Percepcija i pamćenje

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr.sc. Predrag Zarevski, red. prof.
Izvođači kolegija: dr.sc. Predrag Zarevski, red. prof., dr. sc. Andrea Vranić, doc.
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 1.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 45 sati predavanja, 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: pismeni


Ciljevi kolegija:
Cilj predloženog kolegija je upoznavanje studenata s područjem kognitivne psihologije koje se odnosi na percepciju i pamćenje. Studenti će nakon apsolviranja kolegija biti upoznati s različitim teorijskim pristupima te različitim fenomenima unutar područja. Time se stvara temelj za praćenje nastave iz kolegija koji se također bavi kognitivnom psihologijom (Učenje i viši kognitivni procesi), kao i niza općih i primijenjenih kolegija na studiju psihologije.

Sadržaj kolegija:
Kognitivna psihologija i ljudska obrada informacija. Definicije percepcije. Razlike između konstruktivističkih (Gregory) i direktnih teorija percepcije (Gibson). Računalna teorija percepcije (Maar). Razlika osjet-percept. Kapacitet senzornih kanala. Dominantnost vidne percepcije. Adaptacija i rekuperacija. Percepcija prema senzornom modalitetu. Percepcija pokreta. Definicija pamćenja. Funkcije pamćenja. Podjela pamćenja prema vremenu zadržavanja informacija. Radno pamćenje. Pamćenje prema modalitetima. Implicitno-eksplicitno pamćenje. Zaboravljanje. Smetnje pamćenja.

Studentske obveze:
pisana i usmena prezentacija zadane teme, 2 kolokvija, pismeni ispit

Raspored rada (po tjednima):
1. Kognitivna psihologija i ljudska obrada informacija
2. Definicije percepcije. Razlika osjet-percept
3. Razlike između konstruktivističkih (Gregory) i direktnih teorija percepcije (Gibson)
4. Računalna teorija percepcije (Maar)
5. Kapacitet osjetnih kanala
6. Percepcija prema senzornom modalitetu. Dominantnost vidne percepcije.
7. Adaptacija i rekuperacija. Percepcija pokreta.
8. Definicija pamćenja. Kodiranje, organizacija i pronalaženje informacija u pamćenju.
9. Osjetno, kratkoročno i dugoročno pamćenje.
10. Radno pamćenje.
11. Implicitno-eksplicitno pamćenje.
12. Zaboravljanje. Smetnje pamćenja.

 
Obavezna literatura:
Atkinson & Hilgard (2007). Uvod u psihologiju. (poglavlje 4. Senzorni procesi; poglavlje 5. Percepcija). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Vranić, A. (2009). Kako se ono zove onaj Nijemac? Vrste i poremećaji pamćenja. U D. Čorkalo-Biruški (ur.), Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori (str. 143-162), Zagreb: Školska knjiga.

Vranić, A., & Tonković, M. (2012). (Ur.). Lažna sjećanja: Izvještaj 21. Ljetne psihologijske škole. Zagreb: FF Press.

Zarevski, P. (1995). Psihologija pamćenja i učenja. (str.13-115; str. 173-188; str. 193-217 i str. 259-279) Jastrebarsko. Naklada Slap.

Dodatna literatura:

Goldstein, E.B. (2011). Osjeti i percepcija (poglavlje 1, poglavlja 5-13). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Sternberg, R. (2005). Kognitivna psihologija. (poglavlje 4: Percepcija; poglavlje 5: Pamćenje: modeli i istraživačke metode; poglavlje 6: Procesi pamćenja). Jastrebarsko: Naklada Slap.

FAQ o kolegiju Percepcija i pamćenje

 

Kako?
Seminari se održavaju u tri grupe. Studenti dolaze uvijek u istu grupu i zamjena grupa tokom semestra nije moguća.

 

Gdje i kada?
Soba A-229, ponedjeljkom; 1. grupa 16:15 – 17:00, 2. grupa 17:00 – 17:45, 3. grupa 17:45 –18:30.

 
Kolokvij?
Kolegij obuhvaća 2 kolokvija. Dolazak na kolokvij je OBAVEZAN. Svaki kolokvij nosi maksimalnih 35 bodova.


Završni ispit?

Ukoliko student ne prikupi 61 bod (kroz kolokvije, izradu seminara, redovito pohađanje nastave), koliko je potrebno za prolaznu ocjenu, mora pristupiti završnom ispitu. Završni ispit nosi maksimalno 70 bodova. Broj bodova u završnom ispitu uprosječuje se s bodovima oba kolokvija pri formiranju zaljučnog broja bodova iz provjere znanja. Tim se bodovima pridodaju bodovi za izradu seminara i bodovi za redovito pohađanje nastave te se ocjena formira preko bodovnog raspona (vidi Opće upute na Omega stranici kolegija). 

Prikaz slučaja

Upute za prikaz slučaja pogledajte ovdje:

Literatura za 1. kolokvij - 25.11.2013.

Atkinson & Hilgard (2007). Uvod u psihologiju. (poglavlje 4. Senzorni procesi). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Vranić, A. (2009). Kako se ono zove onaj Nijemac? Vrste i poremećaji pamćenja. U D. Čorkalo-Biruški (ur.), Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori (str. 142-154), Zagreb: Školska knjiga.

Zarevski, P. (1995). Psihologija pamćenja i učenja (str.13-84). Jastrebarsko. Naklada Slap.

Literatura za 2. kolokvij - 27.1.2014.

Atkinson & Hilgard (2007). Uvod u psihologiju. (poglavlje 5. Percepcija). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Vranić, A. (2009). Kako se ono zove onaj Nijemac? Vrste i poremećaji pamćenja. U D. Čorkalo-Biruški (ur.), Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori (str. 154-162), Zagreb: Školska knjiga.  

Vranić, A., & Tonković, M. (2012). (Ur.). Lažna sjećanja: Izvještaj 21. Ljetne psihologijske škole. Zagreb: FF Press.

Zarevski, P. (1995). Psihologija pamćenja i učenja (str. 84-115, str. 173-217 i str. 259-279). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Termini kolokvija u ak. godini 2013/2014

Prvi kolokvij iz kolegija Percepcija i pamćenje održat će se u ponedjeljak, 25.11.2013., u 13:00h, u D VII.

Drugi kolokvij iz kolegija Percepcija i pamćenje održat će se ponedjeljak, 27.1.2014., u 13:00h, u D VII.

Studenti koji zakasne na početak kolokvija ne mogu naknadno ući i pisati kolokvij.