HR | EN

Primijenjena razvojna psihologija

ECTS: 4
Nositelj: dr. sc. Goranka Lugomer Armano, viša pred.
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborni
Oblici provođenja nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja i 30 sati vježbi
Uvjeti za  upis kolegija: nema
Način provjere znanja: Tijekom izvođenja nastave znanje se provjerava kroz aktivnost studenata u nastavi te putem samostalnih i grupnih pismenih izvještaja, a po završetku nastave usmenim ispitom.

 

Okvirni sadržaj kolegija

Praktična primjena spoznaja iz razvojne psihologije u istraživanju, prevenciji, tretmanu i saniranju aktualnih društvenih problema kao što su npr. problemi i potrebe djece i mladih, vršnjačko nasilje, ovisnosti, maloljetnička delinkvencija, obiteljski problemi, obiteljsko nasilje, razvod braka, nezaposlenost, zbrinjavanje starih osoba – kroz predstavljanje praktičnog rada psihologa i ustanova te upoznavanje nekih dijagnostičkih i tretmanskih postupaka. Obrađuju se tehnike planiranja i evaluacije psihosocijalnih programa koji potiču optimalni razvoj te vidovi popularizacije spoznaja iz razvojne psihologije.

 

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Studenti će se osposobiti za identificiranje aktualnih društvenih problema, za uočavanje razvojnih teškoća i razumijevanje njihovih korelata te će moći primjeniti spoznaje iz razvojne psihologije pri predlaganju postupaka za preveniranje i prevladavanje problema. Biti će upoznati sa djelokrugom rada psihologa s djecom, mladima i odraslima u okviru ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite i nevladinih udruga. Usvojiti će znanja i vještine potrebne za planiranje, kreiranje i evaluaciju preventivnih programa i tretmanskih intervencija.

 

Obvezna literatura    

Ajduković, M. (1997). Grupni pristup u psihosocijalnom radu. Zagreb: DPP

Bašić, J. (2009). Teorije prevencije:prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih. Zagreb: Školska knjiga.

Pregrad, J., ur. (1996). Stres, trauma, oporavak. Zagreb: DPP.

 

Dopunska literatura

Napan, K. (1994). Kako djelotvorno raditi s ljudima. Zagreb: Alinea.

Janković, J. (1997). Savjetovanje - nedirektivni pristup. Zagreb: Alinea.

Janković, J. (1994). Sukob ili suradnja. Zagreb: Alinea.

Ajduković, M. i Pečnik, N. (1993). Nenasilno rješavanje sukoba. Zagreb: Alinea.

Olweus, D. (2004). Nasilje među djecom u školi: što znamo i što možemo učiniti. Zagreb: Školska knjiga.

Ajduković, M. i Pavleković, G. (2000). Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: DPP.

Gordon, T. (1996). Škola roditeljske djelotvornosti (PET). Zagreb: Poduzetništvo Jakić d.o.o.

Jull J. (1996). Vaše kompetentno dijete. Zagreb: Educa

Katz, L.G. i D.E. McClellan (2003). Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije. Zagreb: Educa.

Ayalon, O. i M. Lahad (1995). Spasimo djecu i BASIC-Ph. Zagreb: Školska knjiga.

Lugomer-Armano, G., Kamenov, Ž. i Ljubotina D. (ur.) (2002). Problemi i potrebe mladih u Hrvatskoj – izvještaj s XI. ljetne psihologijske škole (Brna, Korčula, 2001), Zagreb, 2002

Bičanić, J. (2004). Vježbanje životnih vještina. Zagreb: Alinea.

Članci iz časopisa Applied Developmental Psychology i domaće periodike.

Predložak za razvojni intervju