HR | EN

Psihologijski praktikum II

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Mirjana Tonković, doc.
Izvođači kolegija: dr. sc. Mirjana Tonković, doc., Jasmina Tomas, asist., Ivan Tomić, asist.
Broj ECTS bodova: 7
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski, 3.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 75 sati auditornih i laboratorijskih vježbi
Uvjeti za upis kolegija: Statistika u psihologiji II, Psihologijski praktikum I
Način polaganja ispita: ocjena na ispitu formira se na temelju ocjena tjednih pismenih

Ciljevi kolegija

Upoznavanje metodologije prikupljanja, analize i prezentacije psihologijskih podataka na primjerima demonstracijskih vježbi iz područja učenja i pamćenja. Nadogradnja teorijskih znanja u području učenja i pamćenja, te stjecanje vještina pisanja stručnih i znanstvenih izvještaja.

Okvirni sadržaj predmeta

Eksperimentalni nacrti i tehnike mjerenja u istraživanjima temeljnih zakonitosti stjecanja vještina i pamćenja: Stjecanje psihomotornih vještina. Simboličko učenje. Metode mjerenja učinka učenja. Smislenost sadržaja i uspješnost pamćenja. Efekt mjesta u seriji. Interferencija. Transfer. Kratkoročno pamćenje. Priroda dugoročnog pamćenja. Usvajanje pojmova. Mnemotehnike. Vrsta senzornih informacija i učenje. Povratna informacija i učinak u učenju. Motivacija i učenje. Asocijacije. Mentalni set. Kognitivne sheme. Modeliranje ponašanja tehnikama klasičnog i instrumentalnog kondicioniranja.

Studentske obveze

Studenti su obavezni prisustvovati svim vježbama, te pisati izvještaje s provedenih vježbi, od kojih barem 80 % mora biti ocijenjeno pozitivnom ocjenom. Izostanak s vježbi se tolerira u iznimnim slučajevima, a propuštenu je vježbu student obvezan nadoknaditi.

Raspored rada

1.Uvod u kolegij: Eksperimentalni nacrti i tehnike mjerenja u istraživanjima temeljnih zakonitosti stjecanja vještina i pamćenja
2.Krivulja učenja: zakonitosti krivulje učenja vještina
3.Krivulja učenja: zakonitosti krivulje učenja simboličkog materijala
4.Položaj čestice u nizu i učenje: efekt mjesta u seriji
5.Metode za ispitivanje pamćenja
6.Usporedba metoda za ispitivanje pamćenja
7.Zaboravljanje i eksperimentalni nacrt retroaktivne inhibicije
8.Vrste pamćenja: Mjerenje radnog pamćenja
9.Vrste pamćenja: Specifičnost kodiranja i dugoročno pamćenje
10.Vrste pamćenja: Dubina procesiranja i učenje
11.Konstruktivna priroda pamćenja
12.Utjecaj konteksta na zapamćivanje
13.Spontana organizacija pri učenja simboličkog materijala
14.Rasporedi potkrjepljenja i instrumentalno uvjetovanje
15.Način dosjećanja završenih i nezavršenih zadataka

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

Bujas, Z. (1981). Uvod u metode eksperimentalne psihologije. Zagreb: Školska knjiga.
Rathus, S.A. (2001). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Zarevski, P. (2001). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
Sternberg, R.J. (2003). Kognitivna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Atkinson, R.L. ... et al. (1993). Introduction to Psychology. New York: Harcourt Brace College Publishers.

Način polaganja ispita
Ocjena na ispitu formira se na temelju ocjena tjednih pismenih izvještaja.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe nastave: tjedni pismeni izvještaji s vježbi, anonimne pismene studentske evaluacije nastave