Psihologija potrošačkog ponašanja

Naziv studija: diplomski studij psihologije
Nositelj: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić, Nikola Erceg, asist.
ECTS bodovi: 5 ECTS

Jezik: hrvatski
Trajanje: jednosemestralni
Status: izborni kolegij
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 30 sati seminara. Osim predavanja koje će održati nastavnik i pozvani eksperti, nastava će sadržavati i projektne zadatke te virtualne rasprave u kojima će se studenti upoznavati s različitim aspektima potrošačkog ponašanja. 

Uvjeti za upis kolegija: Nema.
Način provjere znanja: Konačna ocjena iz kolegija bit će formirana na temelju završne provjere, uspjeha u projektnim zadacima te sudjelovanju u virtualnim raspravama.

Okvirni sadržaj kolegija

Određenje psihologije potrošačkog ponašanja i marketinga. Uloga psihologije u suvremenom marketingu. Pristupi istraživanju potrošačkog ponašanja: kvalitativne i kvantitativne metode.  Konceptualizacija i projektiranje tržišnog istraživanja. Psihologijski modeli odlučivanja o kupnji: racionalno i impulzivno kupovanje. Psihologijski aspekti upravljanja robnim markama i proizvodima. Marketinška komunikacija i promocijske aktivnosti - planiranje i evaluacija uspješnosti.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Studenti će znati nabrojati i objasniti psihološke, sociološke i ekonomske procese koji utječu na odluke potrošača te pokazati njihove implikacije za organizacije, potrošače i društvenu dobrobit.

Obvezna literatura

Schultz, D. i Schultz, S. E. (2006). Psychology & Work Today. (poglavlje Consumer psychology, str. 417. – 461.) Upper Saddle River: Prentice Hall
Kotler, P., Wong, W., Saunders, J. & Armstrong, G. (2006). Osnove marketinga. Zagreb: Mate d.o.o. (Poglavlje 1, 7, 9, 13 i 17)
Schiffman, L. G. & Lazar Kanuk, L. (2007). Consumer behavior. Upper Saddle River, NJ: Pearson/ Prentice Hall (Poglavlje 1, 9 i 16).

Dopunska literatura

Kerin, R. A.; Hartley, S. W; Berkowitz, E. N., & Rudelius, W. (2006). Marketing. (8th Ed.). New York: McGraw-Hill
Milas, G. (2007). Psihologija marketinga. Zagreb: Target
Foxall, G. R., Goldsmith, R. E., & Brown, S. (2007). Psihologija potrošnje u marketingu. Jastrebarsko: Naklada Slap.