HR | EN

Primijenjena razvojna psihologija

ECTS: 4

Nositeljica kolegija:   prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić
Izvođačice kolegija: prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, dr. sc. Inja Erceg, viši asist.
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (zimski)
Status: izborni
Oblici provođenja nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja, 15 sati seminara i 15 sati vježbi
Uvjeti za  upis kolegija: nema
Način provjere znanja: Tijekom izvođenja nastave znanje se provjerava kroz aktivnost studenata u nastavi te putem grupnih pisanih izvještaja, a po završetku nastave usmenim ispitom.

Okvirni sadržaj kolegija

Praktična primjena spoznaja iz razvojne psihologije u istraživanju, prevenciji, tretmanu i saniranju aktualnih društvenih problema kao što su npr. problemi i potrebe djece i mladih, vršnjačko nasilje, ovisnosti, maloljetnička delinkvencija, obiteljski problemi, obiteljsko nasilje, razvod braka, nezaposlenost, zbrinjavanje starih osoba – kroz predstavljanje praktičnog rada psihologa i ustanova te upoznavanje nekih dijagnostičkih i tretmanskih postupaka. Obrađuju se genogram, tehnike planiranja i evaluacije psihosocijalnih programa koji potiču optimalni razvoj te vidovi popularizacije spoznaja iz razvojne psihologije.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Razvoj osjetljivosti za aktualne društvene probleme, uočavanje razvojnih teškoća i razumijevanje njihovih korelata te aktiviranje u primjeni spoznaja iz razvojne psihologije kako bi se problemi prevladali. Upoznavanje rada psihologa s djecom, mladima i odraslima u okviru ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite te programa nevladinih udruga. Razvoj vještina potrebnih za kreiranje i evaluaciju preventivnih programa i tretmanskih intervencija.

Obvezna literatura    

Ajduković, M. (1997). Grupni pristup u psihosocijalnom radu. Zagreb: DPP (str. 53-90; str. 128-134)

Bašić, J. (2009). Teorije prevencije:prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih. Zagreb: Školska knjiga. (str. 114-147; str. 273-344; str. 345-394)

Brajša-Žganec, A., Lopižić, J. i Penezić, Z. (Ur.) (2014). Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo; Jastrebarsko: Naklada Slap.

Brajša Žganec, A., Keresteš, G. i Kuterovac Jagodić, G. (Ur. (2005). Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji: priručnik za edukaciju stručnjaka. Zagreb: Udruga za inicijative u socijalnoj politici.

Janković, J. (2004). Pristupanje obitelji: sustavni pristup. Zagreb: Alinea. (str. 95-105; str. 116-133)

Pregrad, J., ur. (1996). Stres, trauma, oporavak. Zagreb: DPP. (str. 7-42)

Dopunska literatura

Ajduković, M. i Pavleković, G. (2000). Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: DPP.

Ajduković, M. i Pečnik, N. (1993). Nenasilno rješavanje sukoba. Zagreb: Alinea.

Ayalon, O. i M. Lahad (1995). Spasimo djecu i BASIC-Ph. Zagreb: Školska knjiga.

Bičanić, J. (2004). Vježbanje životnih vještina. Zagreb: Alinea.

Gordon, T. (1996). Škola roditeljske djelotvornosti (PET). Zagreb: Poduzetništvo Jakić d.o.o.

Janković, J. (1997). Savjetovanje - nedirektivni pristup. Zagreb: Alinea.

Janković, J. (1994). Sukob ili suradnja. Zagreb: Alinea.

Jull, J. (1996). Vaše kompetentno dijete. Zagreb: Educa

Katz, L.G. i D.E. McClellan (2003). Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije. Zagreb: Educa.

Lugomer-Armano, G., Kamenov, Ž. i Ljubotina D. (Ur.) (2002). Problemi i potrebe mladih u Hrvatskoj – izvještaj s XI. ljetne psihologijske škole (Brna, Korčula, 2001), Zagreb.

Napan, K. (1994). Kako djelotvorno raditi s ljudima. Zagreb: Alinea.

Olweus, D. (2004). Nasilje među djecom u školi: što znamo i što možemo učiniti. Zagreb: Školska knjiga.

www. genopro.com /free

Članci iz časopisa Applied Developmental Psychology i domaćih časopisa.