedostaju, provjera valjanosti upisa
6. Osnovne transformacije rezultata (funkcije, rekodiranja, rangiranje, selekcija podataka)
7. Pisanje naredbi u programskom jeziku SPSS-a (SYNTAX)
8. Deskriptivna statistika; Kontingencijske tablice
9. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama
10. Opći linearni model - jednostavna i složena analiza varijance
11. Mjere povezanosti; Parcijalna korelacija; Multipla korelacija
12. Neparametrijski testovi
13. Grafičko prikazivanje podataka
14. Napredno korištenje programa (povezivanje s drugim programima, pisanje programa za matematičko-statističke analize)

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita:

Brace, N, Kemp, R, Snelgar, R (2000). SPSS for Psychologists – A Guide to Data Analysis using SPSS for Windows. New York: Palgrave.

George, D., Mallery, D. (1999). SPSS for Windows - Step by Step. Boston: Allyn and Bacon,.

WEB stranica kolegija s linkovima vezanim uz pojedine nastavne teme

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:

Bourque, L.B., Clark,V.A. (1992). Processing Data - The Survey Example. Newbury Park: Sage Publications.