Psihologija kao znanost i struka

akad. god. 2013/14.

 

Naziv studija: Psihologija
Ime nastavnika: Dr. sc. Zvonimir Knezović. red. prof.
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: predavanja
Broj ECTS bodova: 1

Ciljevi kolegija

upoznati studente s temeljnim obilježjima psihologije kao prirodne i društvene znanstvene discipline, pri čemu je naglasak na pregledu i informaciji, a ne na prikazivanju područja «u dubinu». Svrha kolegija je i detaljnije informirati studente o studiju i psihologiji kao struci, te im dati opći uvid u neka temeljna područja i znanja iz psihologije, što će im omogućiti lakše snalaženje u studiju.

Sadržaj kolegija

pregled osnovnih područja psihologije kao znanstvene discipline i profesije.

Studentske obveze

pohađanje nastave, te pismeni kolokvij koji je uvjet za dobivanje potpisa. Kolokvij će se održati u petak, 8. studenog 2013.g.  (točno vrijeme i dvorana - naknadno).


Raspored rada

(15 termina; nastava se odvija intenzivno, tijekom prvoga tjedna nastave na studiju; kao serija predavanja od po 5 sati, raspoređenih u 3 dana):

srijeda, 2. listopada 2013., dvorana D II

09,00-09,45  -  Uvod u kolegij (prof. dr. sc. Z. Knezović)
10,00-10,45  -  Psihologija kao znanost i struka (definicija psihologije, znanstvena i neznanstvena psihologija, psihologija i ostale znanstvene discipline, razvoj psihologije, suvremeni pristupi psihologiji, glavna područja istraživanja i primjene) (prof. dr. sc. Z. Knezović)
11,00-11,45  -  Metode psihologije (kvalitativna i kvantitativna metodologija, metode opažanja, korelacijske metode, eksperiment u psihologiji, etička pitanja u psihologijskim istraživanjima (J. Tomas, prof.)
12,00-12,45  - Socijalna psihologija: odnos pojedinca i socijalne okoline (stavovi, socijalna percepcija, interpersonalni odnosi, socijalni utjecaji, grupno ponašanje) (doc. dr. sc. M. Jelić)
13,00-13,45  - Ličnost (crte i stanja  ličnosti, osnovne teorije ličnosti, mjerenje ličnosti, ličnost i bihevioralna genetika) (Tena Vukasović, prof.)


četvrtak, 3. listopada 2013., dvorana DII

09,00-09,45  -  Osjeti i percepcija (definicija pojmova, zakoni osjeta i percepcije, glavna svojstva osnovnih senzornih sustava, pogreške u percepciji, odnos između percepcije i ostalih psihičkih procesa) (dr. sc. K. Modić Stanke)
10,00-10,45  -  Učenje i pamćenje (klasično uvjetovanje, operantno uvjetovanje, kognitivni čimbenici  u učenju,  vrste – procesi – faze pamćenja, zaboravljanje, metode za poboljšanje pamćenja, metode za ispitivanje pamćenja i zaboravljanja) (dr. sc. N. Pavlin-Bernardić)
11,00-11,45  -  Inteligencija (definicije inteligencije, determinante inteligencije,  teorije inteligencije, mjerenje inteligencije, prijeporna pitanja testiranja inteligencije) (doc. dr. sc. A. Vranić)
12,00-12,45  -  Razvojna psihologija (naslijeđe i okolina, aspekti razvoja: tjelesni, psihomotorički, emocionalni, kognitivni i socijalni aspekt; razvojna razdoblja) (Dr. sc. I. Brković)
13,00-13,45  -  Motivacija i emocije (osnovni pojmovi vezani uz motivaciju i emocije, definicija motivacije i emocija i odnos između tih pojmova, teorije motivacije, biološki motivi: glad i seksualnost, motivacija za rad, socijalni motivi: motiv za postignućem i agresija, teorije emocija) (prof. dr. sc. Z. Knezović)

petak, 4. listopada 2013.,  dvorana DII

09,00-09,45  -  Psihički poremećaji i terapija (klasifikacija, vrste poremećaja, terapija i savjetovanje, vrste terapije, grupne terapije, metode psihološkog savjetovanja, evaluacija učinkovitosti terapije) (doc. dr. sc. A. Lauri Korajlija)
10,00-10,45  - Stres i zdravlje (izvori stresa, stres i imunološki sustav, multifaktorski pristup zdravlju i bolesti) (doc. dr. sc. A. Lauri Korajlija)
11,00-11,45  -  Mišljenje i govor (pojmovi, rješavanje problema, kreativnost, rasuđivanje i odlučivanje, jezik i govor, razvoj govora, jezik i mišljenje) (prof. dr. sc. D. Maslić Seršić)
12,00-12,45  -  Temelji biološke psihologije (živčana stanica, živčani sustav, kora velikog mozga, endokrini sustav, naslijeđe i ponašanje) (S. Salkičević, prof.)
13,00-13,45  -  Primjena psihologije u različitim područjima života i rada (doc. dr. sc. Z. Galić)


Literatura

Obvezna
1. Petz, B. (2001). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Preporuča se kao dopunska
1. Čorkalo Biruški, D. (Ur.) (2009). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga.
2. Hartley, J. and Branthwaite, A. (2002). Psiholog u praksi. Jastrebarsko: Naklada Slap.
3. Hock, R. R.  (2004). Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
4. Morris, G.C. & Maisto, A.A. (2001). Understanding Psychology. Upper Saddle River: Prentice Hall.
5. Rathus, A. S. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.