Kvantitativna interpretacija testova

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Vesna Buško, red. prof.
Izvođači kolegija:
dr. sc. Vesna Buško, red. prof., dr. sc. Blaž Rebernjak, viši asist., Una Mikac, asist.
Broj ECTS bodova:  6
Jezik:
hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 5.)
Status kolegija:
obvezni
Oblik nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 30 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit iz kolegija Uvod u teoriju testova
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

Ciljevi kolegija

Studenti će upoznati i razumjeti probleme određivanja osnovnih metrijskih svojstava rezultata psihologijskog testiranja; usvojit će principe kvantitativne interpretacije testovnih rezultata.

Sadržaj kolegija

Načela kvantitativne interpretacije testovnih rezultata; Psihometrijske skale; Normativna i kriterijska interpretacija testovnih rezultata; Mjerenje znanja, sposobnosti i osobina ličnosti; Valjanost testovnih rezultata: definicija, kvantifikacija, relacije s drugim psihometrijskim obilježjima; Formalni modeli za opisivanje valjanosti (regresijski i faktorski model); Vrste i izvori validacijskih podataka: sadržaj testa, proces odgovaranja; unutrašnja struktura testa, odnosi s drugim varijablama, konvergentni i diskriminantni podaci; Dijagnoza i predviđanje; Klasifikacijski problem (analiza psiholoških profila); Selekcijski problem (teorija donošenja odluka).

Studentske obaveze

Studenti su obavezni pohađati predavanja i vježbe kako je to propisano Statutom fakulteta. Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom semestra - kroz praktično rješavanje zadataka u okviru vježbi, pismene zadaće, kolokvije te ispitom nakon odslušanog kolegija.

Raspored rada

Nastava se odvija kroz 2 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno. Planirane teme i nastavne jedinice su:
1. Interpretacija testovnih rezultata; Relativna i apsolutna tumačenja rezultata;
2. Evaluacija tumačenja testovnih rezultata za predložene upotrebe testa; Normativna i kriterijska interpretacija testovnih rezultata;
3. Valjanost rezultata psihologijskih mjerenja;
4. Opća teorija valjanosti; Definicija, kvantifikacija, relacije s drugim psihometrijskim obilježjima;
5. Vrste i izvori validacijskih podataka;  Vrste valjanosti s obzirom na metrijski kvalitet i dimenzionalnost prediktora i kriterija;
6. Formalni modeli za opisivanje valjanosti - regresijski model;
7. Kriterijska valjanost: bivarijatni slučaj (logičke osnove, jednadžba regresijskog pravca; svojstva varijabli u bivarijatnoj regresiji);
8. Kriterijska valjanost: multivarijatni slučaj (psihometrijska interpretacija multiple korelacije, regresijskih koeficijenata i parcijalnih korelacija; evaluacija višestruke regresijske jednadžbe);
9. Inferencijalno-statistička svojstva regresijskih parametara; efekti homogenizacije i heterogenizacije validacijskih uzoraka;
10. Klasifikacijski problem. Analiza psiholoških profila: definicija, logika, prikazivanje, formalna svojstva, usporedba, upotreba;
11. Selekcijski problem. Test kao selekcijsko sredstvo; Teorija donošenja odluka; Metoda kritičnih točaka;
12. Formalni modeli za opisivanje valjanosti - faktorski model;
13. Konstruktna valjanost: apriorističko i empirijsko određivanje; multifaktorski model strukture bruto-rezultata;
14. Faktorska analiza; multifaktorski problem; osnovni faktorski teoremi;
15. Određivanje broja značajnih faktora; interpretacija faktorskih rješenja; metodološki preduvjeti FA.

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Anastasi, A. (2003). Psychological testing (7. izdanje). New York: MacMillian.

Fulgosi, A. (1984). Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga. (Poglavlja: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 22).

AEA, APA i NCME (2006).  Standardi za pedagoško i psihološko testiranje. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Cronbach, J.L. (1990). Essentials of Psychological Testing (5. izdanje). New York: Harper and Row.

Jackson, C. (2000). Psihologijsko testiranje. Jastrebarsko: Naklada Slap.

- časopis Suvremena psihologija. Jasterbarsko: Naklada Slap.