Sadržaj

Ovdje možete pronaći:

Sadržaj kolegija

FAQ o kolegiju

Teme za seminare

Prezentacije s predavanja

Ocjene

Perfekcionizam u doživljavanju i ponašanju

Izborni kolegij, 3. semestar, 2 sata tjedno (1P+1S), ECTS 3

Okvirni sadržaj kolegija

Težnja za savršenstvom kao imperativ modernog društva. Težnja za savršenstvom kao psihološki konstrukt. Razvoj perfekcionizma. Perfekcionizam – poželjna ili nepoželjna osobina. Perfekcionizam u školskom okruženju. Pefekcionizam kao posljedica neuspjeha u studiju. Utjecaj perfekcionizma na samopoštovanje i sliku tijela. Perfekcionizam i njegove posljedice na psihičko zdravlje pojedinca. Perfekcionizam u radnom okruženju.

Cilj kolegija

Studenti će se upoznati s mogućim posljedicama težnje za savršenstvom na psihičko zdravlje pojedinca i njegovo ponašanje. Studenti će moći prepoznati njegove pozitivne i negativne aspekte te različite ponašajne manifestacije. Studenti će se upoznati s različitom motivacijom u podlozi perfekcionizma. Studenti će se upoznati s mogućim uzrocima perfekcionizma i njegovom utjecaju na različite aspekte života pojedinca, s posebnim naglaskom na akademsko i poslovno okruženje.

Oblik provođenja nastave i način provjere znanja

Predavanja kombinirana sa seminarima.
Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz obavezne seminare.

ETCS: 3

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita
Flett, G. L. i Hewitt, P. L. (Ur.). (2002). Perfectionism: Theory, Research and Treatment. Washington DC: APA.

Shafran, R. i Mansell, W. (2001). Perfectionism and psychopathology: a review of research and treatment. Clinical psychology Review, 21(6), 879-906.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Vieth, A. Z. i Trull, T. J. (1999). Family patterns of perfectionism: An examination of college students and their parents. Journal of Personality assessment, 72, 49-67.

Terry-Short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D. i Dewey, M. E. (1995). Positive and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 18, 663-668.

Hewitt, P. L., Flett, G. L. i Ediger, E. (1995). Perfectionism traits and perfecionistic self-presentation in eating desorder attitudes, characteristics and symptoms. International Journal of eating Disorders, 18(4), 317-326.

Način polaganja ispita
Ocjenjivanjem seminarskih radova tijekom semestra.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Studenti na završetku nastave evaluiraju sadržaj, način izvedbe, rad nastavnika i odnos prema studentima.

Uvjet za upis kolegija

Raspored rada

Planirane teme predavanja su:

1. Definicija perfekcionizma
2. Perfekcionizam kao poželjna i nepožljna osobina
3. Razvoj perfekcionizma
4. Utjecaj kulture i medija na razvoj prefekcionizma
5. Perfekcionizam u školskom okruženju – rad s učenicima
6. Perfekcionizam u školskom okruženju – rad s roditeljima i nastavnicima
7. Pefekcionizam kao uzrok neuspjeha u studiju
8. Utjecaj perfekcionizma na samopoštovanje i sliku tijela
9. Perfekcionizam i njegove posljedice na psihičko zdravlje pojedinca – depresivnost
10. Perfekcionizam i njegove posljedice na psihičko zdravlje pojedinca – anksioznost
11. Perfekcionizam u radnom okruženju
12. Kako da perfekcionizam iz nepoželjne postane poželjna osobina

FAQ o kolegiju

Teme ze seminare

Ocjene