Opis Poslijediplomskih studija psihologije

Stari program!

1. Opis područja i zvanja
2. Akademski stupnjevi
3. Nositelj studija
4. Trajanje studija
5. Uvjeti upisa na studij
6. Nastavni plan, popis i sadržaj predmeta

1. Opis područja i zvanja


Poslijediplomski studiji iz područja psihologije ustrojavaju se i izvode kao: poslijediplomski znanstveni studij i poslijediplomski stručni studij. Na obje vrste studija mogu se upisati samo kandidati koji su završili sveučilišni dodiplomski studij psihologije.

Poslijediplomski znanstveni studij je studij u kojem se kandidat priprema i osposobljava za samostalni znanstvenoistraživački rad. Studij nije ograničen na neko određeno područje znanstvene psihologije, već uključuje njena različita temeljna i primijenjena područja. Studij obuhvaća temeljna područja psihologije kao što su biološka, razvojna, socijalna i psihologija ličnosti, te druga područja psihologije. Osobit naglasak stavlja se na temeljito upoznavanje psihologijske znanstvene metodologije i problema psihologijskih mjerenja. Detaljno upoznavanje aktualnih istraživanja kako onih u zemlji tako i onih u svijetu, te diskusija sa samim autorima istraživanja, studentima omogućuje praćenje najsuvremenijih trendova i analizu metodoloških pristupa suvremene psihologije. U realizaciji programa osobito se koristi intenzivan individualni mentorski rad koji je usmjeren na uže znanstveno područje studenta. Seminarima i seminarskim radovima potiče se studente da prate aktualnu znanstvenu psihologijsku literaturu te da spram nje zauzimaju kritični odnos.

Poslijediplomski znanstveni studij ustrojen je kao studij za stjecanje magisterija i studij za stjecanje doktorata znanosti.

Poslijediplomski stručni studij je završni stupanj stručnog osposobljavanja u kojem se kandidat, na osnovi znanja stečenog u dodiplomskom studiju psihologije, osposobljava i usavršava za obavljanje određene specijalnosti u području primijenjene psihologije. Studij je ustrojen iz sljedećih smjerova: a) klinička psihologija, b) predškolska i školska psihologija, c) industrijska i organizacijska psihologija. U studiju je naglasak na osposobljavanju psihologa za rješavanje najsloženijih praktičnih problema prakse, praćenje suvremenih tokova svjetske psihologije. Stoga sastavni dio ovog poslijediplomskog studija predstavlja specijalistička praksa koja se provodi u nastavnim bazama fakulteta i pod vodstvom mentora specijalističke prakse imenovanih od strane fakultetskog vijeća. Završni stručni rad također je usmjeren na rješavanje praktičnih pitanja i boljitka psihologijske prakse.

Poslijediplomski stručni studij iz kliničke psihologije namijenjen je ponajprije psiholozima koji rade u kliničkoj praksi. Studij im omogućava produbljivanje specijalističkih znanja i stjecanje novih vještina iz područja kliničke psihologije. On ih osposobljava i za pojedina uža područja kliničkog rada, pruža specijalistička znanja iz dodirnih područja, posebno neurologije i psihijatrije, koja su neophodna za uspješno obavljanje posla kliničkog psihologa. Studij osposobljava psihologe za obavljanje najsloženijih poslova iz područja kliničke psihologije bez obzira u kojem sustavu se taj rad odvija (zdravstvene ustanove, socijalna skrb, vojne ustanove, privatna praksa, škole, itd.).

Poslijediplomski stručni studij iz školske i predškolske psihologije najmijenjen je osobito psiholozima koji rade u školskim i predškolskim ustanovama. Studij daje specijalistička znanja i vještine iz područja razvojne, predškolske i školske psihologije, temeljito upoznaje sa socijalizacijskim činiteljima, razrađuje znanstvene spoznaje i praktična dostignuća u području učenja i poučavanja, psihologije motivacije, psihologije djece s posebnim potrebama. Studij osposobljava psihologe za obavljanje najsloženijih i specijaliziranih poslova u cjelokupnom predškolskom sustavu odgoja i školskom sustavu obrazovanja djece, mladeži i odraslih.

Poslijediplomski stručni studij iz industrijske i organizacijske psihologije namijenjen je ponajprije psiholozima zaposlenima u raznolikim područjima industrijske prakse, ali i drugim psiholozima koji se u svome zvanju susreću s problemima profesionalne selekcije kadrova, problemima rukovođenja, profesionalnom izobrazbom, stresom u radu, radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, istraživanjem tržišta, marketingom i sličnim problemima. Studij osposobljava psihologe za uspješno obavljanje raznolikih specijalističkih psihologijskih poslova u tvornicama, poduzećima i velikim sustavima (npr. javni prijevoz, vojska, državna uprava, itd.).

Akademski stupnjevi


Poslijediplomskim studijima iz psihologije stječu se sljedeće diplome i akademski stupnjevi odnosno stručni nazivi:
  • magistar društvenih, humanističkih i teoloških znanosti s područja psihologije
  • magistar specijalist kliničke psihologije
  • magistar specijalist školske i predškolske psihologije
  • magistar specijalist industrijske i organizacijske psihologije
  • doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti s područja psihologije

3. Nositelj studija


Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju.

4. Trajanje studija


Poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti traje dvije godine, a za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti tri godine.

Za osobu koja je stekla akademski stupanj magistra znanosti, studij za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti traje jednu godinu.

Poslijediplomski stručni studiji traju dvije godine.

5. Uvjeti upisa na studij


Na poslijediplomske studije psihologije mogu se upisati osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete: završen sveučilišni dodiplomski studij iz psihologije, položen jedan strani svjetski jezik i preporuke sveučilišnih nastavnika psihologije.

Kandidati za upis na poslijediplomski znanstveni studij obvezni su položiti i klasifikacijski ispit, priložiti dvije preporuke, te imati prosjek ocjena u dodiplomskom studiju od najmanje 3,5.

Poslijediplomski doktorski studij u trajanju od jedne godine izravno mogu upisati magistri znanosti iz područja psihologije ukoliko udovolje zakonom propisanim uvjetima.

Kandidati za upis na poslijediplomski stručni studij obvezni su priložiti jednu preporuku.