Psihologija osoba s invaliditetom


Predavači: Prof..dr.sc. Lidija Arambašić i psihologinje koje rade s različitim skupinama ljudi s posebnim potrebama:
  Snježana Bilać (cerebralna paraliza)
  Višnja Majsec-Sobota (mentalna retardacija i tjelesni invaliditet)
  Vesna Ivasović (gluhi)

Jelena Pensa Galian (slijepi).

Satnica: 1 sata predavanja + 2 sata seminara
Bodovna vrijednost predmeta: 4 ECTS
Status predmeta: izborni
Godina studija koja može slušati kolegij: III. god. (5. sem)
Vrijeme i mjesto održavanja: prema rasporedu objavljenu na stranicama
Maksimalni broj studenata: 15
Uvjet za upisivanje kolegija: redovno upisana III. godina studija, položen kolegij Psihologija djetinjstva i adolescencije
Ispit: pismeni

Očekivanja od studenata:

1. dobro znanje engleskog jezika (dio literature je na engleskom jeziku),
2. vrlo aktivan i obvezatan angažman tijekom nastave (uključujući rad s osobama s posebnim potrebama)
3. obvezatno i redovito čitanje literature tijekom semestra, koje će se provjeravati, jer je preduvjet za praćenje nastave
4. izrazit interes za ovo specifično područje psihologije.

Cilj kolegija:

upoznati studente s psihološkim značajkama osoba s posebnim potrebama.

Popis literature

Ocjene

raspored nastave/predavaca iz kolegija