HR | EN

Psihološka procjena djece

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, red. prof.
Izvođačica kolegija: dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, red. prof.
Broj ECTS bodova:
5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 2. ili 4.)
Status: izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 15 sati vježbi, 15 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Psihometrija
Način provjere znanja: Tijekom izvođenja nastave znanje će se provjeravati putem samostalnih i grupnih pismenih radova, a po završetku nastave pismenim i usmenim ispitom.

 

Okvirni sadržaj kolegija

Određenje, pristupi, vrste i konteksti psihologijske procjene djece. Klasifikacija poremećaja u djetinjstvu i pregled čimbenika psihopatologije. Metode psihologijske procjene djece: opažanje, intervju, testiranje, primjena projektivnih tehnika. Trijažni postupci procjene djece. Procjena intelektualnog razvoja. Procjena socio-emocionalnog funkcioniranja i adaptivnog ponašanja. Procjena razvoja govora. Neuropsihologijska procjena djece. Procjena traumatizirane i zlostavljane djece. Formuliranje preporuka na temelju rezultata procjene. Načela pisanja psihologijskog nalaza. Etička pitanja psihologijske procjene djece.

 

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Nakon odslušanog kolegija studenti će moći definirati, uspoređivati i vrednovati  osnovne pristupe psihologijskoj procjeni djece kao i klasifikaciji poremećaja u djetinjstvu. Moći će opisati najčešće poremećaje u dječjoj dobi kao i neke od načina njihove procjene. Studenti će znati analizirati, usporediti i prepoznati prednosti i nedostatke instrumenata procjene pojedinih aspekata dječjeg razvoja i funkcioniranja. Studenti će znati nabrojati, opisati i odabrati odgovarajuće metode i instrumente procjene pojedinih aspekata funkcioniranja djece različite dobi. Usvojit će neke temeljne vještine vođenja intervjua s djecom i roditeljima, opažanja djece pri procjeni i u svrhu procjene, kao i vještine individualnog i grupnog psihologijskog testiranja djece. Studenti će moći napisati jednostavno izvješće/nalaz o procjeni djeteta. Bit će osjetljivi za prepoznavanje etičkih dilema u procjeni djece i prenošenju rezultata te procjene.

 

Obvezna literatura    

Blau, T. H. (1991). The psychological examination of the child. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Galić S. (2002). Neuropsihologijski testovi i baterije testova za primjenu u dječjoj dobi, u knjizi Neuropsihologijska procjena. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 309-341.

Davison G.C., Neale J.M. (1999). Emocionalni poremećaji i poremećaji ponašanja u djetinjstvu i adolescenciji, u knjizi Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 491-525.

 

Dopunska literatura

Wenar C. (2003). Razvojna psihopatologija i psihijatrija. Jastrebarsko: Naklada Slap.(Pog. 16).

Sattler, J. M. (2001). Assessment of children: Cognitive Applications. San Diego: J. M. Sattler Publisher.

Sattler, J. M. (2001). Assessment of children: Behavioral and Clinical Applications. San Diego: J. M. Sattler Publisher.

Morrison, J., Anders, T.F. (2001). Interviewing children and adolescents. New York: The Guilford Press.

Rezultati ispita