Klinička procjena psihičkih poremećaja

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Imena nastavnica: prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić, dr. sc. Tanja Jurin, viša asist.
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: predavanja (30 sati), seminari (30 sati), kliničke vježbe (30 sati)
Broj ECTS bodova: 7

Ciljevi kolegija

Studenti će se upoznati s kliničkim slikama različitih psihičkih poremećaja i razumjet će probleme u klasifikaciji i dijagnostici poremećaja. Naučit će proces kliničke procjene i  primjenu različitih metoda procjene. Bit će osposobljen za provođenje kliničkog intervjua. Razvit će vještinu potrebnu za kliničku primjenu psihologijskih instrumenata. Znat će napisati nalaz kliničke procjene i postupke koji slijede nakon dijagnostike.

Sadržaj kolegija

Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja. Upoznavanje i usporedba DSM-IV i MKB-10 dijagnostičkih klasifikacija. Kritika dijagnostike koja je isključivo kategorijalna. Ciljevi kliničke procjene. Dijagnostički cilj. Prognostički cilj. Upoznavanje s postupcima kliničke procjene. Klinički intervju. Psihologijski mjerni instrumenti i tehnike u kliničkoj praksi. Klinička procjena anksioznih poremećaja, poremećaja raspoloženja, poremećaja ličnosti, shizofrenije, poremećaja vezani za psihoaktivne tvari, poremećaj nagona, psihoorganskih poremećaja i poremećaja dječje dobi. Pisanje nalaza i mišljenja psihologa.

Studentske obveze

Redovito pohađanje nastave u skladu s obvezama propisanim Statutom Fakulteta. Aktivna priprema za predavanja, seminare i vježbe. Izrada jednog grupnog seminarskog rada, grupna izrada nacrta te izrada zadaća tijekom semestra.

Raspored rada po tjednima

Predavanja:

1. Klasifikacijski sustavi
2. Anksiozni poremećaji – Panike i Fobije
3. Anksiozni poremećaji – PTSP i Akutni stresni poremećaj
4. Anksiozni poremećaji – GAD i OKP
5. Somatoformni i disocijativni poremećaji
6. Poremećaji raspoloženja i suicid
7. Ženski poremećaji
8. Psihoogranski poremećaj
9. Shizofrenija i ovisnosti
10. Poremećaji ličnosti - podjela
11. Poremećaji ličnosti - klasteri
12. Poremećaji u dječjoj dobi
13. Poremećaji nagona

Seminari i vježbe:
U okviru vježbi obradit će se sljedeće tematske cjeline:
1. Kako je biti pacijent?
2. Vježbanje svih faza kliničke procjene – intervju, opažanje, testovi ličnosti i kognitivnih sposobnosti
3. Sudjelovanje u svim fazama kliničke procjene na psihijatrijskim odjelima
4. Izrada nacrta istraživanja

Okvirni raspored rada na seminarima po tjednima:

 1. Klinička procjena / Intervju
 2. Opažanje
 3. Generiranje hipoteza iz intervjua i opažanja
 4. Inteligencija koncept testovi, ograničenja
 5. Ostale kognitivne sposobnosti
 6. Ličnost
 7. Objektivni testovi ličnosti
 8. Projektivni testovi (debata)
 9. Integracija podataka
 10. Pisanje nalaza I
 11. Pisanje nalaza II
 12. Specifičnosti istraživanja u kliničkoj psihologiji
 13. Rad na nacrtu istraživanja

Način provjere znanja

Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz obavezne seminare i zadaće, te na kraju nastave pismenim, usmenim i praktičnim dijelom ispita.

Literatura

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita 
Davison GC, Neale JM. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.  
Nietzel , M.T., Bernstein D.A., Milich A (2001.). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Galić S (2002.) Neuropsihologijska procjena. Odabrana poglavlja. Jastrebarsko: Naklada Slap

bilješke s predavanja i seminara

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:
Carson RC, Butcher J.N,  Mineka S (2002.) Fundamentals of Abnormal Psychology. Boston: Allyn and Bacon,
Groth-Marnath G. (1997.). Handbook of Psychological Assesment. New York: Wiley&sons.

Ispitna literatura

1. Poglavlja iz Uvoda u kliničku psihologiju (1., 2., 3., 4., 5., 6., 10., 12. i 14., i sve teme obrađene kroz seminare)

2. Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja (obrađena kroz predavanje)

3. Neuropsihologijska procjena - S. Galić (dio o
testovima za ispitivanje kognitivnih funkcija (poglavlja 5., 6., 7.5, 7.6, 7.7 i 7.11).