Klinička procjena psihičkih poremećaja

Predavačice: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić,doc. dr. sc. Tanja Jurin
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: predavanja (30 sati), seminari (30 sati), kliničke vježbe (30 sati) 
Broj ECTS bodova: 7

 

Naziv studija: Diplomski studij psihologije (1.semestar)


Šifra za Omegu: ta2207

Ciljevi kolegija

Studenti će se upoznati s kliničkim slikama različitih psihičkih poremećaja i razumjet će probleme u klasifikaciji i dijagnostici poremećaja. Naučit će proces kliničke procjene i  primjenu različitih metoda procjene. Bit će osposobljen za provođenje kliničkog intervjua. Razvit će vještinu potrebnu za kliničku primjenu psihologijskih instrumenata. Znat će napisati nalaz kliničke procjene i postupke koji slijede nakon dijagnostike.

Sadržaj kolegija

Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja. Upoznavanje i usporedba DSM-IV i MKB-10 dijagnostičkih klasifikacija. Kritika dijagnostike koja je isključivo kategorijalna. Ciljevi kliničke procjene. Dijagnostički cilj. Prognostički cilj. Upoznavanje s postupcima kliničke procjene. Klinički intervju. Psihologijski mjerni instrumenti i tehnike u kliničkoj praksi. Klinička procjena anksioznih poremećaja, poremećaja raspoloženja, poremećaja ličnosti, shizofrenije, poremećaja vezani za psihoaktivne tvari, poremećaj nagona, psihoorganskih poremećaja i poremećaja dječje dobi. Pisanje nalaza i mišljenja psihologa.

Studentske obveze

Redovito pohađanje nastave u skladu s obvezama propisanim Statutom Fakulteta. Aktivna priprema za predavanja, seminare i vježbe. Izrada jednog grupnog seminarskog rada, grupna izrada nacrta te izrada zadaća tijekom semestra.

Teme 

Predavanja:

 1. Klasifikacijski sustavi
 2. Anksiozni poremećaji – Panike i Fobije
 3. Anksiozni poremećaji – PTSP i Akutni stresni poremećaj
 4. Anksiozni poremećaji – GAD i OKP
 5. Somatoformni i disocijativni poremećaji
 6. Poremećaji raspoloženja i suicid
 7. Ženski poremećaji
 8. Psihoogranski poremećaj
 9. Shizofrenija i ovisnosti
 10. Poremećaji ličnosti - podjela
 11. Poremećaji ličnosti - klasteri
 12. Poremećaji u dječjoj dobi
 13. Poremećaji nagona

Seminari i vježbe:

U okviru vježbi obradit će se sljedeće tematske cjeline:

 1. Kako je biti pacijent?
 2. Vježbanje svih faza kliničke procjene – intervju, opažanje, testovi ličnosti i kognitivnih sposobnosti
 3. Sudjelovanje u svim fazama kliničke procjene na psihijatrijskim odjelima

 

Okvirni raspored rada na seminarima:

 1. Klinička procjena
 2. Intervju
 3. Opažanje
 4. Generiranje hipoteza iz intervjua i opažanja
 5. Inteligencija koncept testovi, ograničenja
 6. Ostale kognitivne sposobnosti
 7. Ličnost
 8. Objektivni testovi ličnosti
 9. Projektivni testovi
 10. Integracija podataka
 11. Pisanje nalaza prvi dio
 12. Pisanje nalaza drugi dio
 13. Specifičnosti istraživanja u kliničkoj psihologiji

 

Način provjere znanja

Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz obavezne seminare i zadaće, te na kraju nastave pismenim, usmenim i praktičnim dijelom ispita.

Literatura

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita 
Davison GC, Neale JM. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.  
Nietzel , M.T., Bernstein D.A., Milich A (2001.). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Galić S (2002.) Neuropsihologijska procjena. Odabrana poglavlja. Jastrebarsko: Naklada Slap

bilješke s predavanja i seminara

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:
Carson RC, Butcher J.N,  Mineka S (2002.) Fundamentals of Abnormal Psychology. Boston: Allyn and Bacon,
Groth-Marnath G. (1997.). Handbook of Psychological Assesment. New York: Wiley&sons.

Ispitna literatura

1. Poglavlja iz Uvoda u kliničku psihologiju (1., 2., 3., 4., 5., 6., 10., 12. i 14., i sve teme obrađene kroz seminare)

2. Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja (obrađena kroz predavanje)

3. Neuropsihologijska procjena - S. Galić (dio o
testovima za ispitivanje kognitivnih funkcija (poglavlja 5., 6., 7.5, 7.6, 7.7 i 7.11).