HR | EN

Teorije ličnosti

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr.sc. Ana Butković, doc.
Izvođači kolegija: dr. sc. Ana Butković, doc., dr. sc. Denis Bratko, red. prof.
Broj ECTS bodova: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 5.)
Status kolegija: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja, 30 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeni

Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je stjecanje znanja o različitim teorijama ličnosti. Isto tako, osim prikazivanja pojedinih teorija ličnosti, posebna pažnja će se posvetiti potencijalnoj aplikaciji pojedinih teorija, kao i njihovoj kritičkoj evaluaciji.

 

Sadržaj kolegija

Uvod u teorije ličnosti (Uloga i važnost teorije u psihologiji ličnosti; Povijesni razvoj teorija ličnosti; Uvjeti koje bi morala zadovoljavati dobra teorija ličnosti; Uspoređivanje koncepata koje koriste različite teorije; Kako vrednovati različite teorije ličnosti); Strukturalne i procesne teorije ličnosti; Razlikovanje teorija i modela u psihologiji ličnosti; Osnovni teoretski pristupi u psihologiji ličnosti (Osobinski pristup; Psihoanalitički pristup; Kognitivni pristup; Pristup teorija učenja; Humanistički pristup); Detaljan prikaz najvažnijih teorija ličnosti; Moguća aplikacija pojedinih teorija; Usporedba različitih teorija ličnosti i kritički osvrt na njih.

Studentske obveze

Pohađanje svih seminara. Polaganje kolokvija. Pismeni ispit na kraju semestra.

Literatura

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita
John, O.P., Cervone, D., Pervin, L.A. (2005). Personality: Theory and Research, 9th
Ed.Wiley.
Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Fulgosi, A.(1985). Psihologija ličnosti: Teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga