Syllabus

Nositelj kolegija: dr. sc. Margareta Jelić, docent
Izvođač kolegija:
dr. sc. Aleksandra Huić, v. asis.
ECTS-bodovi: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni)
Status: Izborni kolegij za studente/studentice sociologije 2. i 3. godine studija
Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara tjedno.
Uvjeti za upis kolegija: nema posebnih uvjeta

Ciljevi kolegija

Nakon ovog kolegija studenti će znati odrediti područje istraživanja i doprinos spoznaja iz socijalne psihologije u odnosu na sociologiju i druge društvene znanosti. Uočit će važnost razumijevanja subjektivnog tumačenja socijalne okoline i njegovog djelovanja na ponašanje. Studenti će ovladati temeljnim znanjem o univerzalnim psihološkim procesima, neophodnim za razumijevanje društvenog ponašanja pojedinaca i grupa. Uočit će značaj socijalnog utjecaja na čovjekovo kognitivno funkcioniranje, emocionalno doživljavanje i ponašanje. Razumjet će djelovanje grupe na pojedinca, kao i značajke unutargrupnih i međugrupnih odnosa i procesa.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu

Znanja, sposobnosti i vještine stečene u okviru kolegija nadopuna su spoznajama stečenim na drugim kolegijima u okviru kurikuluma studija sociologije te omogućuju studentima širu perspektivu i drugačiji uvid u društvene pojave i procese.

Korištene metode

Predavanja uz PowerPoint prezentaciju, iskustvene vježbe, izlaganje studentskih seminarskih radova, rasprava. Unutar svake nastavne jedinice teme seminarskih radova prate predavanja, tj. na njima se razrađuju i produbljuju sadržaji usvojeni na predavanju te nadopunjuju sadržajima koje su studenti/studentice samostalno obradili na osnovi zadane literature.

 

 Literatura


A. Obavezna
Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Mate, Zagreb.
Pennington, D.C.(1997). Osnove socijalne psihologije. Naklada Slap, Jastrebarsko.

B. Dopunska
Hewstone, M. i Stroebe, W. (2002). Uvod u socijalnu psihologiju. Naklada Slap, Jastrebarsko.
Deaux, K., Dane, F.C. i Wrightsman, L.S. (1993). Social Psychology in the 90's. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California
Myers, D.G. (1993). Social Psychology. McGraw Hill, Inc.
Stephan, C.W. i Stephan, W.G. (1985). Two Social Psychologies. The Dorsey Press, Homewood, Illinois.
Brown, R. (2006). Grupni procesi: dinamika unutar i između grupa. Naklada Slap, Jastrebarsko.
Burušić, J. (2007). Samopredstavljanje: taktike i stilovi. Naklada Slap, Jastrebarsko.
Cialdini, R.B. (2007). Utjecaj: znanost i praksa. Mate, Zagreb.
Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. (2006). Psihologija braka i obitelji. Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb.
Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu. Naklada Slap, Jastrebarsko.
Čorkalo, D. i Kamenov, Ž. (1999). Nacionalni identitet i međunacionalna tolerancija. Izvještaj sa VIII ljetne psihologijske škole. Odsjek za psihologiju i Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Jastrebarsko: Slap.
Lugomer-Armano, G., Kamenov, Ž. i Ljubotina, D. (2002). Problemi i potrebe mladih u Hrvatskoj, Izvještaj s XI ljetne psihologijske škole. Odsjek za psihologiju i Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: MABACOM.
Tadinac, M., Kamenov, Ž., Jelić, M., i Hromatko, I. (2007). Što ljubavnu vezu čini uspješnom?. Izvještaj s XV ljetne psihologijske škole. Odsjek za psihologiju i Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: FF Press.

Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike.

Obaveze studenata

Prisustvovanje nastavi je obavezno. Očekuje se aktivno sudjelovanje studenata, pažljivo praćenje izlaganja i redovito izvršavanje zadataka. Obavezne su i konzultacije s nastavnicom oko teme i sadržaja seminara, kao i potrebne literature i načina izlaganja.

Konzultacije s nastavnicama moguće su prema dogovoru u sobi C-305, na Odsjeku za psihologiju, ili e-mailom na adresu ahuic@ffzg.hr.

Upute za seminarske radove

Seminarske radove izrađuju studenti pojedinačno ili u paru, ovisno o broju studenata na kolegiju. Teme za seminarske radove biraju se do drugog tjedna nastave.

Izlaganje seminarskog rada treba biti praćeno PowerPoint prezentacijom koja mora imati dolje navedenu strukturu te smije trajati najviše 15 minuta.

Oboje studenata koji su sudjelovali u izradi seminarskog rada moraju sudjelovati i u njegovom izlaganju.

Prezentacija mora imati sljedeću strukturu:

   1. Naslovni slide (naslov seminara, naziv kolegija, imena studenata)
   2. Teorijski uvod u temu
   3. Razrada teme
   4. Komentar i povezivanje s gradivom
   5. Zaključak
   6. Literatura
   7. Pitanja slušačima za raspravu


Ocjenjivat će se – (a) strukturiranost prezentacije; (b) konzistentnost i jasnoća iznesenog materijala (ima li prezentacija jasnu ideju vodilju koja se konzistentno provlači kroz cijelu prezentaciju, proizlaze li različiti sadržaji logično jedan iz drugog, jesu li sadržaji razumljivo izneseni); (c) sama izvedba (samostalnost i uvjerljivost prilikom izlaganja); (d) kvaliteta pitanja za diskusiju. 

Seminarski rad je uvjet za dobivanje konačne ocjene, a bodove je moguće dobiti samo ukoliko studenti prezentiraju svoj rad. Studenti koji u dogovoreno vrijeme ne prezentiraju svoj seminarski rad, gube moguće bodove.

Studenti koji su prisutni na izlaganju seminarskih radova svojih kolega, imat će zadatak bilježiti svoje primjedbe i komentare, te se nakon izlaganja seminara aktivno uključiti u raspravu.

 

 

Način polaganja ispita

Tijekom nastave prati se aktivnost studenata kroz različite grupne zadatke i njihov doprinos zajedničkim raspravama. Obavezna je izrada jednog seminarskog rada i njegovo izlaganje pred kolegama. Znanje se provjerava pisanim i usmenim ispitom nakon odslušanog predmeta.

U završnu ocjenu ulaze svi navedeni elementi, i to na sljedeći način:

§ Aktivnost 10 bodova
§ Ocjena seminarskog rada 30 bodova
§ Ocjena na završnom ispitu* 60 bodova

* Za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu potrebno je ostvariti najmanje 50% bodova na testu.

Raspon bodova za konačnu ocjenu:
50 – 59 bdv = dovoljan (2)
60 – 74 bdv = dobar (3)
75 – 85 bdv = vrlo dobar (4)
86 i više bdv = odličan (5)