Psihički poremećaji - etiologija i dijagnostika


Predavačica: prof.dr.sc. Nataša Jokić-Begić
Bodovi: 5 ECTS
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni
Oblici provođenja nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 30 sati vježbi
Preduvjeti za  upis kolegija: Položen ispit iz kolegija Klinička procjena psihičkih poremećaja

Način provjere znanja: Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz obavezne izvještaje, te na kraju nastave pismenim i usmenim ispitom

Okvirni sadržaj predmeta

Biološko, psihoanalitičko, kognitivno i bihevioralno tumačenje nastanka i razvoja anksioznih poremećaja, somatoformnih i disocijativnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, poremećaja ličnosti, seksualnih poremećaja. Očitovanje pojedinog poremećaja u kliničkoj slici. Očitovanje poremećaja na tehnikama psihologijske procjene. Specifične tehnike za pojedini poremećaj.

Cilj

Studenti će se upoznati s različitim teorijama nastanka i razvoja  psihičkih poremećaja. Naučit će razlikovati psihičke poremećaje prema simptomima i rezultatima  primjene različitih metoda procjene.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe. Vježbe će se provoditi na psihijatrijskim odjelima, a uključivat će provođenje intervjua i primjenu psihologijskih mjernih instrumenata na osobama s psihičkim poremećajima, te interpretacija rezultata.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Davison GC, Neale JM. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Carson RC, Butcher J.N, Mineka S (2002.) Fundamentals of Abnormal Psychology. Boston: Allyn and Bacon,

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Lindsay SJE, Powel GE (1995.). The Handbook of Clinical Adult Psychology; Routledge.
Groth-Marnath G. (1997.). Handbook of Psychological Assesment, New York: Wiley&sons.